Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna ha deliberà il sboz tar ina revisiun parziala da la lescha davart la planisaziun dal territori per il chantun Grischun (revisiun da la LPTGR) per la consultaziun. En il center da la revisiun parziala sin plaun chantunal stat la realisaziun da la cumpensaziun da la plivalur che sa basa sin la lescha federala revedida davart la planisaziun dal territori.

Il chantun è obligà d'introducir la taxa da plivalur en il dretg chantunal. Per bains immobigliars che vegnan per exempel midads d'ina zona d'agricultura en ina zona da construcziun resultan regularmain plivalurs considerablas da plirs tschients francs per meter quadrat. Tenor la lescha federala davart la planisaziun dal territori revedida (LPT 1) ston las proprietarias ed ils proprietaris da bains immobigliars pajar en l'avegnir ina part da talas plivalurs d'enzonaziun a la communitad sco taxas da plivalur.
Ulteriurs puncts centrals da la revisiun da la LPTGR èn ina regulaziun per garantir la disponibladad da bains immobigliars surbajegiabels, in'adattaziun areguard la cumpetenza en la procedura dal plan directiv, ulteriuras prescripziuns per la construcziun d'abitaziuns per persunas cun impediments sco er adattaziuns da leschas per simplifitgar e per accelerar las proceduras. Ultra da quai cuntegna il project differentas adattaziuns che sa basan sin experientschas ch'èn vegnidas fatgas cun il dretg vertent.

La regulaziun concernent la taxa da plivalur è caracterisada sco suonda:
  • la taxa da plivalur vegn incassada tant en cas d'enzonaziuns sco er en cas da midadas da zona e d'azonaziuns;
  • la taxa vegn fixada da las vischnancas il mument che la planisaziun vegn approvada, però messa a quint pir, cur ch'il bain immobigliar vegn alienà u surbajegià;
  • tranter las vischnancas da gronda creschientscha e las vischnancas da creschientscha pli pitschna duai dar ina gulivaziun, perquai che cunzunt per vischnancas da gronda creschientscha resultan retgavs da las taxas ed en vischnancas cun creschientscha pli pitschna ston plitgunsch vegnir fatgas dezonaziuns che ston eventualmain vegnir indemnisadas da talas;
  • per pudair realisar la gulivaziun intercommunala menziunada propona la regenza da fixar la tariffa da la taxa sin 30 pertschient e d'intimar las vischnancas il medem mument da pajar 50 pertschient dals retgavs da las taxas en il fond chantunal, cun il qual vegnan sustegnidas las vischnancas cun creschientscha pli pitschna.
Mesiras cunter l'accumulaziun da terren da construcziun
Tenor il dretg federal ston las zonas da construcziun vegnir dimensiunadas ils proxims 15 onns confurm al basegn previsibel. Zonas da construcziun memia grondas ston vegnir reducidas. Per calcular la grondezza admissibla ston las vischnancas sa laschar imputar tut las reservas d'utilisaziun en las zonas da construcziun, pia er surfatschas che vegnan accumuladas e na vegnan pervia da quai betg offridas sin il martgà. Perquai n'èn las vischnancas betg obligadas mo en cas d'enzonaziuns, mabain er en cas da zonas da construcziun existentas da cuntanscher – en il mender cas cun forza – la disponibladad da las parcellas da construcziun a maun da termins da surbajegiada e da mesiras, sch'ils termins na vegnan betg observads. En questa revisiun da la LPTGR vegnan stgaffidas las basas giuridicas necessarias.

Collavuraziun dal cussegl grond en la planisaziun directiva chantunala
En vista a l'impurtanza creschenta da l'instrument dal plan directiv chantunal propona la regenza ch'il cussegl grond duai survegnir da nov la cumpetenza da fixar puncts centrals concepziunals e strategics en il svilup dal territori. Determinaziuns da natira operaziunala duai la regenza pudair concluder vinavant sut atgna reschia. Questa novaziun na duai però anc betg vegnir applitgada per il plan directiv chantunal "Abitadi" che vegn bainprest terminà.

Novas limitas per la construcziun d'abitaziuns per persunas cun impediments
L'accessibladad da las singulas abitaziuns senza obstachels na duai da nov betg vegnir garantida pir tar la construcziun da novas chasas d'abitar cun dapli che otg abitaziuns, mabain gia tar la construcziun da novas chasas d'abitar cun dapli che quatter abitaziuns. Cun questa novaziun duai vegnir garantì ch'i dettia ina tscherta purschida d'abitaziuns per persunas cun impediments er en regiuns ruralas, nua ch'edifizis cun dapli che otg abitaziuns èn stgars. Per ascensurs prevesa la lescha excepziuns per motivs finanzials. Ultra da quai ston edifizis novs cun dapli che quatter abitaziuns esser concepids uschia che tut las unitads interiuras correspundan a las prescripziuns da la construcziun d'abitaziuns adattabla, per ch'ellas possian vegnir midadas pli tard senza gronds custs architectonics confurm als basegns da persunas cun impediments.

Las proceduras vegnan simplifitgadas

La finala propona la regenza optimaziuns per simplifitgar e per accelerar las proceduras. Tranter auter vegnan scursanids differents termins da liquidaziun da las autoritads e vegn messa la basa per la procedura electronica per la permissiun da construcziun. Proceduras che vegnan liquidadas en moda svelta e cumpetenta èn fitg impurtantas per l'economia publica e represchentan in factur per il lieu.

La consultaziun dura fin ils 21 da mars 2018. Ils documents respectivs pon vegnir consultads en l'internet sut www.gr.ch > Rumantsch > Publicaziuns > Consultaziuns > Consultaziuns currentas.


Infurmaziuns:
cusseglier guvernativ dr. Jon Domenic Parolini, schef dal departament d'economia publica e fatgs socials, tel. 081 257 23 01, e-mail Jondomenic.Parolini@dvs.gr.ch  


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel