Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Las facilitaziuns da la quarantina tras tests repetitivs per persunas creschidas che han gì contact cun persunas cun in test da COVID-19 positiv (cas indexads), vegnan extendidas en il Grischun. Quai pervia da las fitg bunas experientschas cun ils tests en ils manaschis, nua che quest proceder vegn applitgà cun success gia dapi in temp pli lung.

Dapi la primavaira pon persunas da contact che na vivan betg en la medema chasada en il Grischun far tests repetitivs empè dad ir en quarantina. Quai en il rom dals «tests en ils manaschis dal Grischun». En quest connex hai pudì vegnir mussà che COVID-19 na vegn betg derasà pli fitg tras quest proceder. Las persunas pertutgadas èn conscientas da lur responsabladad ed observan bain las mesiras. Perquai èsi vegnì decidì d'extender quest proceder.

Persunas da contact creschidas che na vivan betg en la medema chasada sco la persuna indexada (che ha in test positiv), pon profitar a partir d'immediat d'ina quarantina facilitada: Durant set dis suenter l'ultim contact cun la persuna indexada ston ellas far mintga auter di in test da PCR u in test svelt d'antigens. Plinavant ston ellas purtar ina mascrina, sch'ellas han contact cun autras persunas, e limitar ils contacts ad in minimum. Ils tests regulars ston vegnir fatgs tar la media u il medi da chasa, en in'apoteca u en in center da test. Pervia da la sensitivitad manglusa na pon tests persunals betg vegnir applitgads per pudair profitar da la quarantina facilitada.

Quarantina facilitada per persunas da contact grazia a tests ed a mascrinas
Sut questas premissas pon da nov persunas da contact creschidas che na vivan betg en la medema chasada sco la persuna indexada, ir vinavant a lavurar. Sco persuna da contact vala ina persuna che ha gì main che 1,5 meters distanza d'ina persuna indexada, e quai durant dapli che tut en tut 15 minutas per di e senza protecziun adattada (mascrina / barrieras).

Las persunas da contact vegnan infurmadas tras il contact tracing u tras la persuna indexada. Per franar la pandemia èsi decisiv che tut ils stretgs contacts vegnian infurmads e supplitgads da far tests repetitivs. In unic test negativ n'excluda betg ina infecziun. Mo tests repetitivs durant set dis procuran per segirezza senza la mesira rigurusa d'ina quarantina.

Sche bleras persunas fan tests, pon las chadainas d'infecziun vegnir interruttas efficaziamain. Ultra da quai èn las consequenzas per l'economia publica cleramain pli pitschnas ch'en cas d'ina quarantina. Persunas da contact che vivan en la medema chasada ston ir er vinavant en quarantina. Persunas cun in test da corona positiv ston ir sco enfin ussa 10 dis en isolaziun.

Dumandà è l'agid da tuttas e tuts
La derasaziun dal virus po vegnir franada mo cun agid da tuttas e tuts. Il pass a dapli atgna responsabladad è in pass en direcziun normalisaziun.

Infurmaziuns:

Post da communicaziun per il coronavirus dal chantun Grischun, e-mail kfsmedien@amz.gr.ch, tel. +41 79 716 22 95 (mo per collavuraturas e collavuraturs da las medias)


Responsabladad: Uffizi da sanadad

Neuer Artikel