Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Il Grischun metta in segn cunter violenza a chasa e cunter violenza envers dunnas. Dals 25 da november fin ils 10 da december 2020 rendan il chantun e differentas organisaziuns attent cuminaivlamain a questas violaziuns dals dretgs umans en il mintgadi, e quai cun occurrenzas e cun acziuns. In'attenziun speziala dattan ils dis d'acziun quest onn als uffants ed als giuvenils che pateschan spezialmain da la violenza a chasa. Per els datti da nov flyers d'urgenza ch'èn scrits e concepids en ina moda che resguarda lur vegliadetgna.

Mintga di èn dunnas, umens ed uffants exponids a violenza a chasa. L'onn 2019 ha la polizia registrà en tut la Svizra 19 669 delicts en quest sectur. Pervia da quests delicts han 29 persunas pers lur vita, da quellas 9 uffants. Violenza a chasa e violenza envers dunnas capitan savens en il zuppà. Cun ils dis d'acziun cunter violenza dals 25 da november fin ils 10 da december 2020 s'engascha il Grischun cunter la violenza a chasa e cunter la violenza envers dunnas.

Avrir ils egls ed intermediar agid
Ils dis d'acziun cumenzan cun il Di internaziunal cunter violenza envers dunnas. Ils 25 da november 2020 vegnan illuminads cun glisch oranscha plirs edifizis en tut il chantun per render visiblas simbolicamain questas furmas da violenza. Cun il slogan "AVRA ILS EGLS!" duain la publicitad e persunas spezialisadas vegnir sensibilisadas da guardar nà, d'identifitgar indizis e d'intermediar agid. Ultra da quai vegni rendì attent a purschidas da cussegliaziun e da sustegn en il chantun Grischun per facilitar a persunas pertutgadas l'access a talas e per dar curaschi ad ellas da tschertgar agid e sustegn. Il Post chantunal da coordinaziun cunter violenza a chasa s'engascha en il Grischun per ina collavuraziun interdisciplinara e professiunala da tut las autoritads ed instituziuns ch'èn activas en il sectur da la violenza a chasa e coordinescha ils dis d'acziun.

Violenza a chasa
La violenza a chasa ha bleras fassettas e n'enconuscha nagins cunfins, ni en reguard geografic e cultural ni areguard ils conturns socials, las furmas e la dimensiun. Cumpigliadas èn tut las acziuns da violenza corporala, sexuala, psichica u economica che vegnan avant entaifer la famiglia u la chasada ubain tranter conjugalas resp. conjugals u partenarias resp. partenaris anteriurs u actuals. Independentamain dal fatg, sche l'autura u l'autur dal delict ha u aveva il medem domicil sco la victima. Violenza a chasa sa mussa en differentas constellaziuns da relaziuns, p.ex. sco violenza envers dunnas u envers umens en relaziuns da partenadi ed en situaziuns da separaziun, sco violenza da geniturs envers uffants, tar uffants ch'èn er pertutgads da la violenza en la chasa dals geniturs, sco violenza tranter fragliuns, sco violenza en relaziuns da giuvenils, sco violenza envers persunas pli veglias en il ravugl da la famiglia u en relaziuns da persunas attempadas. Las consequenzas per las persunas pertutgadas e per la societad èn multifaras e gravantas. Violenza a chasa è chastiabla e vegn persequitada d'uffizi.

Tema central 2020
Uffants e giuvenils pateschan particularmain da violenza a chasa. Els na pon betg ir ord via a la violenza e n'èn savens betg en cas da tschertgar sezs agid. Il tema central da quest onn «Violenza a chasa – uffants e giuvenils entamez» metta il focus sin els. Violenza envers uffants e giuvenils ha savens lieu en il sistem da referenza famigliar. Là èn uffants e giuvenils pertutgads da differentas furmas da violenza. Latiers tutgan en spezial maltractaments corporals e psichics, abus sexual, negligientscha corporala ed emoziunala sco er l'experientscha da violenza tranter ils geniturs. Uffants e giuvenils che creschan si cun violenza a chasa èn exponids a grevezzas considerablas. Savens cun consequenzas gravantas per lur svilup individual e per lur avegnir. En il rom dals dis d'acziun publitgescha il Post da coordinaziun cunter violenza a chasa per uffants e giuvenils ils novs flyers d'urgenza ch'èn scrits e concepids en ina moda che resguarda lur vegliadetgna.

Agiuntas:

- flyer dal program dals dis d'acziun cunter violenza 2020
- flyers d'urgenza per uffants e per giuvenils en cas da violenza a chasa
- flyer d'urgenza per persunas creschidas en cas da violenza a chasa

 

Auskunftspersonen:
- Susanna Gadient, manadra da l'Uffizi dal servetsch social, tel. +41 81 257 26 51, e-mail Susanna.Gadient@soa.gr.ch 
- Sarah Huder, manadra dal Post da coordinaziun cunter violenza a chasa, tel. +41 81 257 26 11, e-mail Sarah.Huder@soa.gr.ch

 

Gremi: Uffizi dal servetsch social
Funtauna: rg Uffizi dal servetsch social

Neuer Artikel