Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha approvà in project da la vischnanca da Brusio cunter privels da la natira. Ultra da quai ha ella prendì mesiras per in andament persistent ed ecologic dal traffic che vegn chaschunà da l'administraziun chantunala.

Sistem da preavertiment per survegliar la situaziun da privel a Brusio
La regenza ha approvà il project "Sistem da preavertiment serenera da Brusio" da la vischnanca da Brusio ed ha plinavant concedì ina contribuziun chantunala da maximalmain 75 200 francs per la realisaziun. Il sistem da preavertiment è ina mesira per reducir la situaziun da privel. Sa mussada è quella la notg dals 4 als 5 d'avrigl 2019, cur che blocca d'in volumen da var 3 meters cubic è crudada giu davos la serenera da Brusio. En il rom d'in emprim giudicament ha la vischnanca constatà datiers dal lieu da distatga ina massa da grip fitg lucca cun in volumen total da circa 1000 fin 1500 meters cubic. A curta fin a media vista pudessan singuls blocs rumper giu. Pussaivel èsi er che l'entira massa da grip rumpa davent. L'avrigl 2019 èn tschintg apparats da mesiraziun, uschenumnads extensometers, vegnids installads sur sfessas avertas per survegnir infurmaziuns davart eventuals moviments. Tras l'approvaziun da quest project vegn midada questa installaziun provisorica al modus da lunga durada, fin ch'ins ha pudì chattar e realisar ina soluziun definitiva. Il project duai esser terminà l'onn 2024.

-
©Uffizi federal da topografia

L'administraziun chantunala vul sezza chaschunar main traffic
La regenza ha prendì enconuschientscha da la strategia "Management da mobilitad manaschial (MMM)" ed ha incumbensà – sin basa da quella – differents uffizis chantunals e posts da servetsch da realisar mesiras concretas per in andament dal traffic uschè persistent ed ecologic sco pussaivel, saja quai per ils viadis a la lavur sco er per ils viadis da servetsch. Las finamiras dal MMM èn quellas che l'auto vegnia duvrà en moda effizienta, ch'i vegnia fatg diever dal traffic public e ch'il traffic da peduns e da velos vegnia promovì. La strategia era vegnida elavurada d'ina gruppa da lavur sut la direcziun da l'uffizi d'energia e da traffic (UEnTr).
Las mesiras pertutgan ils suandants tschintg champs d'acziun: il management da las plazzas da parcar, la promoziun d'alternativas a l'auto, la creaziun da parcadis da velos en lieus da l'administraziun chantunala, la politica en connex cun l'acquisiziun d'autos da servetsch sco er il diever dals meds da transport publics e dals velos.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel