Navigation

Inhaltsbereich

La Regenza ha approvà il project d'exposiziun per la correcziun da la via d'Engiadina e per la sanaziun da la via cunter la canera a l'entrada dal vitg da San Murezzan en direcziun da Silvaplauna. La punt Spuondas dad oz era vegnida construida l'onn 1973. Ses stadi pretenda ussa ina sanaziun. Er n'ademplescha la punt betg pli las pretensiuns da segirezza en cas d'aua gronda. Per pudair garantir la segirezza en cas d'aua gronda sto la punt vegnir posiziunada pli ad aut. Cunquai che la punt è corrodada pervia dal sal ch'è entrà en la chascha chavorgia, pudess ella vegnir reparada mo cun gronda fadia. Perquai vegn la punt existenta remplazzada tras ina punt nova.

Il project cumpiglia in traject da via d'ina lunghezza totala da var 470 meters. Ultra dal remplazzament da la punt Spuondas vegn il traject schlargià al profil traversal regular. Quai na porta betg mo in augment da la segirezza en cas d'aua gronda, mabain er in'optimaziun dal trassé orizontal e vertical sco er da la pendenza traversala. Plinavant vegn renovada la surstructura da la via, e l'aua da plievgia e da naiv sco er l'aua da la spunda vegnan inducidas en l'En ordaifer la zona da protecziun da l'aua sutterrana. Per motivs da la protecziun cunter la canera e da la segirezza stradala vegn reducida la sveltezza maximala signalisada entaifer il perimeter dal project, sin ils differents trajects, dad 80 km/h a 60 km/h sco er da 60 km/h a 50 km/h. A medem temp vegn construida ina porta d'entrada sin l'autezza dal magasin dals pumpiers.

Punt Spuondas, foto 1 Punt Spuondas, foto 2