Navigation

Inhaltsbereich

Resultats dals examens d'admissiun per las scolas medias

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Ils dumbers d'annunzias als examens d'admissiun chantunals per las scolas medias èn cumparegliabels cun quels da l'onn precedent, malgrà la diminuziun da las naschientschas. En tut han 766 scolaras e scolars fatg ils examens d'admissiun 2018. L'onn precedent eran quai 764 candidatas e candidats. Dals 766 giuvenils han 296 scolaras e 222 scolars dumagnà l'admissiun ad ina da las totalmain nov scolas medias grischunas.

Sco gia l'onn passà han gì lieu ils mais da favrer e da mars ils examens d'admissiun chantunals per entrar en ina scola media grischuna. 348 scolaras primaras e scolars primars da la 6. classa (2017: 360) e 418 giuvenils da la 2. u 3. classa da la scola secundara u en singuls cas er dal 10. onn da scola u nà d'in emprendissadi (2017: 404) han absolvì ils examens d'admissiun chantunals ch'èn vegnids realisads en ils nov lieus d'examen.

La quota d'admissiun per il gimnasi da lunga durada è stabila
Dals 348 uffants da la scola primara che han fatg l'examen vegnan 210 a pudair entrar il proxim onn da scola en la 1. classa dal gimnasi da 6 onns (gimnasi da lunga durada) (2017: 227). La quota da success importa pia 60,34 pertschient (2017: 63,06 pertschient). Perquai che la 1. classa gimnasiala na po – tenor las disposiziuns d'admissiun vertentas – betg vegnir repetida, ston las scolaras ed ils scolars ch'entran en il gimnasi da lunga durada vegnir promovids a la fin dal 1. onn gimnasial en la 2. classa gimnasiala; cas cuntrari ston ellas ed els turnar en la scola secundara.
Areguard il total da scolaras e scolars da la 6. classa primara (1613) importa la quota da giuvenils admess a la 1. classa dal gimnasi da lunga durada 13,02 pertschient. Cumpareglià cun l'onn precedent è la quota d'admissiun pia stabila (2017: 13,05 pertschient da 1740 scolaras e scolars da la 6. classa primara).

Buna quota da success per l'entrada en la scola media commerziala u en la scola media spezialisada
Quest onn han 418 giuvenils fatg l'examen d'admissiun chantunal per la 3. classa dal gimnasi sco er per la 1. classa da la scola media commerziala u da la scola media spezialisada (examen unitar) (2017: 404). 182 han ademplì las premissas per entrar en la 3. classa dal gimnasi (2017: 183). La quota da success importa 43,54 pertschient (2017: 45,30 pertschient). 126 candidatas e candidats han dumagnà las cundiziuns d'admissiun per entrar en la 1. classa da la scola media commerziala u da la scola media spezialisada (2017: 98). Quai è ina quota da success da 30,14 pertschient (2017: 24,26 pertschient).
La quota d'admissiun per entrar en la 3. classa gimnasiala (ch'è la 1. classa dal gimnasi da 4 onns, pia dal gimnasi da curta durada) importa 10,52 pertschient en proporziun cun l'annada relevanta (2017: 10,46 pertschient).


Infurmaziuns:
Regina Just Brodbeck, uffizi per la furmaziun media-superiura, manadra da la partiziun "scolas medias", tel. 081 257 61 69, e-mail Regina.Just@ahb.gr.ch


Gremi: uffizi per la furmaziun media-superiura
Funtauna: rg uffizi per la furmaziun media-superiura
Neuer Artikel