Navigation

Inhaltsbereich

Logo mit zwei Händen
© Musée de l’Homme Paris

Davart l'exposiziun

Sin 17 tavlas infurmescha l'exposiziun «Nus ed ils auters. Dal pregiudizi al rassissem» davart il rassissem, davart ses origin e davart la moda, co ch'el funcziuna. L'exposiziun fa ina punt davent da l'epoca da la sclavaria en l'America dal Nord, sur la participaziun economica ed intellectuala da la Svizra al colonialissem ed ils 600 uffants jenics, ch'ins ha prendì davent dals geniturs durant ils onns 1926 fin 1972, fin al moviment da Black Lives Matter. I dat da scuvrir respostas a dumondas, sco per exempel «Derivain nus propi tuts da l'Africa?» e «Pertge han persunas differentas colurs da la pel?». Ultra da quai vegni mussà, ch'ils mecanissems dal rassissem existan er oz en nossa societad ed en nossas instituziuns – er sch'els n'èn savens strusch visibels – e ch'els chaschunan tractaments ineguals da minoritads. Discriminaziun e rassissem èn pia sfidas socialas per nossa societad. Lain discurrer in cun l'auter davart quest tema ed ans engaschar cuminaivlamain per ina convivenza cun respect.

Concepziun e realisaziun

L'exposiziun è vegnida concepida dal Musée de l'Homme Paris che appartegna al Musée national d'Histoire naturelle da la Frantscha. Il Post spezialisà per l'integraziun da migrantas e migrants e per la prevenziun dal rassissem IMR da Friburg ha adattà l'exposiziun a las relaziuns svizras. En collavuraziun cun il Museum d'art e d'istorgia da Friburg è vegnida elavurada in'exposiziun ambulanta. Sin iniziativa dal Post spezialisà per l'integraziun dal Grischun vegn l'exposiziun ambulanta mussada da la primavaira 2023 fin la fin da 2024 en il Grischun en las versiuns linguisticas rumantsch grischun/tudestg e talian/tudestg.

Lieus d'exposiziun

L'exposiziun vegn mussada en differents lieus en il Grischun e po vegnir visitada da la populaziun interessada. Las scolas superiuras, las scolas medias e las scolas professiunalas han la pussaivladad da reservar gratuitamain l'exposiziun.

Infurmaziuns per las scolas

Planisescha Vossa scola in'emna tematica davart pregiudizis e rassissem? Chaschunan la colur da la pel, l'origin u auters attributs adina puspè discussiuns, ma er dispitas e conflicts tar Vossas scolaras e Voss scolars? Vus vulais che questa tematica vegnia discutada?

Discriminaziun e rassissem èn sfidas socialas per nossa societad. Ellas sa manifesteschan er en las stanzas da scola e sin las plazzas da pausa. Bleras scolas e bleras persunas d'instrucziun s'engaschan per ina convivenza cun respect en nossa societad multifara. Ellas tractan la tematica en l'instrucziun e lantschan activitads.

Il Post spezialisà per l'integraziun sustegna las scolas superiuras, las scolas medias e las scolas professiunalas sco er lur persunas d'instrucziun en lur engaschament. El las metta a disposiziun gratuitamain l'exposiziun «Nus ed ils auters – dal pregiudizi al rassissem» en las versiuns linguisticas rumantsch grischun/tudestg e talian/tudestg, e quai ensemen cun il material didactic correspundent.  

Las scolaras ed ils scolars survegnan ina survista da la problematica dal rassissem, da sia istorgia e da la moda, co ch'el funcziuna. Els vesan il connex cun l'actualitad e s'avischinan a dumondas impurtantas: Co vulain nus viver ensemen en nossa scola, cun noss vischins ed en nossa societad?

Per ulteriuras infurmaziuns stattan nossa collavuratura e noss collavuraturs gugent a Vossa disposiziun.

  • Rumantsch: Donat Albin, e-mail Donat.Albin@afm.gr.ch, telefon 081 257 30 09
  • Talian: Daniela Sutter, e-mail Daniela.Sutter@afm.gr.ch, telefon 081 257 25 30
  • Tudestg: Donat Albin, E-Mail Donat.Albin@afm.gr.ch, Telefon 081 257 30 09

Voss team dal Post spezialisà per l'integraziun

Infurmaziuns

Materiale pedagogico di accompagnamento