Navigation

Inhaltsbereich

Il project dal chantun per manar natiers aua da l'aual Platt Alva en il Lag la Cauma po vegnir realisà. Per giuditgar il project e per examinar ils effects da quel è vegnì consultà in expert independent. Il chantun realisescha las recumandaziuns da tal. Las organisaziuns per la protecziun da l'ambient han retratg lur protesta.

Sin fundament da la protesta dal WWF e da la Pro natura han las partidas engaschà in expert independent che ha fatg examinaziuns supplementaras per il project da sanaziun dal Lag la Cauma. En il rapport final, ch'è vegnì furnì avant curt, vegn prof. dr. Simon Löw da la SPF Turitg a la conclusiun che la schliaziun proponida per procurar aua per il Lag la Cauma saja adequata ed adattada. Las examinaziuns ch'èn vegnidas fatgas vegnan consideradas sco utilas, efficazias e suffizientas. A medem temp ha l'expert furnì recumandaziuns che vegnan resguardadas en il rom da la realisaziun dal project. Per garantir la qualitad da l'aua dal Lag la Cauma a lunga vista, ston l'emprim vegnir analisadas las funtaunas pussaivlas da substanzas nutritivas (fosfat) en l'intschess da l'aual Platt Alva e dal Flem. L'inducziun da l'aua che sto vegnir manada natiers vegn plinavant concepida uschia ch'i po vegnir reagì immediatamain sin eventualas midadas da la qualitad da l'aua dal Lag la Cauma. Per quest intent vegnan observads cuntinuadamain en spezial il turblament e la temperatura dal Lag la Cauma.

Sa basond sin las constataziuns da l'expert e sin il consentiment dal chantun da realisar las recumandaziuns da tal han las organisaziuns per la protecziun da l'ambient retratg lur protesta cunter il project, uschia che quel è ussa approvà e po vegnir realisà. Las partidas èn vegnidas a la conclusiun ch'ins haja pudì chattar qua tras ina buna schliaziun per segirar il livel da l'aua dal Lag la Cauma.

L'october 2002 è – en il rom da las lavurs da construcziun per il tunnel da sviament da Flem – vegnida tagliada en l'intern dal tunnel ina sfendaglia da carst. Silsuenter han ins stuì constatar che l'afflussiun sutterrana da l'aua è ida enavos en il Lag la Cauma sco er en autras auas. Per incumbensa da la vischnanca da Flem e dal chantun ha l'institut svizzer per speleologia e perscrutaziun da carst (SISKA) examinà, sch'i dat in connex pussaivel tranter la construcziun dal tunnel e la sbassada dal livel da l'aua dal Lag la Cauma. Il sistem da carst e da l'aua sutterrana è vegnì intercurì durant blers onns. Sin fundament da lur retschertgas èn las spezialistas ed ils spezialists vegnids a la conclusiun ch'il tunnel haja ina gronda influenza sin il livel da l'aua dal Lag la Cauma. Sa basond sin ils resultats da las retschertgas e confurm a las recumandaziuns da las expertas e dals experts dal SISKA, ha il chantun sin quai laschà elavurar en collavuraziun cun la vischnanca in project davart la procuraziun d'aua per il Lag la Cauma. Il project prevesa da prender aua da l'aual Platt Alva e per part er da l'aual Flem durant sis fin otg emnas e da manar natiers quella a l'aual Pulté che furnescha indirectamain aua al Lag la Cauma.