Navigation

Inhaltsbereich

 • Erste Mitteilung
 • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha prendì enconuschientscha dal rapport che dr. Andreas Brunner ha fatg per sia incumbensa davart ils eveniments en chaussa AQ. Il rapport sa referescha als eveniments numnads ch'èn capitads en Engiadina bassa. El mussa pussaivladads, co che la lavur da las autoritads po vegnir optimada. La regenza preschenta a la publicitad las mesiras, cun las qualas las recumandaziuns d'agir dal rapport vegnan realisadas.

En ils rapports da las medias en chaussa AQ èn vegnidas fatgas l'avrigl 2018 inculpaziuns per part novas e considerablas concernent ils eveniments dals 15 da zercladur 2017. En consequenza da questas renfatschas ha la regenza incumbensà Andreas Brunner, anteriur emprim procuratur public directiv dal chantun Turitg, sco spezialist extrachantunal independent cun il scleriment administrativ dals eveniments dals 15 da zercladur 2017. Ultra da quai èn vegnids examinads er ils eveniments dals 19 da december 2016 e dals 17 da november 2017. I han stuì vegnir scleridas las rollas da tut las persunas participadas dal sectur da responsabladad dal departament da giustia, segirezza e sanadad ed examinads ils fatgs sin lur legalitad, sin la concordanza cun directivas internas e.u.v. ed en spezial sin la commensurabladad.

Andreas Brunner bilantschescha ch'il stadi da dretg vegnia mess sin l'emprova en spezial concernent ses tractament da persunas pli difficilas. El declera en ses rapport che represchentantas e represchentants d'instituziuns statalas èn dumandads spezialmain en il tractament da talas persunas. Tenor Brunner èn ils princips dal stadi da dretg, numnadamain d'agir senza pregiudizis, en moda correcta e proporziunala, vegnids resguardads mo per part en cas dals eveniments che ston vegnir sclerids per la perioda determinada.

19 recumandaziuns d'agir per optimar la lavur da las autoritads
Andreas Brunner enumerescha 19 recumandaziuns d'agir en ses rapport. Ellas pertutgan la structura, l'organisaziun, ils process e la surveglianza tar la polizia e tar autras autoritads involvidas sco la APUC, il servetsch social ed il medi uffizial. Brunner recumonda tranter auter:

 • introducziun d'in management chantunal da smanatschas
 • meglierament da la documentaziun
 • sensibilisaziun ed instrucziun dals uffiziers da polizia en dumondas da controlla e da direcziun da la polizia
 • examinaziun dals standards per l'avertura d'ina procedura ed introducziun da proceduras preliminaras instituziunalisadas tar la APUC
 • scolaziun dals medis uffizials en reguard al plazzament per motivs da provediment

La regenza deplorescha l'agir e preschenta mesiras
La regenza ha analisà il rapport dad Andreas Brunner ed ha prendì enconuschientscha da tal. La regenza deplorescha che betg tut las instituziuns che vegnan numnadas en il rapport n'hajan reagì cumplainamain en moda correcta en tut ils aspects dal tractament dad AQ. Per la regenza èsi stà indispensabel che las renfatschas èn vegnidas analisadas en moda critica e che recumandaziuns d'agir pussaivlas èn vegnidas formuladas. Ella giuditgescha quai sco positiv che l'analisa administrativa dals eveniments è ussa terminada e ch'i n'èn vegnids constatads nagins connexs cun ils eveniments da las cunvegnas da cartel en l'industria da construcziun. La regenza beneventa ch'ils fatgs èn ussa sin maisa e drizza ses focus sin la dumonda, nua ch'ella e las collavuraturas ed ils collavuraturs pon optimar lur lavur. Perquai preschenta la regenza in pachet da mesiras ch'èn per part gia realisadas u ch'ins è londervi da realisar. Il rapport conferma che las mesiras prendidas èn gistas:

 • introducziun d'in management chantunal da smanatschas (part integrala dal program da la regenza 2021–2024)
 • concept per introducir il program da computer "Octagon" per la percepziun da smanatschas sco emprima mesira d'urgenza per in management chantunal da smanatschas (realisaziun fin la fin da l'onn 2020)
 • nova organisaziun dal commando per il 1. da matg 2019 (reorganisaziun e rinforzament da la polizia chantunala sin plaun dal commando)
 • rinforzament da la controlla da l'efficacitad da l'instrucziun e da la furmaziun supplementara entaifer la polizia sin tut ils stgalims (tranter auter engaschament d'ina persuna responsabla per l'instrucziun e per la furmaziun supplementara; en realisaziun dapi la fin da l'onn 2017)
 • nagin transport pli da persunas tras l'unitad d'intervenziun da la polizia en cas da plazzaments per motivs da provediment (dapi il matg 2018)
 • analisa detagliada da la situaziun da la polizia chantunala concernent ils puncts debels numnads en il rapport (fin la primavaira 2020)
 • meglierament da la documentaziun tar la APUC (gia dapi la fin da l'onn 2018)
 • scleriments da pussaivladads da scolar medis districtuals (en realisaziun)

Tratg las conclusiuns – la regenza grischuna exprima sia confidenza
La regenza engrazia ad Andreas Brunner per il giudicament critic dals eveniments e per las recumandaziuns en il rapport. Tant tar la APUC sco er sut la direcziun dal cumandant da polizia sajan gia vegnidas percepidas, iniziadas e promovidas optimaziuns impurtantas ils ultims mais ed onns. Las recumandaziuns dal rapport confermian e cumpletteschian quai. Las persunas responsablas hajan demussà ch'ellas hajan tratg las conclusiuns necessarias e ch'ellas sajan prontas da prender per mauns optimaziuns. Pervia da quai exprima la regenza grischuna sia confidenza a las instituziuns sco er a lur persunas directivas ed a lur collavuraturas e collavuraturs. I saja ussa chaussa dal departament da giustia, segirezza e sanadad e d'ulteriurs posts numnads en il rapport, da realisar las recumandaziuns e da controllar l'effect.


Infurmaziuns:

- cusseglier guvernativ Peter Peyer, schef dal departament da giustia, segirezza e sanadad, tel. 081 257 25 01, e-mail Peter.Peyer@djsg.gr.ch
- dr. Andreas Brunner, autur dal rapport, e-mail and-brunner@bluewin.ch  


Gremi: regenza
Funtauna: rg regenza
Neuer Artikel