Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

A partir da sonda, ils 17 d'october 2020, vala en il chantun Grischun l'obligaziun da purtar ina mascrina en ils locals interns accessibels a la publicitad ed en tscherts secturs da las instituziuns da furmaziun. Sin proposta da l'Uffizi da sanadad ha la Regenza deliberà las mesiras correspundentas, per franar la derasaziun puspè rasanta dal nov coronavirus. Ultra da quai vala en ils manaschis da gastronomia in'obligaziun da seser. La Regenza appellescha a la disciplina da la populaziun e la supplitgescha instantamain d'observar las reglas da distanza e d'igiena.

L'Uffizi da sanadad registrescha in augment svelt da novas infecziuns cun il nov coronavirus en il Grischun. Durant las duas ultimas emnas èn s'infectads en media 126 persunas per emna. Uschè bleras sco l'ultima giada il mars da quest onn. Quest svilup svelt dal dumber da cas inquietescha la Regenza. Las experientschas e las observaziuns ch'èn vegnidas fatgas en ils chantuns vischins ed en ils pajais cunfinants mussan ch'i sto – suenter in tschert retard – vegnir fatg quint cun in augment da las ospitalisaziuns.

Obligaziun da seser durant consumaziuns en manaschis da gastronomia
Per persunas a partir da 12 onns ha la Regenza ha mess en vigur in'obligaziun da purtar ina mascrina en ils locals interns accessibels a la publicitad. Latiers tutgan affars, butias, fatschentas e negozis, centers da cumpra, uffizis postals, museums, teaters, edifizis da l'administraziun, baselgias e locals cuminaivels religius, kinos, staziuns (inclusiv perruns e sutpassadis, bibliotecas, hotels, manaschis da gastronomia (inclusiv bars, clubs, discotecas e.u.v.). En manaschis da gastronomia dastgan ils giasts prender giu la mascrina mo, sch'els sesan vid ina maisa.

En secturs da trenament d'instituziuns da sport e da fitness na vala l'obligaziun da purtar ina mascrina betg. Er persunas che sa preschentan sco artistas ed artists u sportistas e sportists èn exceptadas da questa obligaziun.

Exceptadas da l'obligaziun da purtar ina mascrina en er las hallas da spurtegls e las zonas d'autoservetsch da las bancas. En ils secturs senza obligaziun da purtar ina mascrina valan las reglas da distanza.

Mesiras da protecziun en las instituziuns da furmaziun
La finamira suprema è quella da proteger la sanadad sco er d'impedir l'instrucziun a distanza, en spezial en scolas popularas.

Supplementarmain a las mesiras da protecziun vertentas vala perquai da nov en las scolas popularas publicas e privatas (scolina, scola primara, scola reala e secundara ed instituziuns da la scola speziala) per tut las persunas creschidas in'obligaziun da purtar ina mascrina sin l'areal da scola (correspunda a la zona da nunfimaders). Exceptadas èn las stanzas da scola. Sch'ina distanza dad 1,5 meters tranter las persunas d'instrucziun e las scolaras e scolars na po betg vegnir observada durant l'instrucziun u sche barrieras fisicas (p.ex. plexiglas) n'èn betg avant maun, vala per las persunas d'instrucziun l'obligaziun da purtar ina mascrina. Scolaras e scolars èn exceptads da l'obligaziun da purtar ina mascrina. Ad ellas ed els èsi permess da purtar voluntarmain ina mascrina.

Da nov vala en las instituziuns da furmaziun dal stgalim secundar II (scolas professiunalas spezialisadas, centers da curs intermanaschials, lavuratoris d'emprendissadi, soluziuns transitoricas, scolas medias), dal stgalim terziar, da la furmaziun supplementara ed en ils manaschis d'abitar e d'alimentaziun da questas instituziuns in'obligaziun da purtar ina mascrina sin l'areal da scola, cun excepziun da las stanzas da scola. En ils manaschis d'alimentaziun valan las reglas per manaschis da gastronomia. Sch'ina distanza dad 1,5 meters na po betg vegnir observada durant l'instrucziun u sche barrieras fisicas (p.ex. plexiglas) n'èn betg avant maun, vala l'obligaziun da purtar ina mascrina. Questas reglas valan er per il gimnasi inferiur.

Sur lur medias e medis d'instituziun pon instituziuns da la scolaziun speziala fixar – en cunvegnientscha cun la media chantunala resp. cun sia substituziun – excepziuns motivadas da l'obligaziun da purtar ina mascrina.

Exceptadas da l'obligaziun da purtar ina mascrina èn er las instituziuns da tgira d'uffants cumplementara a la famiglia.

Mascrinas preservan da la quarantina
Cun las mesiras supplementaras vul la Regenza impedir da decretar ulteriuras mesiras rigurusas per la populaziun e per l'economia. Ella appellescha a la disciplina ed a la solidaritad da la populaziun e la supplitgescha instantamain d'observar las reglas da distanza e d'igiena.

Er ordaifer ils locals interns accessibels a la publicitad vegni recumandà da purtar ina mascrina, sche la distanza minimala na po betg vegnir observada. Cun purtar ina mascrina vegn franada la derasaziun dal nov coronavirus, plinavant preserva quai da stuair ir en quarantina. Tgi che aveva contact cun ina persuna che ha survegnì COVID‑19, ma purtava ina mascrina, na sto betg sa render en quarantina.

Infurmaziuns per collavuraturas e collavuraturs da las medias:

Contact: Collavuraturas e collavuraturs da las medias sa drizzan directamain al post da communicaziun central coronavirus: kfsmedien@amz.gr.ch. Las dumondas da las medias vegnan elavuradas ad interim mintga di da las 8.00 fin las 17.00.

Scuntrada cun las medias Per barattar infurmaziuns cun collavuraturas e collavuraturs da las medias vegn planisada ina scuntrada emnila cun las medias. Las datas e las localitads vegnan publitgadas cuntinuadamain sin la pagina d'internet da corona www.gr.ch/coronavirus rubrica medias). Las collavuraturas ed ils collavuraturs da las medias vegnan supplitgads d'inoltrar ordavant lur eventualas dumondas.

 

Infurmaziuns:
- cusseglier guvernativ Peter Peyer, schef dal Departament da giustia, segirezza e sanadad, tel. +41 81 257 25 01, e‑mail Peter.Peyer@djsg.gr.ch
- cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini, schef dal Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient, tel. +41 81 257 27 01, e‑mail Jondomenic.Parolini@ekud.gr.ch


Gremi: Regenza
Funtauna: rg Departament da giustia, segirezza e sanadad

Neuer Artikel