Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Il Grischun vegn apprezià fitg sco lieu d'occurrenza e da destinaziun per champs, saja quai en il sectur da scola, da cultura, da sport sco er da temp liber. Tals champs duain pudair vegnir organisads questa stad en moda segira. Pervia da las prescripziuns da test sin plaun chantunal e pervia da las schluccadas sin plaun federal crodan las restricziuns concernent las participantas ed ils participants per ils 31 da matg 2021. Per champs cun participantas e participants creschids valan las prescripziuns federalas (actualmain 50 persunas).

Il mument ch'il champ cumenza ston las persunas che organiseschan il champ disponer vinavant da tests negativs per tut las participantas e participants. Ils resultats dals tests na dastgan betg esser pli vegls che 72 uras. Avant ch'entrar en il champ èn admess tut ils geners da tests, cun excepziun da tests persunals (test svelt sin antigens, tests PCR, tests da spida unids). En cas da dapli che trais pernottaziuns ston tut las participantas ed ils participants far tests posteriurs. En quest cas pon vegnir applitgads – ultra dals tests menziunads qua survart – da nov er ils tests persunals.

Abolì l'obligaziun da dumandar ina permissiun
L'obligaziun da dumandar ina permissiun vegn abolida. Champs suttastattan en il Grischun a partir dals 31 da matg 2021 mo pli a l'obligaziun d'annunzia. Uschia vegni cuntanschì ch'il contact tracing possia vegnir garantì en cas d'ina erupziun da COVID‑19 durant ch'il champ ha lieu. L'annunzia per in champ sto cumpigliar tenor las prescripziuns da la Confederaziun in concept da protecziun giuridicamain suffizient e tenor las prescripziuns da l'Uffizi da sanadad in concept da test. L'annunzia po vegnir fatga cun il formular d'annunzia per e‑mail a kfsinfo@amz.gr.ch. Las prescripziuns da protecziun e da test gidan a minimar la ristga d'ina erupziun en questa situaziun cun in privel da transmissiun pli grond.

Il dumber maximal da persunas che dastgan sa participar ad in champ sa drizza tenor las prescripziuns da la Confederaziun: tar champs cun uffants e cun giuvenils na datti naginas limitaziuns dal dumber da participantas e participants. Il dumber da persunas cun funcziuns organisatoricas, directivas u auxiliaras da l'annada 2000 u pli veglias è però limità a maximalmain 50. Per tut ils auters champs vala la limita superiura da la Confederaziun (actualmain 50 persunas). Sco champ vala mintga occurrenza organisada cun dapli che ina pernottaziun.


Infurmaziuns:
Post da communicaziun per il coronavirus dal chantun Grischun, e‑mail kfsmedien@amz.gr.ch, tel. +41 79 716 22 95 (exclusivamain per collavuraturas e collavuraturs da las medias)


Gremi: Uffizi da sanadad
Funtauna: rg Uffizi da sanadad

Neuer Artikel