Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Igl è stada la renovaziun la pli gronda d'in stabiliment per l'allevament da peschs dals ultims decennis: Suenter in temp intensiv da planisaziun e da construcziun da 5 onns è vegnì avert il stabiliment per l'allevament da peschs a Giuvaulta.

La reproducziun natirala d'in pèr spezias da peschs sensiblas capita en nossas auas indigenas savens mo en moda insuffizienta. In pèr spezias han numnadamain ina impurtanza speziala per la gestiun dal dumber da peschs. Grazia a sia rait da set stabiliments per l'allevament da peschs en tut il chantun stgaffescha il Grischun la basa necessaria per fregar e per allevar litgivas d'aual, litgivas da lai, litgivas giaglias e Namaycushs per ils lais e per las auas currentas dal chantun. Entaifer questa rait gioga il stabiliment per l'allevament da peschs Giuvaulta ina rolla purtanta. Per quest motiv è quest stabiliment vegnì rinforzà supplementarmain cun ina sanaziun voluminusa e cun ina cumplettaziun da l'edifizi sco er cun in engrondiment dals puzs da peschs.

Sistem unic en Svizra
La part centrala dal nov stabiliment per l'allevament da peschs è in indriz particular cun puzs cuvrids cun in tetg che vegn manà cun ina circulaziun parziala. Grazia a questa concepziun moderna dals puzs al liber porscha l'entir stabiliment in'enorma flexibilitad areguard l'allevament ed areguard la conservaziun da differentas spezias da peschs, perquai ch'ils trais chanals cun aua currenta pon vegnir repartids a bainplaschair tenor la spezia, tenor la vegliadetgna e tenor auters criteris relevants. Ultra dal fregar e da l'allevar peschs per la repopulaziun ademplescha l'allevament da peschs a Giuvaulta da nov er l'incumbensa da la conservaziun e da l'allevament secundar da peschs-mamma per tut il Grischun dal nord e Grischun central. Il nov stabiliment n'è betg mo sin il stadi il pli actual en quai che concerna las installaziuns. El è er vegnì sanà cumplettamain pertutgant l'energia, quai che ha da l'autra vart consequenzas economicas positivas. Grazia a la decisiun da lavurar cun puzs al liber che han ina circulaziun parziala ha il basegn d'aua frestga pudì vegnir reducì en media a 6 liters per secunda. Tut en tut resulta da quai in respargn da ca. 90 pertschient aua frestga cumpareglià cun ils stabiliments d'aua currenta convenziunals.

-
Nov indriz cun puzs cuvrids cun in tetg

Tut il bun sto madirar
L'entir stabiliment è vegnì planisà a partir da l'onn 2012, realisà en etappas fin l'onn 2015 e cumplettà cun in tetg ils onns 2016 e 2017. Da la fasa da planisaziun prolungada in zic è la finala sa sviluppà in entir stabiliment optimal. Ussa po il stabiliment er vegnir dirigì automaticamain e la qualitad da l'aua po vegnir controllada. Las funcziuns da direcziun e da controlla stattan a disposiziun illimitadamain da tut temp e pon – grazia ad in access a distanza – vegnir activadas er cun agid d'apparats mobils (p.ex. smartphones).

Di da la porta averta
Il nov stabiliment per l'allevament da peschs po vegnir scuvrì damaun al lieu. Durant il "di da la porta averta" planisà survegn la populaziun bleras ulteriuras infurmaziuns ed ina invista captivanta da l'allevament da peschs dal chantun Grischun. Visitadras e visitaders vegnan beneventads cordialmain sonda, ils 19 d'avust 2017, tranter las 10.00 e las 16.00.

Agiunta:
Flyer


Infurmaziuns:
- cusseglier guvernativ dr. Mario Cavigelli, schef dal departament da construcziun, traffic e selvicultura, tel. 081 257 36 01, e-Mail Mario.Cavigelli@bvfd.gr.ch
- Markus Dünner, architect chantunal, uffizi da construcziun auta, tel. 081 257 36 31, e-mail Markus.Duenner@hba.gr.ch
- dr. Marcel Michel, biolog da pestga, uffizi da chatscha e pestga, tel. 081 257 38 94, e-mail Marcel.Michel@ajf.gr.ch


Gremi: departament da construcziun, traffic e selvicultura
Funtauna: rg departament da construcziun, traffic e selvicultura
Neuer Artikel