Navigation

Inhaltsbereich

 • Erste Mitteilung
 • Neuen Beitrag einfügen
En sia ultima sesida ha la regenza concludì da metter en vigur la lescha davart las scolas autas e la perscrutaziun per il 1. d'avust 2014. Ultra da quai ha ella concedì duas permissiuns per introducir ina scolaziun da maturitad bilingua tudestg / englais.  

La lescha davart las scolas autas e la perscrutaziun entra en vigur
La lescha davart las scolas autas e la perscrutaziun (LSAP) vegn messa en vigur per il 1. d'avust 2014 ensemen cun duas ordinaziuns executivas. La lescha furma la basa legala per finanziar purschidas da scolaziun sin il nivel da scola auta e pussibilitescha da pajar contribuziuns ad instituts da perscrutaziun universitars ed auters. Cun l'entrada en vigur da la LSAP vegnan abolidas la lescha davart la scola auta da pedagogia dals 8 da december 2004 sco er la lescha davart la scola auta da tecnica ed economia dals 8 da december 2004. 

Introducziun d'ina scolaziun da maturitad bilingua tudestg / englais
Il gimnasi da la claustra da Mustér sco er il Lyceum Alpinum a Zuoz survegnan la permissiun da manar ina scolaziun da maturitad bilingua tudestg / englais. En il gimnasi da la claustra da Mustér duai questa scolaziun gia vegnir lantschada l'onn da scola 2014/15, en il Lyceum Alpinum a Zuoz l'onn da scola 2015/16. Cun il conclus da la regenza dals 9 da fanadur 2013 è vegnida revedida parzialmain l'ordinaziun davart il gimnasi dals 6 da fanadur 1999. En il rom da questa revisiun parziala è vegnida stgaffida la basa per introducir en las scolas medias dal Grischun – sper las scolaziuns da maturitad bilingua en las duas linguas chantunalas – er ina scolaziun da maturitad bilingua cun englais tenor las directivas da la cumissiun svizra da maturitad (CSM). 

Projects collectivs per la selvicultura e per la reparaziun d'ovras da protecziun
Per la selvicultura e per la reparaziun d'ovras da protecziun en il Grischun ha la regenza approvà mintgamai in project collectiv 2014. Il project collectiv per la selvicultura è vegnì elavurà en collavuraziun cun var 200 proprietaris da guaud publics e privats. Sin totalmain 2390 hectaras vegn mantegnì il guaud da protecziun, promovida la diversitad da las spezias e tgirà il guaud giuven. Ultra da quai vegnan fatgs tagls da laina en territoris che n'èn betg bain accessibels. Ils custs totals importan 23,63 milliuns francs. Finanzià vegn quest project tras meds da la confederaziun, dal chantun e dals proprietaris da guaud respectivs.
Il project collectiv per reparar ovras da protecziun cumpiglia totalmain 46 objects. La finamira dal project è quella da garantir la protecziun d'abitadis e d'infrastructuras da traffic. Ils custs importan 9 milliuns francs. La realisaziun dal project dura 2 onns. Engrondiments e construcziuns novas d'ovras da protecziun sco er il mantegniment current da questas ovras n'è explicitamain betg ina part integrala dal project collectiv. 

Approvà la renunzia al batschigl da gulivaziun tar la "ovra electrica Islas"
La regenza approvescha la dumonda da San Murezzan energia dals 31 da fanadur 2012 concernent la midada da l'approvaziun da la concessiun e dal project per la "ovra electrica Islas". L'oriunda approvaziun dals 14 da zercladur 2005 pretendeva che San Murezzan energia haja da construir in batschigl da gulivaziun per che las directivas concernent las midadas da la deflussiun da l'aua en l'En possian vegnir observadas. Scleriments pli detagliads da San Murezzan energia han ussa però mussà che la realisaziun d'in batschigl da gulivaziun custass dapli che previs e che las pretensiuns ecologicas possian vegnir observadas meglier cun mesiras manaschialas. Perquai è vegnida inoltrada ina dumonda da midar l'approvaziun da la concessiun e dal project per la "ovra electrica Islas" che la regenza ha approvà ussa. 
 
La regenza grischuna è cunter la nova lescha federala davart la protecziun cunter radiaziun e sun
La regenza grischuna ha prendì posiziun tar la lescha federala davart la protecziun cunter ils privels da las radiaziuns nunionisantas e dal sun (LRNIS). La regenza dal chantun Grischun beneventa l'intenziun dal cussegl federal da stagffir sin plaun federal ina basa legala per reducir ils donns da la sanadad che vegnan chaschunads da radiaziuns nunionisantas e dal sun. I sa tschenta però la dumonda, sch'i duai vegnir stgaffida in'atgna lescha per cuntanscher la protecziun cunter ils privels discutads en quest connex. Pervia da las regulaziuns gia existentas concernent la radiaziun ed il sun vegnissan stgaffidas duplicitads cun la lescha federala proponida ch'i vala d'evitar. Sch'i vegniss stgaffida ina lescha nova, fiss la consequenza tranter auter quella che sia execuziun vegniss controllada en il futur a medem temp da dus uffizis federals (uffizi federal d'ambient ed uffizi federal da sanadad publica). Il basegn da coordinaziun fiss grond ed il potenzial da conflict preprogrammà, e quai engrevgiass considerablamain er l'execuziun chantunala. Anzi, las largias existentas stuessan perquai vegnir serradas en il dretg vertent. 

La regenza grischuna beneventa la midada en il pachet agrar da l'atun 2014
La regenza grischuna ha prendì posiziun tar il pachet agrar da l'atun 2014. Da princip beneventa ella las midadas che la confederaziun propona. Quellas megliereschan la realisaziun pratica da las finamiras intenziunadas. Ultra da quai èsi raschunaivel d'adattar las prescripziuns svizras e las prescripziuns correspundentas da l'uniun europeica. Ord vista da la regenza grischuna stuessan tschertas disposiziuns però anc vegnir curregidas. Per l'ina vegni giavischà che la calculaziun dal dumber da muvel da vatgas-mamma en relaziun cun il dumber da l'ulteriur muvel tar l'alpegiada vegnia adattada, per l'autra vegni proponì da tractar ils chastagners sco ils ulteriurs bostgs da fritga en quai che concerna las contribuziuns, perquai che la tgira dals guaudets da chastagners pretenda precis uschè blera lavur e perquai ch'els èn d'impurtanza per las vals dal sid dal Grischun. Dals iniziants da questas duas midadas da l'ordinaziun fan part l'uniun purila grischuna e l'uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun. 
 

Da vischnancas e da regiuns 
 • Falera: La revisiun parziala da la constituziun communala, concludida da la vischnanca da Falera ils 18 da zercladur 2014, vegn approvada.
 • Fläsch: La revisiun parziala da la planisaziun locala, concludida da la vischnanca da Fläsch ils 25 da november 2013, vegn approvada. La revisiun cuntegna l'engrondiment da la deponia "Altneugut". La deponia en vigur che sa chatta en la vischnanca da Balzers dal Liechtenstein è quasi emplenida. En cas d'in engrondiment fin al cunfin cun la Svizra è il volumen supplementar da la deponia limità a circa 20 000 meters cubic. Perquai èsi previs d'engrondir la deponia sur il cunfin ora per stgaffir uschia ulteriurs 43 000 meters cubic.
 • Grüsch: La revisiun parziala da la lescha da taglia, concludida da la vischnanca da Grüsch ils 24 d'avrigl 2014, vegn approvada.
 • Glion: A la vischnanca da Glion vegn garantida ina contribuziun da maximalmain 251 100 francs als custs dad 1 116 000 francs per l'engrondiment dal provediment d'aua da la fracziun da Pitasch, reservuar Prau da Platta cun in'ovra idraulica d'aua da baiver. La garanzia da la contribuziun chantunala premetta ina subvenziun correspundenta da la confederaziun.
 • Laax: La revisiun parziala da la constituziun communala, concludida da la vischnanca da Laax ils 4 da zercladur 2014, vegn approvada. Ils motivs per la revisiun èn stads oravant tut quels d'adattar la constituziun communala al dretg surordinà, a la nova organisaziun da scola sco er a la nova terminologia en il sectur da las taxas turisticas.
 • Pigniu: Da la meglieraziun generala da Pigniu renconuscha la confederaziun custs da 3 562 000 francs sco custs subvenziunabels. La tariffa da contribuziun da la confederaziun importa 46 pertschient, uschia ch'i resulta ina contribuziun federala dad 1 638 520 francs. Las contribuziuns da la confederaziun premettan ina cuntraprestaziun chantunala. La tariffa da contribuziun dal chantun è 39 pertschient, pia importa la contribuziun chantunala maximalmain 1 389 180 francs.
 • Saas: Il project da la vischnanca da Saas da l'avrigl 2014 per il rempar dal Sagenbach vegn approvà sut differentas cundiziuns e cun diversas permissiuns. Als custs budgetads da 149 000 francs vegnan garantidas contribuziuns federalas e chantunalas. La contribuziun federala importa maximalmain 52 150 francs ed il chantun ha garantì ina contribuziun da maximalmain 37 250 francs.
 • Santa Maria en Calanca: La revisiun parziala da la lescha da taglia, concludida da la vischnanca da Santa Maria en Calanca ils 5 da december 2013, vegn approvada.
 • San Murezzan: Il conclus d'approvaziun dals 12 d'avrigl 2011 davart la revisiun parziala da la planisaziun locala da la vischnanca da San Murezzan che pertutga il plan da zonas 1:2000 "Suvretta House" ed il plan general da furmaziun 1:1000 "Suvretta House" vegn cumplettà pervia da las sentenzias da la dretgira administrativa e dal tribunal federal. L'object dal conclus qua avant maun è la fixaziun dal spazi d'auas en il plan general da furmaziun 1:1000 "Suvretta House" sco er la nunapprovaziun da l'areal da construcziun D3, uschenavant che quel tanscha en quest spazi d'auas (che sto vegnir fixà da nov).
 
Contribuziuns chantunalas a differentas instituziuns 
 • Center da raiver AP'N DAUN: Per construir da nov il center da raiver AP'N DAUN a Cuira è vegnida garantida – en il rom dal concept per implants da sport d'impurtanza chantunala (CISIC) – ina contribuziun chantunala da 670 000 francs.
 • Center da sanadad d'Engiadina bassa: La nova gruppa da tgira dal center da sanadad d'Engiadina bassa cun 9 letgs da tgira a Zernez vegn renconuschida sco purschida che ha il dretg da survegnir contribuziuns. La renconuschientscha vegn concedida cun la resalva che questa purschida vegnia surpigliada cun vigur legala sin la glista da las instituziuns da lunga durada (glista da las chasas da tgira) dal chantun Grischun. Per stgaffir quests 9 letgs da tgira supplementars vegn garantida ina contribuziun chantunala da totalmain 1 080 000 francs.

Project da vias
Ultra da quai ha la regenza approvà 1,63 milliuns francs per lavurs da construcziun sin il suandant traject:
- A28, via naziunala Partenz: lavurs da pictur per la surtratga dal tunnel da Küblis dal traject Landquart – Claustra Selfranga da la via naziunala A28. 
 

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel