Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

En la part sura da la Surselva hai dà durant las ultimas emnas pli savens inscunters preoccupants tranter in luf singul e persunas en territoris d'abitadi. Ils inscunters han stuì vegnir qualifitgads sco cumportament problematic dal luf cun ina periclitaziun potenziala da l'uman. Il chantun ha perquai decidì da sajettar l'animal problematic, quai sin basa da la clausula generala da la polizia. La surveglianza da chatscha ha sajettà il luf la notg sin ils 20 da schaner 2022.

La surveglianza da chatscha aveva gia dapi in detg temp observà attentamain il svilup dals inscunters dal luf singul cun persunas en la Cadi ed era en contact cun las autoritads communalas. Pliras emprovas da munir l'animal cun in emettur da telemetria e d'al spaventar cun agid da ballins da gumma èn restads senza success. Il medem mument è il dumber dals inscunters entaifer ils abitadis s'augmentà fermamain durant las ultimas emnas. Uschia èsi dà en egl ch'il cumportament dal luf è daventà adina pli problematic, quai cun ina periclitaziun potenziala da l'uman. La dumengia passada en damaun a las 06.15 hai pia dà in inscunter, tar il qual il luf ha suandà ina persuna senza che quella ha badà. La finala è il luf restà sur in pli lung temp cun mo dus meters distanza en vischinanza da la persuna per suenter ir vinavant en direcziun dal vitg. Ch'il luf è evidentamain adina dapli s'endisà vi da la glieud e che la ristga da periclitaziun colliada cun quai è daventada adina pli gronda per l'uman, quai ha chaschunà ina situaziun alarmanta. Tar il luf mastgel ch'è entant vegnì sajettà, sa tracti cun gronda probabilitad d'in luf singul.

Applicaziun da la clausula generala da la polizia
Per evitar la ristga adina pli gronda d'ina periclitaziun da persunas, ha il chantun decidì da sajettar l'animal sin basa da la clausula generala da la polizia. Il luf è vegnì sajettà la notg sin ils 20 da schaner 2022 directamain sper in abitadi. L'animal è vegnì transportà per ulteriuras examinaziuns al Center per medischina da peschs e selvaschina a Berna. L'analisa genetica vegn fatga dal Laboratori da biologia da conservaziun da l'Universitad da Losanna.

Reglas da cumportament per inscunters cun lufs
Lufs che creschan si e che vivan en l'ambient natiral n'èn da princip betg privlus ed eviteschan per regla il contact cun umans. Ina situaziun privlusa poi dar, sch'ils lufs sa disan vi da l'uman e sch'els cumbinan schizunt sia preschientscha cun (survegnir) pavel. Sch'ins inscuntra in luf, duess ins sa cumportar confurm a las recumandaziuns da l'Uffizi da chatscha e pestga ed annunziar tals inscunters immediatamain a la surveglianza da chatscha.

Infurmaziuns:

dr. Adrian Arquint, manader da l'Uffizi da chatscha e pestga, tel. +41 81 257 38 92 (cuntanschibel per telefon tranter las 10.00 e las 11.30), e-mail Adrian.Arquint@ajf.gr.ch


Responsabladad: Uffizi da chatscha e pestga

Neuer Artikel