Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha mess en vigur la revisiun parziala da las disposiziuns executivas tar la lescha chantunala da sustegn, ha prendì posiziun davart la rait postala da l'avegnir ed ha approvà in project da correcziun d'in torrent.

Repartiziun solidarica dals custs da l'agid social per fugitivas e fugitivs
La regenza ha approvà la revisiun parziala da las disposiziuns executivas tar la lescha chantunala da sustegn. Qua tras vegn rinforzada la solidaritad tranter las vischnancas grischunas en il sectur dals custs da l'agid social per fugitivas e fugitivs renconuschids ed admess provisoricamain. La solidarisaziun na chaschuna nagina midada tar las cumpetenzas da las vischnancas e dal chantun. Tranter il chantun e las vischnancas na vegnan spustadas naginas grevezzas da finanziaziun.
Concretamain reglan las novas disposiziuns executivas, co ch'il chantun po reparter en moda equilibrada la pauschala globala da la confederaziun a las vischnancas, e quai tant sco pussaivel tenor ils custs. Questa pauschala globala è ina contribuziun da la confederaziun als custs da l'agid social che resultan per fugitivas e fugitivs renconuschids ed admess provisoricamain. La pauschala globala vegn pajada durant maximalmain 5 onns per fugitivas e fugitivs renconuschids senza activitad da gudogn e durant maximalmain 7 onns per fugitivas e fugitivs admess provisoricamain senza activitad da gudogn.
Areguard la gulivaziun dals custs da l'agid social che resultan tar las vischnancas per fugitivas e fugitivs renconuschids ed admess provisoricamain, che na survegnan pli nagina pauschala globala, valan las disposiziuns vertentas. Las vischnancas pon far valair custs da l'agid social smesirads sur la gulivaziun da las grevezzas socialas (GGS).
La revisiun parziala da las disposiziuns executivas è vegnida messa en vigur retroactivamain per il 1. da schaner 2017.

La regenza ha prendì posiziun davart la rait postala da l'avegnir
Mez december 2016 ha ina delegaziun da la Posta declerà al cussegl guvernativ responsabel Jon Domenic Parolini sco er a collavuraturas ed a collavuraturs da l'administraziun chantunala la strategia per la rait postala da l'avegnir. Quella cuntegna ils criteris per filialas da posta manadas en atgna reschia senza examinaziun fin l'onn 2020 sco er la proposta da la Posta per la rait postala futura en il Grischun. En sia posiziun menziunescha la regenza ch'ella haja pauca chapientscha per las ponderaziuns strategicas da la Posta svizra. Er envers sias stentas da sviluppar la purschida en moda cumpetitiva e tenor ils novs basegns da la clientella ha la regenza ina tenuta critica. En quest connex n'ignorescha la regenza insumma betg las midadas economicas e socialas. Ella n'ha er betg l'intent da mantegnair structuras u servetschs antiquads. Anzi, ella vul che interpresas stgaffeschian novs formats da plazzas da lavur s'orientond al futur. En il rom da la digitalisaziun stoppian talas plazzas vegnir domiciliadas da maniera pli independenta dal lieu e betg pli mo en las grondas aglomeraziuns.
Gist sco "digital workplace" porscha il Grischun fitg blers avantatgs che vegnan anc a resortir pli fitg tras l'amplificaziun creschenta d'infrastructuras effizientas destinadas a l'utilisaziun da tecnologias digitalas. La regenza sa distanziescha cleramain d'ina ulteriura reducziun da plazzas, che tutgass grevamain il chantun Grischun en la situaziun economica actuala, er sch'i na dess naginas desditgas. Ella vegn a sustegnair las vischnancas tar il mantegniment d'in provediment uschè optimal sco pussaivel cun servetschs postals per la populaziun grischuna. La regenza spetga da la Posta ch'ella resguardia ils svilups en il mund da lavur ed elavuria concepts per spustar activamain plazzas da lavur en las regiuns perifericas. En vista a las pussaivladads tecnologicas existentas duess in tal spustament esser d'in interess economic er per la Posta. Medemamain spetga la regenza che la Posta suttamettia svelt propostas, co ch'ella vul infurmar las vischnancas grischunas e las integrar en il process areguard la strategia per la rait postala 2020.

La via da Pigniu vegn protegida meglier cunter in torrent
La regenza ha approvà il project per construir rempars en la Val d'Arschella sin il territori da la vischnanca da Glion cun intginas cundiziuns sco er cun las permissiuns spezialas. Il torrent da la Val d'Arschella transporta blera glera. Suenter pliras bovas l'onn 2002 èn vegnids construids trais rempars da torrent per proteger la via da Pigniu che traversa questa val. Malgrà questas installaziuns èn las costas lateralas stadas vinavant en moviment.
Per pudair garantir er en l'avegnir la stabilitad da la via chantunala e la funcziun dals rempars sto vegnir renovà l'entir sistem da rempars. Per quest intent survegn il curs da l'aual per exempel stgalims pli fins, per ch'il sistem reageschia en l'avegnir en moda main sensibla sin bovas. Als custs totals dad 820 000 francs sa participescha la confederaziun cun ina contribuziun da 287 000 francs per la correcziun dals curs d'aua.

-

Glisch verda per serras pli grondas a Scuol
La regenza ha approvà la revisiun parziala dal plan da zonas da la vischnanca da Scuol ed ha uschia stgaffì las premissas giuridicas per engrondir in'orticultura indigena. Ina parcella en il territori Funtanatscha vegn utilisada gia dapi circa 100 onns per l'orticultura. Il proprietari ed il fittadin da questa parcella vulan construir là serras pli grondas per la producziun orticulturala sco er remisas per maschinas, per apparats e per materials. Perquai che talas construcziuns n'èn betg permessas en la zona verda, ston vegnir stgaffidas – tras la revisiun parziala da la planisaziun locala – las premissas giuridicas per pudair sviluppar l'orticultura sco previs.

-
©Comet Photoshopping GmbH / Dieter Enz

La via tranter Panaduz e Zault daventa pli segira
La regenza ha approvà il project d'exposiziun per la correcziun da la via sursilvana da la vart dretga dal Rain tranter Panaduz e Zault cun intginas permissiuns spezialas e cun cundiziuns. Pervia da donns da la cuvrida e pervia da defurmaziuns ha in traject da circa 3 kilometers da questa via chantunala da colliaziun ina capacitad da chargia insuffizienta. Il project cumpiglia perquai la renovaziun ed il rinforzament da la via sco er il schlargiament da tala a 5,8 meters. Il medem mument vegn augmentada correspundentamain la segirezza dal traffic.

-


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel