Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna ha deliberà la missiva tar la revisiun parziala da la lescha davart la planisaziun dal territori per il chantun Grischun (revisiun da la LPTGR) per mauns dal cussegl grond. En il center da la revisiun parziala sin plaun chantunal stat la realisaziun da la cumpensaziun da la plivalur che sa basa sin la revisiun da la lescha federala davart la planisaziun dal territori.

Per bains immobigliars che vegnan per exempel midads d'ina zona d'agricultura en ina zona da construcziun, resultan regularmain plivalurs considerablas da plirs tschients francs per meter quadrat. Per ina parcella da construcziun mesauna da circa 600 meters quadrat resultan svelt tschientmillis francs. Fin ussa han las proprietarias ed ils proprietaris d'in bain immobigliar adina pudì salvar sezs 100 pertschient da tals gudogns da planisaziun. Da nov ston els surlaschar ina part da quels – tenor il dretg federal almain 20 pertschient – a la communitad.

Ulteriurs puncts centrals da la revisiun da la LPTGR èn regulaziuns per limitar l'accumulaziun da terren da construcziun, l'installaziun da pussaivladads da cooperaziun per il cussegl grond en la planisaziun directiva, ulteriuras prescripziuns chantunalas a favur da la construcziun d'abitaziuns per persunas cun impediments sco er adattaziuns da leschas per accelerar las proceduras.

La regulaziun davart la taxa da plivalur sa basa sin ils suandants puncts centrals:
- La taxa da plivalur vegn incassada per plivalurs che resultan tant d'enzonaziuns sco er da midadas da zona e d'azonaziuns. Ella importa 30 pertschient da la plivalur. Las vischnancas pon augmentar questa procentuala e suttametter ulteriurs process da planisaziun a la taxa;

- la taxa vegn fixada da las vischnancas il mument che la planisaziun che augmenta la valur survegn vigur legala, però messa a quint pir, cur ch'il bain immobigliar vegn alienà u cur che la permissiun da construcziun per ina surbajegiada vegn concedida;

- tranter las vischnancas da gronda creschientscha e las vischnancas da creschientscha pli pitschna duai dar ina gulivaziun finanziala, perquai che retgavs da taxas resultan cunzunt per vischnancas da gronda creschientscha. Las vischnancas cun creschientscha pli pitschna ston percunter – tenor il plan directiv dals 20 da mars 2018 – far principalmain dezonaziuns ch'ellas ston eventualmain indemnisar a las proprietarias ed als proprietaris da bains immobigliars pertutgads;

- per realisar la gulivaziun intercommunala propona la regenza da stgaffir in fond spezial chantunal che vegn alimentà d'ina vart cun 75 pertschient dals retgavs da las taxas da las vischnancas "che fan enzonaziuns" e che finanziescha da l'autra vart 100 pertschient dals custs da dezonaziun da las vischnancas che "fan dezonaziuns".

Mesiras cunter l'accumulaziun da terren da construcziun
Tenor la LPT 1 (emprima etappa da la revisiun da la lescha davart la planisaziun dal territori) ston las zonas da construcziun vegnir dimensiunadas confurm al basegn dals proxims 15 onns. Zonas da construcziun memia grondas ston vegnir reducidas. Per calcular la grondezza admissibla ston las vischnancas sa laschar metter a quint tut las reservas d'utilisaziun, pia er surfatschas che vegnan accumuladas e che na vegnan pervia da quai betg offridas sin il martgà. Perquai exista l'obligaziun da cuntanscher sche necessari cun forza la disponibladad da suloms betg surbajegiads cun ordinar termins da surbajegiada e cun prender mesiras per il cas ch'ils termins na vegnan betg observads. En questa revisiun da la LPTGR vegnan stgaffidas las basas giuridicas necessarias.

Collavuraziun dal cussegl grond en la planisaziun directiva chantunala
Pervia da l'impurtanza creschenta dal plan directiv chantunal vegnan concedidas al cussegl grond tschertas cumpetenzas en la planisaziun directiva. Questas cumpetenzas cumpiglian la fixaziun lianta da puncts centrals concepziunals e strategics en il svilup dal territori dal Grischun. Determinaziuns da natira operaziunala duai la regenza pudair concluder vinavant sezza.

Novas limitas per la construcziun d'abitaziuns per persunas cun impediments

L'accessibladad senza obstachels da las singulas abitaziuns na duai da nov betg vegnir garantida pir en edifizis cun dapli che otg abitaziuns, mabain gia en edifizis cun dapli che quatter abitaziuns. Uschia duai vegnir garantì ch'i dettia ina tscherta purschida d'abitaziuns per persunas cun impediments e per persunas attempadas er en regiuns ruralas, nua ch'edifizis cun dapli che otg abitaziuns èn stgars. Per ascensurs prevesa la lescha ina regulaziun excepziunala per motivs finanzials.

La consultaziun ha chattà grond interess
En il rom da la consultaziun che ha gì lieu durant l'enviern 2017 èn entradas 137 posiziuns da vischnancas, da regiuns, da partidas e da federaziuns. Il project ha chaschunà da princip in resun positiv. Propostas cuntrarias hai dà areguard la concepziun da la gulivaziun da la plivalur. Talas han pudì vegnir resguardadas per part en la missiva che stat ussa a disposiziun, uschia en spezial la proposta ch'il fond chantunal da cumpensaziun duai cuvrir ils custs da dezonaziun da las vischnancas "che fan dezonaziuns" per 100 pertschient empè da mo per 50 pertschient. Per pudair refinanziar quai duain las "vischnancas d'enzonaziun" attribuir al fond chantunal da nov 75 pertschient empè da mo 50 pertschient da lur retgavs da las taxas da plivalur. Cur ch'ils custs da dezonaziun èn finanziads, vegn il fond spezial chantunal schlià si, e las vischnancas pon alura salvar lur retgavs da las taxas da plivalur cumplainamain per sasezzas.

Il cussegl grond vegn a tractar la missiva en la sessiun d'october 2018.


Agiunta:
missiva


Infurmaziuns:
cusseglier guvernativ dr. Jon Domenic Parolini, schef dal departament d'economia publica e fatgs socials, tel. 081 257 23 01, e-mail Jondomenic.Parolini@dvs.gr.ch


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala
Neuer Artikel