Cuntegn da la pagina

Incumbensa da la CGS concernent la correspundenza tranter las dretgiras chantunalas, la regenza ed il cussegl grond

sessiun: 27.08.2015
Cun tractar la dumonda da la dretgira chantunala dal Grischun d'elavurar ina missiva da la regenza per midar l'art. 21 LOG cun la finamira d'augmentar las plazzas da derschader a la dretgira chantunala da tschintg a sis derschadras e derschaders èsi sa mussà che l'urden giuridic vertent ha largias e ch'i mancan proceduras applitgablas. Ni en la lescha davart il cussegl grond, ni en l'ordinaziun davart il cussegl grond, ni en la lescha davart l'organisaziun giudiziala, ni en in auter relasch chantunal na pon vegnir chattadas respostas cuntentaivlas co ch'ins sto proceder cun tals giavischs da las dretgiras chantunalas, che dovran in conclus dal cussegl grond. Da questa circumstanza stoi vegnir tegnì quint tenor la voluntad da la cumissiun per giustia e segirezza.

Perquai vegn la regenza incumbensada d'examinar variantas per schliar questa situaziun e da preschentar propostas al cussegl grond.

Cuira, ils 27 d'avust 2015

Della Vedova, Danuser, Dosch, Kollegger, Komminoth-Elmer, Perl, Rosa, Salis, Steck-Rauch, Steiger

Resposta da la regenza

Tenor l'art. 44 al. 2 da la constituziun chantunala (CC; DG 110.100) preschenta la regenza al cussegl grond ils sbozs per midadas constituziunalas, per leschas, per ordinaziuns e per conclus. Ella è purtadra dal dretg da far propostas per la legislaziun, ma n'ha betg il monopol da sboz. Inoltrar sbozs pon er il cussegl grond u singulas parlamentarias e singuls parlamentaris, cumissiuns dal cussegl grond e fracziuns sur ina incumbensa u tras ina iniziativa parlamentara (art. 47 e 51 LCG). Cuntrari a quai n'han la dretgira chantunala e la dretgira administrativa nagin dretg da far propostas. Ellas han in dretg d'access direct al cussegl grond mo en quai che concerna il preventiv, il quint ed il rapport annual (cf. art. 51a CC). La regenza sto spedir vinavant al cussegl grond il sboz dal preventiv da las dretgiras senza midadas. Ella po sin il pli proponer al cussegl grond da midar singulas posiziuns (missiva carnet nr. 6/2006-2007, p. 513).

L'art. 51a CC è vegnì introducì cun la refurma da la giustia l'onn 2006 (optimaziun da l'organisaziun giudiziala chantunala). El rinforza la separaziun da las pussanzas e l'autonomia da la giustia cun statuir il dretg da la dretgira chantunala e da la dretgira administrativa da far sezza propostas concernent il preventiv, il quint ed il rapport annual. La pussaivladad da cooperar è vegnida limitada sapientivamain al preventiv, al quint ed al rapport annual e betg extendì a tut ils projects che concernan la giustia, per che las dretgiras na vegnian betg involvidas en il process politic (missiva carnet nr. 6/2006-2007, p. 513).

Tenor l'avis da la cumissiun per giustia e segirezza è avant maun in basegn da reglar la correspundenza tranter la dretgira chantunala e la dretgira administrativa ed il cussegl grond sur il preventiv, sur il quint annual e sur il rapport annual ora.

La regenza è pronta d'examinar variantas correspundentas e d'acceptar l'incumbensa da cumissiun en quest senn.

28 d'october 2015