Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 12.06.2013
Entrar en in ospital u la dimora en ina clinica sveglia savens malsegirezzas e tema tar pazientas e pazients. Ellas ed els sa sentan per regla pers e dependents dal persunal da l'ospital respectivamain da la clinica perquai ch'ellas ed els èn malsauns u blessads e pervia da lur giavisch da vegnir tractads medicalmain, da vegnir tgirads ed assistids.

Ils ospitals acuts e las clinicas sa stentan chapaivlamain en spezial da prestar in tractament medical optimal sco er ina tgira ed in'assistenza optimala. Perquai ch'i vegnan messas questas prioritads, vegnan dentant savens negligidas l'infurmaziun concernent ils dretgs da las pazientas e dals pazients sco er l'observaziun dal dretg d'autodeterminaziun tar il tractament, quai che premetta er il scleriment precedent da las pazientas e dals pazients. Ultra da quai èn las disposiziuns respectivas da la lescha da sanadad formuladas en moda incumpletta e per part betg precisa.

Ils dretgs da pazientas e pazients èn multifars. Quels pertutgan p.ex. la relaziun da tractament generala, il scleriment e l'infurmaziun, il consentiment per il tractament, mesiras repressivas, tractaments en connex cun l'instrucziun e cun la perscrutaziun, tractament e tgira da persunas muribundas, obducziuns e transplantaziuns. Questa glista n'è betg cumpletta, mussa però ch'ils dretgs da pazientas e pazients tangheschan tant ils dretgs da las pazientas e dals pazients sco er las obligaziuns da las persunas medicalas e dal persunal da tgira.

Intgins chantuns han gia leschas correspundentas, auters planiseschan da relaschar ina lescha da pazientas e pazients.

Las sutsegnadras ed ils sutsegnaders incumbenseschan perquai la regenza d'elavurar ina lescha da pazientas e pazients.

Cuira, ils 12 da zercladur 2013

Gartmann-Albin, Noi-Togni, Hensel, Baselgia-Brunner, Frigg-Walt, Jaag, Locher Benguerel, Müller (Tavau Plaz), Peyer, Pfenninger, Pult, Thöny, Trepp, Deplazes, Monigatti

Resposta da la regenza

La lescha davart ils fatgs da sanadad dal chantun Grischun ha il pievel acceptà ils 2 da december 1984. Ella è pia quasi 30 onns veglia. En quel temp hai bain dà intginas midadas en questa lescha. Ils dretgs da las pazientas e dals pazients ch'èn cuntegnids en ils art. 20 ss. èn stads pertutgads mo marginalmain da questas revisiuns.

L'examinaziun da las disposiziuns respectivas mussa ch'ils dretgs da las pazientas e dals pazients vegnan reglads en moda pauc sistematica en il chapitel davart ils indrizs per la tgira da la sanadad. Quai po dar l'impressiun che mo paucs artitgels reglan ils dretgs da las pazientas e dals pazients. Quai n'è dentant betg il cas. Tuttina èsi incontestà ch'ils interess e giavischs da las pazientas e dals pazients, da las persunas che lavuran en las professiuns pertutgadas sco er da las instituziuns pertutgadas ed il maletg che la societad ha areguard la moda e maniera ed areguard il cuntegn da la regulaziun dals dretgs da las pazientas e dals pazients èn sa midads considerablamain dapi che la lescha da sanadad è entrada en vigur.

La cumparegliaziun da las differentas regulaziuns en Svizra mussa ch'ils chantuns dattan differenta paisa als dretgs da las pazientas e dals pazients. La paletta tanscha d'ordinaziuns da la regenza, d'in pèr regulaziuns rudimentaras en las leschas da sanadad respectivas fin a la lescha davart ils dretgs da pazientas e pazients cumplessiva en il chantun Turitg.

Perquai ch'ils onns passads èn vegnids revedids differents relaschs federals che pertutgan ils fatgs da sanadad, è il departament da giustia, segirezza e sanadad actualmain londervi d'eruir tge che sto vegnir revedì en la lescha davart ils fatgs da sanadad dal chantun Grischun. En connex cun questa proxima revisiun pudessan vegnir adattads eventualmain er ils dretgs da las pazientas e dals pazients. La dumonda sch'ils dretgs da las pazientas e dals pazients duain vegnir reglads en in'atgna lescha u eventualmain integrads en la lescha da sanadad revedida, duess perquai anc restar averta e vegnir decidida a temp util tenor la dimensiun che vegn considerada sco adequata.

La regenza è pronta d'acceptar l'incumbensa concernent il relasch d'ina lescha da pazientas e pazients, uschia ch'ils dretgs da las pazientas e dals pazients vegnan reglads en il Grischun en moda cumplessiva en il senn da l'incumbensa. La regenza duai dentant esser libra da decider, sch'ils dretgs da las pazientas e dals pazients vegnan reglads en in'atgna lescha u en in chapitel separà da la lescha da sanadad revedida.

15 d'avust 2013