Navigation

Inhaltsbereich

 • Erste Mitteilung
 • Neuen Beitrag einfügen

Luf

Populaziun
Per la fin dal segund quartal èn vegnids identifitgads geneticamain durant la perioda dals ultims 12 mais 47 differents lufs en il chantun Grischun, durant ils ultims 24 mais 82 differents lufs. Sis chagniels lufs da l'annada 2022 ch'èn gia vegnids confermads, n'han anc betg pudì vegnir identifitgads geneticamain. Perquai ch'il destin dals lufs identifitgads (emigraziun, mort) n'è en blers cas betg enconuschent e perquai ch'ins na po er betg sa basar sin ina registraziun genetica cumpletta da la populaziun, sa tracti qua mo da valurs da cumparegliaziun e betg d'ina stimaziun da la populaziun. Ultra da quai ston ins supponer ulteriuras reproducziuns. Il dumber dals chagniels lufs da talas n'è però anc betg enconuschent. Da princip èsi da partir dal fatg, ch'il luf saja preschent dapertut. 

 • Actualmain mancan infurmaziuns, ch'il triep da Stagias en la Cadi haja chagniels. Il luf giuven dal triep da Stagias che ha survegnì in emettur il mars, è partì il cumenzament da zercladur davent dal triep ed è migrà vers ost. En il fratemp è el arrivà sur il Tirol dal Sid fin en il Pitztal en l'Austria.
 • Ils 12 da fanadur 2022 èn vegnids confermads dus chagniels lufs en il triep da Valgronda, suenter ch'il triep n'aveva betg gì pitschens l'onn 2021.
 • Ils 18 da fanadur 2022 ha ina persuna privata observà ina luffa cun tettas en il territori da l'anteriur triep dal Piz Bargias a Rueun ed ha registrà questa luffa sin in video, uschia che er qua dastgass danovamain esser sa furmà in triep. Sco animals ch'han fundà il triep vegnan en dumonda las femellas F61 u F81 ed il mastgel M133. Er qua n'exista anc nagina conferma da chagniels.
 • Medemamain ils 18 da fanadur 2022 èn vegnids confermads quatter chagniels lufs tar l'uschenumnà triep da Moesa. Ils animals ch'han fundà il triep èn cun gronda probabilitad il M152 e la F103. Il UCP ha rapportà da quai sin sia pagina d'internet.
 • Al Beverin è confermada ina nova reproducziun dal triep a maun d'ina fotografia che mussa evidentamain las tettas da l'animal che ha fatg pitschens. A la data dals 4 d'avust 2022 n'han ils chagniels dal triep dal Beverin da quest onn anc betg pudì vegnir confermads.
 • Il stadi actual dals trieps da Morobbia e da Muchetta n'è betg enconuschent.
 • Medemamain na datti naginas infurmaziuns davart chagniels lufs en connex cun ils pèrs da lufs enconuschents en il Partenz Davant ed en il Partenz Davos sco er en la Lumnezia. Ma ins sto partir dal fatg, ch'igl haja dà ina reproducziun.
 • Al Calanda hai dà pliras observaziuns d'in luf singul che dastgass esser – sin basa da sia colur grischenta – la femella che ha fundà il triep dal Calanda, F07. Ultra da quai datti indicaziuns che almain in ulteriur luf è preschent.
 • En la regiun da Lai èsi da presumar, ch'i existian almain in luf singul al nord da la vischnanca da Vaz sco er in pèr da lufs al sid da quella. I na dat nagins indizis davart ina reproducziun da quest pèr. Ma perquai ch'ins ha pudì observar dus lufs er durant il temp da paregliament, è ina reproducziun pussaivla.
 • En il territori da Tavau (Unterschnitt) èn vegnids observads la fin da zercladur per l'emprima giada dus lufs ensemen. Quai pudess esser in nov pèr da lufs. Senza la conferma genetica n'èsi dentant betg pussaivel da differenziar cun segirezza tranter il pèr da lufs en il territori da Lantsch ubain ils lufs dal triep da Muchetta.
 • En il Puschlav han ins pudì confermar sin basa da fotografias d'ina persuna privata, che almain dus lufs sa trategnan cuminaivlamain en la part sura dal Puschlav. Ins po pia presumar a maun da las fotografias, che quai èn in mastgel (M235 u M253) ed ina femella che n'è anc betg enconuschenta.
 • Las cumprovas en auters territoris pertutgan cun gronda probabilitad lufs da passadi, cun excepziun da la luffa F18 a Zernez.

Perditas
Ils 15 da matg 2022 è la luffa F112 vegnida sut in auto sin l'autostrada A13 a Trimmis. Questa luffa era vegnida cumprovada per l'emprima giada il favrer 2022 en il Sernftal en il chantun Glaruna.

 
Animals da niz stgarpads e singularitads dal cumportament

1. da schaner – 30 da zercladur 2022 nursas e chauras  lamas ed alpacas  arments equids
total 
morts 126 1 0 0 127
blessads 6 0 0 0 6
muntaneras cun singularitads dal cumportament
  10 2 12


A la data dals 4 d'avust 2022 èn vegnids mazzads tut en tut 243 animals da niz en 61 attatgas da lufs, tranter quels animals in lama sco er duas vatgas-mamma.

Luf-tscherver

Cumprovas da lufs-tscherver èn vegnidas furnidas cunzunt en l'intschess dal Rain Anteriur e dal Rain Posteriur sco er en l'Engiadina Bassa a Zernez. En connex cun il luf-tscherver n'èn vegnids constatads nagins donns d'animals da niz.

Urs

Dapi il zercladur gira almain in urs en il territori da cunfin Engiadina Bassa–Val Müstair–Vnuost. Ils 17 da fanadur è ultra da quai mintgamai vegnì tschiffà d'ina trapla fotografica in urs en la Val S-charl ed in urs en la Val d'Assa. Uschia ch'ins po supponer ch'i dettia dus differents urs en l'Engiadina Bassa. Ils 4 d'avust è arrivada in'ulteriura observaziun d'in urs ord la Val Chamuera en l'Engiadin'Ota. Sch'i pudess sa tractar actualmain da trais differents urs en l'Engiadina, na po betg vegnir ditg, perquai ch'i mancan las cumprovas geneticas. L'onn 2022 n'hai dà fin ussa nagins donns pervia da la preschientscha dad urs.

Schacal mellen

Ils 14 d'avrigl 2022 ha in guardiaselvaschina fotografà in schacal mellen a Versomi. Trais dis pli tard è in schacal mellen arrivà a Mumpé Tujetsch davant ina trapla fotografica da la surveglianza da chatscha. Ulteriuras cumprovas n'èn betg vegnidas inoltradas durant il 2. quartal.

Eveniments spezials

Ils 25 da fanadur ha ina persuna privata annunzià in inscunter a curta distanza cun in luf sin l'Alp Grüm en il Puschlav. Il luf ha suandà la persuna durant pliras minutas. Il UCP ha rapportà da quai sin la pagina d'internet.

Ils 30 da fanadur ha ina persuna privata annunzià, ch'ella haja udì a sgrignir en sia vischinanza in animal da rapina, cura ch'ella racoltava puma en la vischinanza dal Pass dal San Bernardin. Ma ella n'haja betg vis in luf. Questa descripziun n'ha betg pudì vegnir verifitgada. Ma il territori vegn surveglià actualmain cun agid da traplas fotograficas. En quest territori sa trategna il mument il triep da Moesa che ha animals giuvens.

Sajettadas da regulaziun

Ils 31 da fanadur èn vegnids sajettads dus lufs mastgels dal triep dal Beverin. Els eran tranter in e trais onns vegls. L'identificaziun genetica vegn ad esser avant maun il settember. Il UCP ha communitgà quai en ina communicaziun a las medias.

Ils resultats genetics da la vatga-mamma ch'è vegnida stgarpada ils 9 da zercladur sin l'Alp Nurdagn, conferman la participaziun al stgarp supponida dal mastgel M92, il bab dal triep dal Beverin, sco er dal mastgel subadult M191. Gia l'onn 2021 avevan quests dus lufs attatgà muvel grond. Il luf M191 è in descendent direct dal triep dal Beverin. El sa trategna en il triep. Il mument mancan anc ils resultats genetics da la segunda vatga-mamma attatgada e silsuenter mazzada d'urgenza.

Tut las emprovas dal DNA ch'èn vegnidas valitadas, pon vegnir consultadas – cun in retard da 90 dis – er da la publicitad sut la suandanta adressa: www.koracenter.ch

Neuer Artikel