Navigation

Inhaltsbereich

A persunas petentas che frequentan in'emprima scolaziun vegnan per regla pajads stipendis. Igl è pussaivel da conceder emprests da daners sco cumplettaziun dals stipendis (art. 2 al. 2 LStip).

A persunas petentas che frequentan ina segunda scolaziun u ina furmaziun supplementara pon per regla vegnir concedids mo emprests da daners (art. 2 al. 3 LStip).