Navigation

Inhaltsbereich

Il stadi actual da la rait da vias dal Grischun po vegnir consultà sin la pagina d'internet www.strassen.gr.ch ch'è vegnida concepida da nov. In layout ch'è vegnì fatg spezialmain per smartphones sco er in servetsch dad SMS permettan d'acceder levamain a las infurmaziuns, e quai er sch'ins è en viadi.

L'enconuschientscha dal stadi actual da las vias po esser enormamain impurtanta per ils giasts e per las persunas indigenas dal chantun da muntogna, cunzunt durant l'enviern cun relaziuns meteorologicas criticas e cun grondas navadas. Per cuntanscher singulas valladas èsi decisiv, sch'ina via da colliaziun è cuverta cun naiv, è transibla mo cun chadainas da naiv u ha schizunt stuì vegnir serrada. Il dumber dals access da l'enviern passà a la pagina d'internet ch'exista dapi l'onn 2005 www.strassen.gr.ch, mussa quai evidentamain: Il favrer 2009, nua ch'igl ha dà grondas navadas, han ins pudì registrar 130'000 access a questa pagina.

Per quest enviern han l'uffizi da construcziun bassa e la polizia chantunala dal Grischun engrondì e concepì da nov la purschida d'infurmaziuns davart il stadi da las vias. Eventuals temps da spetga sin la via rullanta dal Veraina vegnan medemamain communitgads sin questa plattafurma. Cun in telefonin che ha access a l'internet pon ins consultar sut www.strassenmobile.gr.ch la situaziun actuala er anc cur ch'ins è en viadi vers il Grischun. Las abunentas ed ils abunents dal servetsch dad SMS, ch'è da pajar, survegnan la communicaziun da las midadas dal stadi sin ils singuls trajects da las vias directamain sin lur telefonin. En cas da navadas en l'entir chantun vegn – pervia da la gronda rait da vias dal Grischun – eventualmain generada ina gronda quantitad da communicaziuns. Per avair ina meglra survista entaifer il chantun, è quel repartì en quatter regiuns che pon vegnir abunadas separadamain. I sto dentant adina vegnir resguardà che las relaziuns meteorologicas e pia ch'il stadi da las vias pon sa midar fitg svelt en las muntognas, er sche las collavuraturas e sch'ils collavuraturs dal chantun ch'èn staziunads al lieu annunzian il stadi da las vias uschè svelt sco pussaivel a www.strassen.gr.ch. Actualmain è l'infurmaziun da las vias per tudestg. Igl è previs da cumplettar la pagina d'internet cun ulteriuras linguas.

Ulteriuras infurmaziuns da las vias en il Grischun e davart l'annunzia per il servetsch dad SMS sa chattan sut www.strassen.gr.ch.