Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha prendì posiziun tar in project da consultaziun da la confederaziun. Plinavant ha ella deliberà contribuziuns chantunalas per in film rumantsch e per in project per mantegnair la gasetta dal di "La Quotidiana".

Cunfins da parcs da la natira che vegnan tratgs administrativamain na fan nagin senn
La regenza ha prendì posiziun tar il "pachet d'ordinaziuns ambient primavaira 2018" da l'uffizi federal d'ambient (UFAM). Cun quest pachet d'ordinaziuns duain vegnir revedidas tschintg ordinaziuns dal dretg da l'ambient, tranter quellas l'ordinaziun davart ils parcs d'impurtanza naziunala.
L'adattaziun planisada da l'ordinaziun da parcs pussibilitescha ch'ina part da la zona centrala da parcs naziunals po er esser a l'exteriur. Cunter quai na fa la regenza grischuna naginas objecziuns ord vista chantunala. Ella crititgescha però che l'entir territori d'ina vischnanca sto er vinavant sa chattar en il parc natiral regiunal. Da cunfins motivads administrativamain resultan – tut tenor il perimeter – cunfinaziuns betg logicas en quai che concerna ils spazis natirals ed incunvegnentas areguard las valurs natiralas. Perquai è la regenza da l'avis che spazis natirals duain esser decisivs per cunfinar ils perimeters da parcs.
Plinavant crititgescha ella ch'ils agids finanzials globals per parcs regiunals d'impurtanza naziunala vegnan interpretads a intern da la confederaziun sco subsidiars. La consequenza da quai è che la confederaziun dastgass finanziar atgnamain main che 50 pertschient dals custs totals. Perquai propona la regenza che la confederaziun sa participeschia vi dals custs imputabels cun maximalmain 65 pertschient en cas da parcs natirals regiunals d'impurtanza naziunala e cun maximalmain 80 pertschient en cas da parcs naziunals e da parcs per l'aventura en la natira. La finanziaziun dals custs restants è chaussa dals chantuns.

Consultaziun UFAM

Contribuziun per ina cumedia rumantscha
Per realisar il film da televisiun "Amur senza fin" ha la regenza deliberà ina contribuziun da 100 000 francs. La cumedia è fitg divertaivla e vul laschar scuvrir il rumantsch ad in vast public svizzer. Ella è ina istorgia da mintgadi che tematisescha tradiziuns grischunas, per exempel la chatscha auta, e che sa fatschenta cun svilups rurals. Per la producziun da la firma Zodiac Pictures Ltd. da Turitg èn budgetads custs da circa 2 milliuns francs. Zodiac Pictures Ltd. ha gia producì cun success films sco "Heidi", "Stationspiraten" u "Achtung, Fertig, Charlie!".

-
©RTR
Filmà vegni tranter auter a Sagogn

"La Quotidiana" duai vegnir mantegnida
La regenza ha approvà ina contribuziun da 50 000 francs per il project "Medias en lingua rumantscha" da la Lia rumantscha. La federaziun da tetg da tut las organisaziuns linguisticas rumantschas furma per quest intent – ensemen cun la fundaziun ANR – la societad simpla "Project medias en lingua rumantscha" per impedir che la gasetta dal di "La Quotidiana" vegnia sistida proximamain.
La confederaziun, il chantun e la Lia rumantscha èn d'accord ch'i dovria – ord vista da la promoziun linguistica – ina cuntrada da medias ferma e da buna qualitad en rumantsch. Sin basa da questa tenuta cuminaivla ha la Lia rumantscha elavurà la descripziun per in project "Medias en lingua rumantscha a partir da l'onn 2019". Sia finamira è quella da sviluppar in concept per las medias rumantschas ch'è accordà cun tut las parts participadas (producents, consuments, sponsurs) e da convertir quel en ina furma realisabla.
Per che "La Quotidiana" na vegnia betg sistida avant che quest project principal tschiffia pe, surpiglia questa societad simpla ina tscherta part dals custs da salari per l'onn 2018. Al project parzial "Medias en lingua rumantscha" sa participeschan la confederaziun, il chantun e la Lia rumantscha mintgamai cun il medem import da 50 000 francs.

Project cunter privels da la natira per proteger la populaziun da Brinzauls
En il territori da Brinzauls èn activas crudadas da crappa sur "Creplas" sco er ina gronda bova. La rata da moviment da la bova è creschida ils onns passads ad ina sveltezza da passa 50 centimeters per onn. Perquai ha la regenza approvà in project "Registraziun da la basa da la bova a Brinzauls" per garantir la protecziun dal territori d'abitadi sco er dals meds da traffic. Pertutgads èn la fracziun da Brinzauls, vias chantunalas e communalas sco er il trassé da la Viafier retica. Per quest project cunter privels da la natira garantescha il chantun a la vischnanca d'Alvra ina contribuziun da maximalmain circa 2,65 milliuns francs. Il project duai vegnir terminà l'onn 2019.

-

La via da la Lumnezia po vegnir renovada e schlargiada
La regenza ha approvà il project per reparar in traject d'ina lunghezza d'in kilometer da la via da la Lumnezia. Oravant tut duai la via chantunala da colliaziun tranter Valgronda e l'entrada en il vitg da Cumbel vegnir schlargiada a la ladezza normada da 5,80 meters. Il medem mument vegnan però er renovads la surstructura da la via, il sistem da l'allontanament da l'aua e las construcziuns artifizialas e meglierà il trassé da la via.

-

La clinica psichiatrica privata dal chantun Turgovia dà maun
La regenza ha concludì d'inscriver la Clienia clinica privata Littenheid en la glista chantunala dals ospitals. Per uffants e per giuvenils steva fin ussa mo la psichiatria d'uffants e da giuvenils dal Grischun (PUG) sin la glista dals ospitals psichiatrics. La purschida existenta staziunara da set letgs na basta dentant betg pli en vista als ultims svilups. Perquai planisescha la PUG d'engrondir la staziun d'uffants e da giuvenils a 14 plazzas. Per quai dovri in edifizi nov. Fin che quel po vegnir prendì en funcziun vegnan a passar plirs onns. Per pudair metter a disposiziun fin lura las capacitads necessarias, vegn la Clienia clinica privata Littenheid dal chantun Turgovia admessa sco furnitura da prestaziuns.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel