Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Dumonda Papa concernent la finanziaziun d'occurrenzas culturalas en il Grischun tras la SSR

sessiun: 17.02.2016

Tenor la concessiun per la Societad svizra da radio e televisiun (SSR) ha questa societad tranter auter l'incumbensa da procurar per "il svilup cultural e per il rinforz da las valurs culturalas da la Svizra sco er da promover la cultura svizra". La SSR ademplescha questa incarica – ultra cun ses program en la sparta da la cultura – er cun finanziar occurrenzas culturalas. Il cussegl federal ha precisà en sia resposta a la dumonda nr. 09.1148: "La SSR duai sustegnair la scena da cultura regiunala cun incumbensas e porscher a tala er plattafurmas adattadas en ses programs, uschenavant che quai è pussaivel." Uschia ha la RSI per exempel sustegnì l'onn 2014 occurrenzas culturalas cun in import total da 4,6 milliuns francs.

 

Dapi in tschert temp vegn la SSR crititgada fermamain da la politica; betg sco ultim vegni pretendì ch'ils meds finanzials che stattan a disposiziun a la SSR vegnian scursanids.

 

Cunquai che la lescha davart la promoziun da la cultura vegn revedida cumplettamain sin plaun chantunal e per quai che la SSR è ina giugadra impurtanta en il sectur da la cultura, vulessan nus tschentar las suandantas dumondas:

 

1. Quant grondas èn stadas las contribuziuns da la RSI e da la RTR per promover occurrenzas culturalas ils ultims 5 onns (per onn e per interpresa) en noss chantun?

 

2. Co giuditgescha la regenza l'autezza da questas contribuziuns, per exempel en relaziun cun il dumber d'abitantas e d'abitants da lingua taliana (cumpareglià cun la relaziun da las contribuziuns envers il dumber d'abitantas e d'abitants en il chantun Tessin) respectivamain da lingua rumantscha en noss chantun?

 

3. Tge ha la regenza fatg fin ussa per che la SSR promovia commensuradamain la scena culturala regiunala en noss chantun (er dond incaricas da prestaziun)?

 

Cuira, ils 17 da favrer 2016

 

Papa, Darms-Landolt, Rosa, Albertin, Alig, Atanes, Blumenthal, Brandenburger, Bucher-Brini, Caduff, Cahenzli-Philipp (Vaz sut), Casanova (Glion), Casutt-Derungs, Caviezel (Cuira), Caviezel (Tavau Clavadel), Claus, Crameri, Danuser, Deplazes, Dosch, Felix (Haldenstein), Gartmann-Albin, Giacomelli, Gunzinger, Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jaag, Jeker, Jenny, Kollegger, Komminoth-Elmer, Lamprecht, Locher Benguerel, Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Marti, Michael (Donat), Monigatti, Müller, Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Pedrini, Perl, Peyer, Pfenninger, Pult, Salis, Stiffler (Tavau Plaz), Tenchio, Thomann-Frank, Thöny, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Waidacher, Widmer-Spreiter, Wieland, Fausch, Gujan-Dönier, Lombardi, Tuor

Resposta da la regenza

L'art. 93 da la constituziun federala fixescha ch'il radio e la televisiun ston resguardar tranter auter "las atgnadads dal pajais ed ils basegns dals chantuns" cun concepir lur program. Tenor l'art. 31 da la lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV; SR 784.40) ston vegnir resguardads en spezial ils giavischs da las regiuns linguisticas. Il medem mument vegn però rendì attent gia en la constituziun federala che "l'independenza dal radio e da la televisiun sco er l'autonomia en la furmaziun dals programs èn garantidas".

Sut quest aspect ha la regenza dumandà la Societad svizra da radio e televisiun SRG SSR (SSR) da prender sezza posiziun davart la tematica stratga a strada en la dumonda Papa. L'incarica da prestaziun culturala da la SSR prevesa che la SSR contribuescha "al svilup cultural ed al rinforzament da las valurs culturalas dal pajais sco er a la promoziun da la cultura svizra resguardond spezialmain la producziun d'ovras litteraras, musicalas e cinematograficas svizras, cunzunt cun emetter – independentamain dals organisaturs – producziuns svizras ed emissiuns producidas sezzas" (art. 24 al. 4 lit. b LRTV sco er art. 2 al. 4 lit. b concessiun SSR). Las atgnas producziuns culturalas, sco ch'i vegn scrit vinavant en la resposta da la direcziun generala, vegnian fatgas en duas modas, saja quai cun atgnas producziuns en il sectur da la cultura, saja quai sco partenaria d'occurrenzas culturalas e da festivals sco er en stretga collavuraziun cun persunas che lavuran independentamain sin il champ cultural ch'ella sustegna cun incaricas ed a las qualas ella porscha er ina plattafurma en sia purschida publicistica.

Auter sco per exempel la confederaziun, ils chantuns u fundaziuns na prevesia l'incumbensa culturala però betg che la SSR sustegnia la lavur culturala en furma da pajaments. Correspundentamain na possedia la SSR er betg in vasch per sustegnair mo cun daners persunas che lavuran sin il champ cultural u occurrenzas. Anzi, la SSR adempleschia sia vasta incumbensa culturala cun la totalitad da sia purschida publicistica ed investeschia en quest connex annualmain summas da milliuns da trais cifras en ils secturs cultura e societad. Questa incumbensa realiseschia la SSR però en moda naziunala resp. linguistic-regiunala, quai vul dir senza in focus chantunal specific. Pia na dettia tar la SSR er nagina repartiziun tenor chantuns ed uschia n'existian er naginas cifras da finanzas sin plaun chantunal.

Correspundentamain sa laschan las singulas dumondas respunder sco suonda:

1. Tenor la brev da resposta da la direcziun generala na dat la SSR nagin sustegn puramain finanzial a persunas che lavuran sin il champ cultural u ad occurrenzas. Anzi, ella ademplescha sia incarica culturala tras la totalitad da sia purschida publicistica che resguarda tut la Svizra resp. tut las regiuns linguisticas. En quest connex n'è la dumonda concreta betg vegnida respundida, perquai che la SSR na dispona tenor l'atgna decleraziun betg da cifras da finanzas spezialmain per in chantun.

2. La regenza constatescha ch'ils 4,6 milliuns francs ch'èn vegnids impundids da la RSI l'onn 2014 per sustegnair la vita culturala da la Svizra taliana èn vegnids duvrads primarmain per l'orchester da la Svizra taliana (OSI) sco er per il festival dal film a Locarno. Sco ch'i vegn scrit en las explicaziuns correspundentas da la direcziun generala da la SSR sajan bain tuts dus domiciliads en il chantun Tessin, ma insumma betg liads – en quai che concernia lur effect – a cunfins chantunals.

3. Tenor l'incumbensa culturala da la SSR n'èsi betg previs da sustegnair la lavur culturala directamain cun pajaments. Anzi, i sa tracta da furmas da la promoziun da la cultura che han in connex cun la purschida publicistica. Questa incumbensa ademplescha la SSR d'ina vart cun rapportar da la cultura e da l'autra vart cun producir sezza cultura. Quest ultim vegn fatg cun atgnas producziuns, sco partenaria d'occurrenzas culturalas sco er cun incumbensas a persunas che lavuran independentamain sin il champ cultural.

4 da matg 2016