Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna prenda posiziun davart differentas fatschentas da la confederaziun, tranter auter davart il pachet d'ordinaziuns per la politica agrara 2014 fin 2017 e davart las mesiras per render pli cumpatibel il dretg naziunal cun il dretg internaziunal. Plinavant ha la regenza relaschà ina nova disposiziun areguard la dumonda da la cumpatibilitad da l'agid social cun il mantegniment d'in vehichel a motor. 

Naginas reducziuns en la politica agrara sin donn e cust da l'agricultura da muntogna
La regenza grischuna pretenda che la politica agrara 2014 fin 2017 na vegnia betg realisada sin donn e cust da l'agricultura da muntogna. Sco quai che la regenza scriva en sia posiziun adressada a la confederaziun na vegni betg tegnì quint da la voluntad dal legislatur en tut il pachet d'ordinaziuns suttamess per la politica agrara 2014 fin 2017. Tenor quella voluntad duai la nova politica agrara numnadamain rinforzar l'agricultura da muntogna. En differentas ordinaziuns ha il cussegl federal fixà tariffas da contribuziun che chaschunan perditas d'entrada en l'agricultura da muntogna. En spezial las reducziuns tar las contribuziuns a favur da la biodiversitad ston – tenor la regenza – vegnir revocadas u cumpensadas a favur da l'agricultura da muntogna.
Betg acceptabel per la regenza è il fatg che la confederaziun prevesa l'introducziun da sulettamain in project per chantun per l'onn 2014 en connex cun il nov instrument da promoziun da las contribuziuns a favur da la qualitad da la cuntrada. Pervia da sia grondezza sto il chantun Grischun realisar plirs projects regiunals (communicaziun da la regenza dals 11 d'avrigl 2013). I vegn spetgà da la confederaziun che tut ils projects a favur da la qualitad da la cuntrada ch'èn vegnids inoltrads entaifer il termin fixà per l'onn 2014 vegnian approvads. 

Disposiziuns insuffizientas per la protecziun da muntaneras
Ensemen cun il pachet d'ordinaziuns per la politica agrara 2014 fin 2017 ha la confederaziun er dà en audiziun ina revisiun parziala da l'ordinaziun da chatscha. En la nova ordinaziun da chatscha èn previsas disposiziuns per la protecziun da muntaneras ch'èn colliadas cun mesiras da sustegn en l'agricultura. La finamira da la confederaziun en connex cun la protecziun da muntaneras è quella da reducir las situaziuns da conflict ch'ils animals da rapina gronds chaschunan per l'agricultura.
L'agricultura grischuna è pertutgada directamain da las midadas previsas. Sco quai che la regenza grischuna explitga en sia posiziun, sustegna il chantun expressivamain mesiras effizientas per proteger las muntaneras cunter animals da rapina gronds. Dal puntg da vista da la regenza na bastan las midadas previsas dentant betg, cunquai ch'ellas cuntegnan quasi exclusivamain la protecziun tras chauns da protecziun da muntaneras. Alternativas per proteger muntaneras pli pitschnas cun agid da saivs da protecziun, cun lamas e cun asens na vegnan betg resguardadas.
Explicitamain vegni pretendì ch'ils custs per la protecziun da muntaneras na vegnian betg surpigliadas sur il preventiv agrar. Tut ils custs che resultan da la preschientscha d'animals da rapina gronds ston vegnir finanziads sur la legislaziun da chatscha. 

Cumpatibilitad dal dretg naziunal e dal dretg internaziunal: refusà las propostas
La regenza grischuna refusa las mesiras proponidas da la confederaziun per render pli cumpatibel il dretg naziunal cun il dretg internaziunal.
D'ina vart propona la confederaziun ina midada da la lescha federala davart ils dretgs politics, cun la quala vegniss introducida l'examinaziun preliminara materiala betg lianta d'iniziativas dal pievel areguard la cumpatibilitad da la dumonda d'iniziativa cun il dretg internaziunal. Da l'autra vart duain – a maun d'ina midada en la constituziun federala – vegnir fixads ils dretgs fundamentals, che furman il cuntegn essenzial da la constituziun federala, sco ulteriura barriera per iniziativas dal pievel. Ina iniziativa dal pievel che cuntrafa a valurs fundamentalas da la constituziun stuess l'assamblea federala declerar en l'avegnir sco nunvalaivla.
Per la regenza n'èn las mesiras proponidas ni necessarias ni efficazias. La noziun dals "dretgs fundamentals che furman il cuntegn essenzial" n'è betg clera ed in'examinaziun preliminara d'iniziativas dal pievel fiss ina intervenziun problematica en il dretg d'iniziativa. Tenor il dretg vertent sto l'assamblea federala declerar sco nunvalaivlas las iniziativas dal pievel che cuntrafan a las disposiziuns stringentas dal dretg internaziunal. Fin oz èn vegnidas refusadas mo quatter iniziativas dal pievel sco nunvalaivlas. 

Agen auto malgrà agid social?
Il fatg ch'ins retira prestaziuns da l'agid social n'excluda betg da princip l'utilisaziun d'in agen vehichel a motor. La regenza ha adattà la pratica davart il tema "vehichel a motor ed agid social" sin fundament da decisiuns da la dretgira administrativa dal Grischun. Consequentamain na vegnan ils custs per mantegnair in agen vehichel a motor betg pli deducids dal budget tar persunas che retiran prestaziuns da l'agid social che pon cumprovar ch'ellas na disponan betg d'entradas supplementaras u da facultad supplementara e ch'ellas na dovran betg ils meds finanzials da l'agid social per auters intents. Sch'ellas na pon betg cumprovar quai, vegn il budget calculà da nov u ch'i vegnan relaschadas cundiziuns per l'utilisaziun dal vehichel a motor. Exceptadas da questa regulaziun èn quellas persunas che retiran agid social e che dovran per motivs professiunals u pervia da lur sanadad in vehichel a motor.
Ina revisiun parziala correspundenta da las disposiziuns executivas tar la lescha chantunala da sustegn entra en vigur il 1. d'avust 2013. En in fegl d'infurmaziun per las vischnancas vegni inditgà, co che las autoritads d'agid social ston proceder. La persuna sustegnida po pia vegnir dumandada da cumprovar ch'ella possia finanziar cumplainamain sezza la subsistenza basegnaivla malgrà ils custs da gestiun per in vehichel a motor.
La dretgira administrativa dal Grischun è vegnida a la conclusiun en differents cas singuls, ch'ins na dastgia betg da bel principi partir dal fatg ch'il diever e la gestiun d'in vehichel a motor na sajan betg cumpatibels cun retrair prestaziuns da l'agid social. La regulaziun che la regenza haja concludì l'onn 2012 na saja betg admissibla. Sut tschertas circumstanzas – per exempel cun viver en moda spargnusa – possia insatgi finanziar cun ils daners da l'agid social ch'èn disponibels libramain er custs (bass) per in auto. 

La protecziun cunter crudada da crappa en il Puschlav vegn augmentada
La regenza ha approvà dus projects per meglierar la protecziun cunter crudada da crappa da la lingia da viafier e da la via chantunala tranter Le Prese e Brusio en il Puschlav. Cun il project "Rempar cunter crudada da crappa Scalascia, via dal Bernina" vegn garantida la protecziun da la via dal Bernina sco er da la lingia dal Bernina da la Viafier retica (VR) per lung dal Lai da Puschlav. Ils custs da construcziun importan totalmain 3,85 milliuns francs. Il project "Rempar cunter crudada da crappa La Livera, lingia dal Bernina" prevesa ultra da quai in augment da la protecziun dal trassé da la VR en il territori da Livera en vischinanza da Miralago. Al project vegn garantida ina contribuziun da maximalmain 2 625 000 francs. 

Projects da votaziun dals 22 da settember 2013
La regenza ha prendì enconuschientscha dal fatg ch'ils suandants projects federals vegnan suttamess a la votaziun dal pievel la dumengia dals 22 da settember 2013:
- iniziativa dal pievel "Gea a l'aboliziun dal servetsch militar obligatoric"
- lescha federala davart il cumbat cunter malsognas transmissiblas da l'uman (lescha d'epidemias)
- midada da la lescha federala davart la lavur en l'industria, en il mastergn ed en il commerzi (lescha da lavur; uras d'avertura dals negozis da tancadi)
Il medem di vegni er votà davart ils suandants projects chantunals:
- iniziativa chantunala dal pievel "Gea ad electricitad netta senza forza electrica da charvun" e cuntraproposta dal cussegl grond "Naginas novas investiziuns en ovras electricas a charvun, sche l'emissiun da CO2 na po betg vegnir reducida considerablamain". 
 

Da vischnancas e da regiuns
  • Tavau: Il project "Engrondiment dal rempar da lavinas Dorfberg" da la vischnanca da Tavau vegn approvà. Als custs vegn garantida ina contribuziun da maximalmain 3 504 000 francs. Las mesiras servan a proteger l'abitadi. Il rempar da lavinas existent "Dorfberg" vegn cumplettà cun implants da sustegn. I vegnan construidas punts da naiv da lain temporaras ed i vegn emplantà guaud da protecziun.
  • Medel/Lucmagn: La regenza ha approvà il project "Academia Vivian – chamona da guaud Cadi" da la vischnanca da staziunament Medel/Lucmagn e da las vischnancas da Breil, Mustér, Trun, Tujetsch e Sumvitg. Il project cuntegna la realisaziun d'in edifizi simpel da lain en il territori da Stagias a Medel/Lucmagn. L'edifizi vegn duvrà en emprima lingia sco "stanza da scola en il guaud". La chamona da guaud serva sco lieu da scolaziun e da furmaziun supplementara per scolas, per uniuns, per organisaziuns e per ulteriuras persunas che s'interessan per il guaud.
  • Tujetsch: Il project per in rempar dal Drun da la vischnanca da Tujetsch vegn approvà. Als custs vegn concedida ina contribuziun chantunala da totalmain 82 500 francs. Il project prevesa da mantegnair in rempar existent e da construir in nov rempar dal torrent a Sedrun.
  • San Murezzan: Il chantun venda in edifizi a trais plauns ch'è vegnì utilisà pli baud sco laboratori dad AC en il territori da Tschavaretschas en il parc Kulm a la vischnanca da San Murezzan. Il pretsch da cumpra importa 650 000 francs. La vischnanca vul duvrar questa immobiglia sco alloschi per classas da scola e per emprendistas ed emprendists sco er sco localitad per seminaris.
  • Andiast: La revisiun dals art. 7 e 22 da la lescha da taglia da la vischnanca d'Andiast dals 15 da matg 2013 vegn approvada. Questa revisiun pertutga disposiziuns davart il subject da taglia da la taglia sin la part d'ierta e sin donaziuns.
  • Malans: La revisiun da l'art. 7 da la lescha da taglia da la vischnanca da Malans dals 11 da mars 2013 vegn approvada. La revisiun pertutga il subject da taglia da la taglia sin la part d'ierta e sin donaziuns.

Projects da vias
La regenza ha approvà 1 637 000 francs per lavurs da construcziun sin ils suandants trajects:
- via da la Landwasser: lavurs da cuvrida, Alvagni Vitg– Schmitten
- via dal pass dal Fuorn: lavurs da cuvrida, Chafarrers – Fuldera 
 

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel