Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Sco emprim pass da sanaziun ha l'uffizi per la natira e l'ambient dà l'incumbensa da nettegiar il batschigl da calmar ch'è contaminà fermamain cun PCB. Il batschigl da tschiffada franant sa chattà directamain sut il mir d'accumulaziun Punt dal Gall. Per nettegiar cun success l'entir traject dal Spöl ch'è contaminà cun PCB dovri ulteriurs scleriments.

Il cumenzament da november 2016 avevan las Ovras electricas d'Engiadina SA (OEE) constatà en il Spöl sut l'implant d'accumulaziun Punt dal Gall valurs pli autas da la substanza nuschaivla "bifenils policlorads" (PCB). La campagna da mesiraziun ch'è lura vegnida instradada sut la direcziun da l'uffizi chantunal per la natira e l'ambient (UNA) ha mussà che lavurs da sanaziun vi da l'implant d'accumulaziun Punt dal Gall, ch'èn terminadas en il fratemp, èn la raschun per questa contaminaziun (communicaziun a las medias dals 22 da december 2016).

Suenter che quests resultats èn stads avant maun, è vegnida furmada ina taskforce sut la direcziun dal UNA. Quella sa cumpona da collavuraturas e collavuraturs da las OEE e dal parc naziunal svizzer, da represchentantas e represchentants da la confederaziun e dal chantun, da las autoritads talianas sco er da cussegliaders spezialisads externs. La taskforce ha l'intenziun d'allontanar las emissiuns da PCB uschè bain sco pussaivel da l'ambient.

Nettegiar il batschigl da calmar sco emprim pass
En in emprim pass vegn nettegià per quest intent il batschigl da calmar che sa chatta directamain sut il mir d'accumulaziun e ch'è contaminà il pli fitg cun PCB. Las lavurs necessarias duain vegnir exequidas la fin da fanadur ed il cumenzament d'avust. Ils sediments contaminads vegnan allontanads e dismess. Alura pon vegnir mess en funcziun il scul da basa e l'ovra electrica d'aua da dotaziun da l'implant d'accumulaziun sanà, quai che n'è betg anc succedì fin ussa. Questas parts n'èn fin ussa betg anc vegnidas messas en funcziun per betg derasar ulteriuramain ils sediments ch'èn contaminads cun PCB e che sa chattan en il batschigl da calmar.

Las mesiras per ina sanaziun totala n'èn betg anc cleras
Per nettegiar adequatamain il letg da l'aual, ch'è medemamain contaminà cun PCB, na po anc vegnir prendida nagina decisiun. Ils nettegiaments da test ch'èn vegnids realisads en il fratemp sin in traject represchentativ da l'aual n'han purtà naginas meglieraziuns suffizientas, uschia ch'i dovra ulteriurs scleriments. Per ch'i na smanatschia nagina ulteriura derasaziun dals sediments gia contaminads, na vegn la quantitad d'aua restanta betg augmentada durant questa stad sco usità. Medemamain vegni desistì quest onn dals eveniments artifizials regulars d'aua gronda en la part sura dal Spöl. Grazia a questas mesiras gudogna la taskforce il temp necessari per chattar soluziuns adequatas.

Scumandà er vinavant da pestgar en l'Ova Spin
Ultra da la planisaziun da las mesiras vegn survegliada permanentamain la contaminaziun da PCB en il Spöl ed en las auas cunfinantas. Il scumond da pestgar en l'Ova Spin resta anc vinavant, cunquai ch'ins ha pudì cumprovar qua en il fratemp litgivas cun ina contaminaziun da PCB levamain augmentada.

Fotografia agiuntada:
-
Il batschigl da calmar che sto vegnir nettegià sut il mir d'accumulaziun Punt dal Gall


Infurmaziuns:
- Remo Fehr, uffizi per la natira e l'ambient, tel. 081 257 29 41, e-mail Remo.Fehr@anu.gr.ch
- Hans Lozza, parc naziunal svizzer, tel. 081 851 41 11, e-mail Lozza@nationalpark.ch
- Matthias Beckmann, uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals, tel. 081 257 26 71, e-mail Matthias.Beckmann@alt.gr.ch
- Georg Brosi, uffizi da chatscha e pestga, tel. 081 257 38 91, e-mail Georg.Brosi@ajf.gr.ch
- Michael Roth, directur da las Ovras electricas d'Engiadina SA, tel. 079 260 18 65, e-mail Michael.Roth@ekwstrom.ch


Gremi: uffizi per la natira e l'ambient
Funtauna: rg uffizi per la natira e l'ambient
Neuer Artikel