Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Purschida

Cussegliaziun e Care Team

Per problems persunals, famigliars e socials porscha la Scola chantunala grischuna plirs posts da consultaziun interns ed externs.

Servetschs d’informatica

A la Scola chantunala grischuna è l’informatica ina sparta da servetsch e serva al sustegn communicativ da las scolaras e dals scolars, da las scolastas e dals scolast e da las collavuraturs e dals collavuraturs.

Medioteca

La medioteca da la SCG è in lieu d’emprender e da lavurar, da communicaziun, da recreaziun ed in lieu d’inscunter ed inspiraziun per in e mintgin.

Alimentaziun

L’experientscha mussa ch’ina buna elecziun da l’alimentaziun è fitg impurtanta per scolaras e scolars. Il café da la Scola chantunala grischuna en il sectur dals palazzins (palazzin 6) a la Kanti Plessur, il kiosc da la scola (cafetaria) a la Kanti Halde ed il convict offreschan in’alimentaziun favuraivla ed equilibrada.

Curs da vacanzas

Ils curs da vacanzas han la finamira da repeter e consolidar la materia da l’onn da scola passà. Uschia èsi pussaivel da cumenzar il nov onn da scola bain preparà.