Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En sia ultima sesida ha la regenza prendì posiziun tar la lescha federala davart las mesiras repressivas per motivs da provediment ed ils plazzaments en lieus esters avant l'onn 1981. Ultra da quai ha ella ordinà per diversas ovras electricas in'obligaziun da sanar l'accessibladad dals peschs e concedì ina contribuziun chantunala per la scuntrada internaziunala dals Gualsers ad Arosa.

La regenza beneventa la lescha federala davart las mesiras repressivas per motivs da provediment ed ils plazzaments en lieus esters avant l'onn 1981
La regenza grischuna sustegna las finamiras da la nova lescha federala. Il sboz dal cussegl federal renconuscha la malgiustia ch'è vegnida fatga envers las victimas da las mesiras repressivas per motivs da provediment e da plazzaments en lieus esters avant l'onn 1981 e prevesa da pajar ina contribuziun da solitaritad a las victimas, sco segn da la renconuschientscha da la malgiustia. Medemamain duai la tematica vegnir elavurada scientificamain ed a las victimas duai vegnir gidà ad analisar lur istorgia.
Tenor las explicaziuns tar la proposta da lescha spetga la confederaziun che l'elavuraziun da las dumondas da contribuziun pretendia sforzs administrativs, organisatorics e finanzials supplementars considerabels. Per inoltrar las dumondas è previs in termin da sis mais en il sboz da lescha. Durant quest temp vegni fatg quint cun 12 000 fin 15 000 dumondas. In termin uschè curt signifitgass per ils posts da consultaziun chantunals custs da persunal supplementars fitg auts, e quai na sa laschass betg realisar senza perder qualitad tar la lavur da cussegliaziun. La regenza grischuna propona perquai da prevair in termin d'almain dus onns per inoltrar las dumondas. Ultra da quai vegni spetgà dals chantuns ina confinanziaziun voluntara da las contribuziuns da solidaritad cun ina participaziun da circa 100 milliuns francs. Dentant n'èn cuntegnidas en il rapport naginas infurmaziuns areguard in'eventuala clav da repartiziun tranter la confederaziun ed ils chantuns repectivamain tranter ils chantuns sezs. Medemamain n'èsi betg cler tge consequenzas ch'igl avess, sch'ils chantuns na sa participassan betg a la confinanziaziun. Er sa tschenta da princip la dumonda, sch'i existan insumma basas legalas en ils chantuns per garantir la confinanziaziun. La confederaziun stuess perquai surpigliar tut la finanziaziun da las indemnisaziuns.

Post da consultaziun grischun per persunas directamain pertutgadas da mesiras repressivas per motivs da provediment

La regenza refusa la lescha federala davart l'imposiziun da taglia sin bains immobigliars agriculs e forestals
La regenza grischuna è cunter la lescha federala davart l'imposiziun da taglia sin bains immobigliars agriculs e forestals. La finamira da questa lescha è quella da francar la pratica fiscala pertutgant ils bains immobigliars agriculs e forestals sco ch'ella valeva fin l'onn 2011. Bains immobigliars agriculs e forestals vegnivan tractads quella giada en moda privilegiada en connex cun la taglia sin las entradas. L'onn 2011 ha il tribunal federal limità la dimensiun da quest privilegi. La nova lescha ha l'intenziun da turnar tar la pratica fiscala d'avant l'onn 2011.
La regenza grischuna refusa quest tractament inegual da bains immobigliars da purs envers bains immobigliars da la facultad da fatschenta d'autras persunas cun activitad da gudogn independenta. In tal tractament inegual na sa lascha betg giuditgar dal puntg da vista material e violescha il princip dal tractament egual.

Ordinaziun da sanar diversas ovras electricas grischunas

La regenza grischuna ordinescha per diversas ovras electricas grischunas in'obligaziun da sanar l'accessibladad dals peschs. Tenor la lescha ston ils chantuns planisar mesiras tar ovras idraulicas existentas ed obligar las societads d'ovras electricas da realisar questas mesiras. En il chantun Grischun hai 153 obstachels en auas da peschs pervia d'ovras electricas, per 67 da quels è vegnì diagnostitgà in basegn da sanaziun. Las ordinaziuns da sanar concernan trais stabiliments da l'Ovra electrica da la citad da Turitg sco er dus stabiliments da l'Ovra electrica da Tavau.

Il rempar da squatschs da naiv Casanova da la vischnanca da Lumnezia vegn approvà

La regenza grischuna approvescha il project "Rempar da squatschs da naiv Casanova" da la vischnanca da Lumnezia e conceda ina contribuziun chantunala da maximalmain 80 000 francs.
La finamira dal project è quella da garantir la protecziun dal territori d'abitadi "Casanova" en la fracziun da Cumbel. Dacurt èsi vegnì constatà ch'i valia per quest territori valia la zona da privel blaua. El vegn perquai segirà cun rempars da tut en tut 76 m.
-
Territori d'abitadi "Casanova" en la fracziun da Cumbel, Lumnezia

Contribuziun chantunala a la scuntrada internaziunala dals Gualsers
La scuntrada internaziunala dals Gualsers ha lieu dals 15 fin ils 18 da settember 2016 ad Arosa e vegn sustegnida cun ina contribuziun chantunala en furma d'ina garanzia da deficit da maximalmain 50 000 francs, sco che la regenza grischuna concluda.
Dapi ils onns 1960 sa scuntran las Gualsras ed ils Gualsers da la Svizra, dal Principadi da Liechtenstein, da la Frantscha, da l'Italia e da l'Austria mintga trais onns en in lieu alternant per la scuntrada internaziunala dals Gualsers. La finamira da questas scuntradas cun mintgamai passa 2000 participantas e participants è quella da mantegnair e da promover la lingua e la cultura gualsra.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel