Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La Regenza ha beneventà l'introducziun da zonas da tempo 30 e la simplificaziun per cuminanzas da viadi. Plinavant ha ella approvà ils novs contracts normals da lavur per l'agricultura e per il persunal d'alp e per la pastriglia.

La Regenza ha prendì posiziun davart las zonas da tempo 30 e davart las cuminanzas da viadi

La Regenza ha prendì posiziun tar la revisiun parziala da l'Ordinaziun federala davart la signalisaziun da las vias areguard la simplificaziun da l'introducziun da zonas da tempo 30 e da la furmaziun da cuminanzas da viadi.

Sin vias orientadas als abitadis en il vitg na duain zonas da tempo 30 betg mo pudair vegnir ordinadas per diminuir privels spezials en il traffic sin via, per reducir ina contaminaziun sproporziunada da l'ambient u per meglierar la circulaziun dal traffic. Da nov duain talas zonas er pudair vegnir introducidas per ulteriurs motivs, chaschunads da las relaziuns localas. Ultra da quai na duai betg pli esser necessari da laschar far in'expertisa. La Regenza beneventa questa proposta. I sa tracta da trajects da via, per ils quals igl è per regla raschunaivel ed incontestà d'introducir zonas da tempo 30 e per ils quals i po pia vegnir desistì da laschar far expertisas.

Per privilegiar las cuminanzas da viadi (carpooling) duai vegnir introducì in simbol che po vegnir agiuntà – sin ina tavla supplementara – al scumond general da traffic, al scumond da traffic per vehichels a motor ed al signal «vial da bus», quai per excluder da la restricziun ils vehichels cun in'occupaziun multipla. La tavla supplementara duai pudair vegnir agiuntada er als signals da parcar. La Regenza beneventa da princip il fatg da privilegiar las cuminanzas da viadi, sch'ellas pertutgan il traffic da vehichels. Ma quest privilegi na po betg chaschunar ch'il traffic public subeschia donn areguard la stabilitad da ses urari ed areguard la segirezza dal traffic envers il traffic individual motorisà. L'introducziun da la signalisaziun per cuminanzas da viadi tar parcadis refusa la Regenza però.

Novs contracts normals da lavur per l'agricultura e per il persunal d'alp e per la pastriglia

La Regenza ha approvà las revisiuns totalas dal contract normal da lavur per l'agricultura sco er quella dal contract normal da lavur per il persunal d'alp e per la pastriglia e metta en vigur questas revisiuns per il 1. da mars 2022.

Ils dus contracts normals da lavur dateschan da l'onn 1998 e han basegnà ina revisiun. Perquai ha l'Uniun purila grischuna supplitgà l'atun 2019 d'als reveder. Ultra d'intginas revisiuns redacziunalas èn vegnidas accordadas las disposiziuns dals dus contracts normals da lavur cun las prescripziuns actualas surordinadas. Plinavant èn vegnidas fatgas precisaziuns ed adattaziuns a las reglas davart la retratga da firads e davart il dretg da congedis pajads. En il contract normal da lavur per il persunal d'alp e per la pastriglia è vegnida integrada ina nova disposiziun davart l'indemnisaziun dal temp liber, da las vacanzas e dals firads che per regla na pon betg vegnir retratgs durant la lavur sin alp.

La Regenza ha approvà las revisiuns totalas dal contract normal da lavur per l'agricultura sco er quella dal contract normal da lavur per il persunal d'alp e per la pastriglia e metta en vigur questas revisiuns per il 1. da mars 2022. 

Contribuziun chantunala per la chasa d'emprendistas e d'emprendists dal Grischun a Cuira

La Regenza ha garantì ina contribuziun chantunala da maximalmain 460 700 francs a la Fundaziun da la chasa d'emprendistas e d'emprendists dal Grischun a Cuira per renovar sco planisà la chasa d'emprendistas e d'emprendists.

La chasa d'emprendistas e d'emprendists dal Grischun ch'è vegnida construida l'onn 1977, cumpiglia tut en tut 50 chombras singulas, chombras dublas e chombras da trais letgs sco er sis studios. Las localitads generalas, las chombras sco er ils indrizs da la tecnica da chasa èn anc en il stadi original, èn antiquads e duain vegnir renovads. En il rom dal project duain tranter auter vegnir renovadas las chombras, glimads ils palantschieus da parchet e rinfrestgadas las surfatschas dals palantschieus sura da lain e da las tavlegiadas da las paraids. Las mobiglias fixas sco er ils apparats sanitars duain medemamain vegnir sanads u remplazzads. Plinavant duain las glischs vegnir remplazzadas tras glischs da LED che spargnan energia. Per pudair mantegnair in manaschi senza disturbis vegn la renovaziun a succeder en etappas sur 2 fin 3 onns. Igl è previs da cumenzar cun las lavurs da construcziun la stad 2022.

Luftaufnahme Bündner Lehrlingshaus

©Chasa d'emprendistas e d'emprendists dal Grischun Cuira, Marco Jäger

La Regenza ha garantì ina contribuziun chantunala da maximalmain 460 700 francs a la Fundaziun da la chasa d'emprendistas e d'emprendists dal Grischun a Cuira per renovar sco planisà la chasa d'emprendistas e d'emprendists. 

Neuer Artikel
Responsabladad: Regenza