Navigation

Inhaltsbereich

Ils agids per cas da direzza per l’emprim quartal 2022 èn pronts
(Termin: 15 da fanadur 2022) 

A partir d’immediat pon interpresas inoltrar ina dumonda per sustegn finanzial, sche ellas san demussar custs betg cuvrids en l’emprim quartal dal 2022 en connex cun mesiras decretadas da las autoritads per il cumbat encunter l’epidemia Covid-19 e sche ellas adempleschan las ulteriuras premissas.

Dumondas pon vegnir inoltradas per l’emprim quartal  2022 (schaner enfin mars 2022 u tenor libra tscherna era senza il mars 2022).

Dumondas pon DANOV era vegnir fatgas dad interpresas cun ina media da la svieuta annuala da passa 5 milliuns francs.

La dumonda sto vegnir inoltrada enfin il pli tard ils 15 da fanadur 2022. Dumondas inoltradas pli tard  na vegnan betg resguardadas.

Premissas, instrucziuns (Factsheets) e contact

Legiai per plaschair noss factsheets pertutgant las premissas e l’inoltraziun da dumondas avant che inoltrar la dumonda.

Factsheet 2022

Factsheet 2022 Interpresas cun dapli che 5 milliuns francs

Factsheet 2022 Anleitung Gesuchseinreichung (Deutsch)

Dumondas en connex cun l’execuziun da las mesiras per cas da direzza u en connex cun l’inoltraziun da dumondas drizzais Vus per plaschair a haertefall@gr.ch

Ha l’inoltraziun d’ina dumonda bunas vistas d’avair success? Autoexaminaziun dal dretg a contribuziuns 

I stat a disposiziun ina autoexaminaziun facultativa / nunlianta, per ch’il requirent  possia eruir, sche sia dumonda ha bunas vistas d’avair success, avant che emplenir ed inoltrar la dumonda, quai che chaschuna ina lavur considerabla.

Utilisai per plaschair per quest scopo il suandant formular-excel.

IMPURTANT: Il resultat da l’autoexaminaziun n’è betg liant per l’autoritad executiva, numnadamain per l’examinaziun da la dumonda. Emplenir l’autoexaminaziun na mantegna era betg in termin e na sa era betg remplazzar ina dumonda ordinaria inoltrada. L’autoexaminaziun serva mo a l’infurmaziun dal requirent.  

Ulteriuras indicaziuns impurtantas per inoltrar ina dumonda

 1.  Cumprova da custs simplifitgada: Vus pudais far valair la cumprova da las expensas cun effect sin la liquiditad cun ina bilantscha intermediara incl. limitaziuns per ils 31-03-2022 (resp. per ils 28-02-2002, sche Vus faschais valair mo ils mais da schaner e da favrer 2022)

  Nus As recumandain dad eleger sche pussaivel questa varianta.

 2. Custs da persunal dad interpresas singulas (persunas natiralas): Interpresas singulas (persunas natiralas) san  attribuir gudogns sco expensas da persunal cun effect sin la liquiditad. Sco expensas da persunal vegnan valitadas la media dals gudogns suttamess a la taglia dals onns 2018 e 2019 sco part per la perioda elegida en l’emprim quartal dal 2022. Sche gudogns vegnan declerads sco expensas da persunal ston las taxaziuns da taglia correspundentas dals onns 2018 e 2019 vegnir agiuntadas a la dumonda.

Elegi la varianta correspundenta en il formular-excel en il fegl da lavur 1. Indicaziun dal requirent

Inoltraziun da dumondas per interpresas che han gia inoltrà ina dumonda il 2021
(Numer dal cas GR-XXXX è avant maun) 

Interpresas che han gia fatg ina dumonda per agid per cas da direzza e che han in numer dal cas correspundent (GR-XXXX), pon inoltrar ina dumonda, sch’ellas adempleschan las premissas fundamentalas

 

Per inoltrar ina dumonda proceder per plaschair suandantamain*:

 1. Telechargiai qua il document excel ed arcunai quel sin Voss apparat.
 2. Empleni en mintga cas cumplettamain ils fegls da lavur 1. Indicaziuns dal requirent e 2. Cumprova da custs betg cuvrids en il document excel ed arcunai il document excel en il format excel.
 3. Arcunai suenter avair emplenì il document excel e stampai ils fegls da lavur.
 4. Suttascrivai tut ils fegls da lavur als lieus previs e faschai in scan da quels.
 5. Empleni la mascra d’annunzia e chargiai il document excel ed il scan dal document suttascrit.
 6. Chargiai tut ils ulteriurs documents  necessaris (extract dal register da commerzi e dal register da las scussiuns, quint annual, cumprovas da custs, euv.).
 7. Legiai qua las disposiziuns davart la protecziun da datas e confermai quai sin la mascra d’annunzia.

 

*Sche Vus na savais betg inoltrar la dumonda sur in document excel, savais l’emprim stampar ils documents u dumandar quels tar nus per e-mail: haertefall@gr.ch

Vus ans dastgais era trametter ils documents per posta: Departament d’economia publica e fatgs socials, Ringstrasse 10, 7001 Cuira

 

Qua vai  tar la mascra d’annunzia: Inoltraziun d’ina dumonda

Inoltraziun da dumondas per interpresas che n’han anc mai inoltrà ina dumonda
(numer da cas GR-XXXX n’è betg avant maun) 

Sch’ina interpresa n’ha betg inoltrà ina dumonda per agid per cas da direzza durant il 2021, po ella tuttina inoltrar ina dumonda per agid per cas da direzza per l’emprim quartal dal 2022, dentant mo, sch’ella ademplescha las premissas fundamentalas sco era las premissas dal pass 1 e dal pass 2. Concernent las premissas legiai per plaschair il Factsheet!

Interpresas che n’han anc mai inoltrà ina dumonda, ston s’annunziar tar il chantun enfin il pli tard ils 15 da fanadur 2022, sur la suandanta adressa dad e-mail: haertefall@gr.ch

Basas giuridicas

Lescha chantunala davart cas da direzza COVID-19 2022, LCDir 22

OOrdinaziun chantunala davart COVID-19 cas da direzza 2022, OCDir 22

Ordinaziun davart cas da direzza Covid-19 (HFMV 2022, Stan dals 8.2.2022)

Explicaziuns tar l’ordinaziun da cas da direzza Covid-19 2022 (HFMV 2022)

Ordinaziun davart cas da direzza Covid-19 (HFMV 2020, stan dals 18.12.2021

Explicaziuns tar l’ordinaziun davart cas da direzza Covid-19 2020 (HFMV 2020)

Covid-19-Gesetz 

Lescha Covid-19 EasyGov - Sustegn per cas da direzza

EasyGov Covid19-Helpcenter

Fegls d’infurmaziun da fin ussa (Program per cas da direzza enfin la fin dal 2021) 

COVID-19-OECDir

Factsheet Contribuziuns per perditas da la svieuta durant il 4. quartal 2021 per interpresas cun ina svieuta annuala da fin 5 milliuns francs (PDF)

Factsheet davart las mesiras per cas da direzza (PDF)

Factsheet davart la calculaziun da las contribuziuns (PDF)

Factsheet per il commerzi en detagl (PDF)

Factsheet per interpresas fundadas tranter il 1. da mars ed ils 30 da settember 2020 (PDF)

Factsheet per interpresas cun ina svieuta annuala da passa 5 milliuns francs (PDF)

Factsheet davart las perditas da la svieuta da l'avrigl fin il zercladur 2021 per interpresas cun ina svieuta fin 5 miu. (PDF)