Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Il chantun Grischun ha retratg al HC Tavau la permissiun da la polizia da sanadad per manar tras la Cuppa Spengler da quest onn. Perquai ch'ils dumbers da cas èn s'accumulads en il conturn dal HC Tavau, na vegnan las premissas epidemiologicas per pudair manar tras l'occurrenza gronda betg pli ademplidas.

Il mument vegn scuvrì in'accumulaziun da cas da corona en il conturn dal team dal HC Tavau. Fin ussa èn 17 commembers dal team e funcziunaris vegnids testads positiv sin il coronavirus. L'accumulaziun dals cas en il conturn dal HC Tavau è vegnida scuverta, perquai ch'il club fa mintga di tests preventivs tar sia squadra.

Pervia da la situaziun actuala è l'autoritad chantunala sa cunvegnida, che las premissas epidemiologicas per manar tras l'occurrenza gronda na vegnan betg pli ademplidas. Cun questa decisiun duai ina pussaivla erupziun da la varianta dal virus Omicron vegnir impedida ed i duai uschia vegnir resguardà l'impurtanza dal turissem per l'economia publica.

La Cuppa Spengler Tavau stat sut il tetg da protecziun per occurrenzas publicas. Tras la retratga da la permissiun chantunala entra en vigur il tetg da protecziun. En tge dimensiun ch'ils custs betg cuvrids pon vegnir surpigliads da la Confederaziun e dal chantun, vegn actualmain sclerì.

Situaziun vegn giuditgada danovamain durant ils proxims dis
Las autoritads chantunalas persequiteschan cun grond quità il svilup da la situaziun epidemiologica en l'entir chantun sco er l'occupaziun dals ospitals. Ellas giuditgeschan cuntinuadamain la situaziun e vegnan a discutar il cumenzament da l'emna che vegn davart ulteriuras mesiras per garantir il provediment da sanadad e la protecziun da la populaziun e per impedir consequenzas negativas per l'economia.

Observar consequentamain las mesiras da protecziun
L'Uffizi da sanadad recumonda urgentamain d'observar las mesiras da protecziun actualas. Tegnair distanza, purtar mascrina, lavar fitg bain ils mauns e dar aria regularmain a locals interns. Plinavant vegn er recumandà d'evitar contacts betg necessaris e da sa cuntegnair cun respect tar activitads da temp liber ed en il ravugl da la famiglia u d'amias e d'amis. Mo cun agid da tuttas e tuts, reussin nus da dumagnar la pandemia.

Infurmaziuns:

  • En connex cun la permissiun da la polizia da sanadad – da las 13.00 fin las 15.00:
    Post da communicaziun per il coronavirus dal chantun Grischun, e-mail kfsmedien@amz.gr.ch, tel. +41 79 716 22 95 (ausschliesslich für Medienschaffende)
  • En connex cun l'occurrenza Cuppa Spengler Tavau:
    Marc Gianola, president dal comité d'organisaziun, e-mail: m.gianola@hcd.ch, tel. +41 79 430 71 05


Responsabladad: Uffizi da sanadad

Neuer Artikel