Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
L'archiv dal stadi dal Grischun / uffizi da cultura preschenta la publicaziun la pli nova en la retscha "Funtaunas e perscrutaziuns davart l'istorgia dal Grischun" (FIG). Questa giada sa tracti d'ina ediziun dal pli vegl cudesch da cuschinar tudestg enconuschent fin ussa en il territori da la Svizra dad oz, concepì per la cuschina da l'uvestg da Cuira.

Il cudesch da recepts è vegnì chattà avant intgins onns en in possess privat da Turitg ed è vegnì regalà en il fratemp a l'archiv dal stadi dal Grischun. Oriundamain deriva el da la cuschina da l'uvestg da Cuira e cuntegna 515 recepts che dateschan a partir da l'onn 1559. L'ediziun ch'è ussa avant maun porscha ina transcripziun cumpletta sco er translaziuns dals recepts en tudestg modern, per che quels possian vegnir cuschinads er oz. Commentaris detagliads sclereschan las cumponentas e las ingredienzas dals pasts. Ultra da quai vegnan analisadas e commentadas particularitads linguisticas. In register ed in glossari faciliteschan il diever da l'ediziun. Il preschent cudesch da cuschinar dat invistas remartgablas da las disas da mangiar e da baiver da la Svizra orientala.

Infurmaziuns detagliadas davart il cudeschdavart la vernissascha

Fotografia agiuntada:
-
Ein schön Kochbuch 1559, frontispizi, stadi nunrestaurà.


Vernissascha:
Gievgia, ils 4 d'october 2018, a las 18.00, Loësaal Cuira, Loëstrasse 26. Cun in aperitiv tenor recepts dal cudesch da cuschinar.


Infurmaziuns:
- Reto Weiss, archivari dal stadi, tel. 081 257 28 01, e-mail Reto.Weiss@sag.gr.ch
- Dr. Adrian Collenberg, redactur FIG, tel. 081 257 28 09, e-mail Adrian.Collenberg@sag.gr.ch


Gremi: uffizi da cultura / archiv dal stadi
Funtauna: rg uffizi da cultura / archiv dal stadi
Neuer Artikel