Navigation

Inhaltsbereich

La Regenza ha suttamess il rapport davart il program da construcziun da vias 2021 fin 2024 al Cussegl grond per prender enconuschientscha. Il rapport cuntegna ina glista dals projects concrets planisads per la perioda da program 2021 fin 2024. Quai en coordinaziun cun il program da la Regenza correspundent e resguardond ils meds finanzials ch'èn previs en il plan da finanzas. Ultra da quai sclerescha el en detagl temas actuals sco il Plan sectorial Velo, il management integral da las ristgas sin via e la concepziun da las vias entaifer ils vitgs.

Il nov program da construcziun da vias sa basa sin ils programs precedents. En media 196 milliuns francs per onn prevesa el per la construcziun e per il mantegniment da las vias chantunalas. Plinavant dat il rapport ina invista dals temas actuals en il sectur stradal. Tranter auter vegnan explitgads pli detagliadamain la realisaziun dal Plan sectorial Velo, il management integral da las ristgas sin via, la concepziun da las vias entaifer ils vitgs sco er l'utilisaziun e la priorisaziun dals meds finanzials. Il rapport dat ultra da quai in sguard enavos sin il program current e cuntegna indicaziuns davart las midadas realisadas en il sectur da las vias ed en l'organisaziun da l'Uffizi da construcziun bassa.

Plan sectorial Velo

Cun il Plan sectorial Velo ha il chantun Grischun stgaffì la basa planisatorica per promover il velo sco med da traffic per il traffic quotidian. Il focus da la planisaziun secturiala chantunala sa chatta però sin la promoziun da l'ir cun velo en il traffic quotidian. En connex cun la realisaziun e cun il manaschi da las raits da vias da velo vegnan las vischnancas sustegnidas dal chantun cun contribuziuns finanzialas sco er cun cussegliaziun professiunala tras l'Uffizi chantunal da construcziun bassa sco post spezialisà per il traffic betg motorisà.

Management integral da las ristgas sin via

Sin la rait da vias chantunalas datti differentas smanatschas. Ils privels ils pli impurtants èn incaps resp. donns vi da l'infrastructura, accidents da traffic, la ristga d'accidents cun rauba privlusa sco er ils differents privels da la natira. Cun in management integral da las ristgas duai vegnir cuntanschì in nivel da segirezza quasi identic envers tut ils privels. La finamira surordinada en quest connex è quella da reducir las ristgas per las utilisadras ed ils utilisaders da las vias sco er per las gestiunarias ed ils gestiunaris da la rait e da garantir a medem temp la disponibladad da las vias en moda uschè cumplessiva sco pussaivel. Las resursas persunalas ed ils meds finanzials duain vegnir impundids en moda optimala en quest connex.

Concepziun da las vias entaifer ils vitgs

Las vias chantunalas èn da princip vias ch'èn orientadas al traffic. Ellas furman la rait da vias surordinada en il chantun e duain pussibilitar transports segirs, effizients ed economics da persunas e da rauba. Correspundentamain èn las vias chantunalas primarmain orientadas a las pretensiuns dal traffic motorisà. Entaifer ils vitgs èn questas vias dentant er elements che promovan l'identitad d'in lieu. Plinavant duain ellas er porscher en spezial al traffic betg motorisà ina gronda segirezza e qualitad per passentar il temp. Las pretensiuns d'utilisaziun envers ils spazis stradals èn ozendi pli multifars, uschia che la concepziun da las vias entaifer ils vitgs daventa pli e pli impurtanta en vista ad in svilup persistent dals abitadis e dal traffic. Il chantun duai porscher maun per tals svilups ensemen cun las vischnancas ch'èn er cumpetentas per ils secturs entaifer ils vitgs.

Utilisaziun e priorisaziun dals meds finanzials

En il chantun Grischun existan numerus basegns per gronds projects da vias e per sviaments per distgargiar il territori d'abitadi dal traffic da transit. Quests projects chaschunan custs bler pli auts en cumparegliaziun cun ils projects d'engrondiment usitads. Pervia dal grond basegn da sviaments e da projects gronds sto l'utilisaziun dals meds finanzials vegnir preschentada a lunga vista per pudair fixar en moda objectiva e cun motivaziuns politicas quants da quests projects da construcziun ch'il chantun Grischun po sa prestar en il futur.

Cundiziuns generalas fidadas

Las pretensiuns envers l'infrastructura stradala areguard la disponibladad, il confort, la segirezza e l'ambient creschan ad in crescher. Correspundentamain s'augmentan cuntinuadamain ils custs per la construcziun, per la gestiun e per il mantegniment da las vias chantunalas. Pervia da las pretensiuns pli grondas e pervia dals andaments pli e pli cumplitgads en connex cun projects da traffic èsi impurtant e necessari da fixar cundiziuns generalas fidadas a lunga vista. Cun quest quart program da construcziun da vias per ils onns 2021 fin 2024 vegn stgaffida la transparenza ch'è necessaria per quest intent.

Agiunta:

missiva