Navigation

Inhaltsbereich

A partir dal 1. da schaner 2022 stat a disposiziun in Post da consultaziun chantunal per victimas da discriminaziun rassistica. Ina purschida da cussegliaziun correspundenta vegn amplifitgada.

Suenter che la pretensiun da stgaffir ina purschida da cussegliaziun per discriminaziun rassistica è vegnida exprimida l'onn passà en il chantun Grischun, ha il Departament da giustia, segirezza e sanadad (DGSS) examinà differentas opziuns. Particularmain ha il DGSS examinà, co ch'i pudess vegnir implementada e realisada ina purschida da cussegliaziun nunbirocratica en il Grischun. El è arrivà a la conclusiun ch'i duaja vegnir sa basà sin las cumpetenzas existentas dal Post spezialisà per l'integraziun.

Ina vasta rait da consultaziun ed in vast barat specific

Actualmain èsi difficil da quantifitgar il basegn da cussegliaziun. Il post da cussegliaziun cumenza cun ina dimensiun da circa 10–20 pertschient d'ina plazza. En accordanza cun il Program chantunal d'integraziun (PCI2) duai vegnir fatga in'emprima bilantscha la fin da l'onn 2023. Il chantun Grischun vegn a mantegnair la cunvegna da prestaziun cun l'instituziun autonoma da dretg public Asylorganisation Zürich (AOZ). En quella cunvegna èn previs tranter auter er la cussegliaziun ed il sustegn en cas cumplexs sco er la pussaivladad da surdar, sin ina dumonda correspundenta, cas a la AOZ per l'ulteriura elavuraziun.

Cun stgaffir in Post chantunal da cussegliaziun per dumondas da rassissem è er cumbinada la participaziun a la Rait da consultaziun per victimas da rassissem (www.network-racism.ch). Questa commembranza garantescha il barat specific e la colliaziun tranter ils posts da cussegliaziun. La rait da consultaziun spetga percunter ch'ils standards da qualitad vegnian observads areguard la qualificaziun sco er areguard la scolaziun e la furmaziun supplementara da las persunas che vegnan consultadas.

Promover la chapientscha per la cussegliaziun

La finamira strategica è quella da porscher infurmaziun e cussegliaziun en dumondas da la protecziun cunter discriminaziun. L'interess per infurmaziuns davart il tema e per cussegliaziuns individualas è s'augmentà durant ils ultims onns.

La gruppa en mira da la purschida dal Post chantunal cunter rassissem e discriminaziun èn persunas u lur confamigliars che sa sentan discriminads pervia da lur colur da la pel, pervia da lur derivanza, pervia da lur religiun u pervia d'autras caracteristicas culturalas. Ma ina cussegliaziun survegnan er instituziuns spezialisadas sco er persunas ed organisaziuns che vegnan accusadas da commetter discriminaziun. Il Post da cussegliaziun porscha ina infurmaziun ed ina assistenza generala. La finamira è quella da rinforzar las persunas pertutgadas da discriminaziun sco er da meglierar lur situaziun da vita. Activitads vegnan mo introducidas cun il consentiment explicit da la persuna che tschertga cussegl. La purschida da cussegliaziun ha survegnì ina vasta basa areguard la gruppa en mira ed areguard l'agid, perquai che betg tut las furmas da rassissem vegnan persequitadas penalmain en il senn da la Constituziun federala ed en il senn dal Cudesch penal ubain pon vegnir schliadas, unicamain cun agid dal dretg penal, en moda cuntentaivla per las persunas pertutgadas. Las cussegliaziuns èn gratuitas.

Las persunas pertutgadas pon s'annunziar sin www.rassismusberatung.gr.ch, per telefon sin +41 81 257 63 44 ubain per e-mail a rassismusberatung@gr.ch.