Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

En sia ultima sesida ha la regenza grischuna concludì da sustegnair vinavant il program d'impuls per il turissem grischun. Per la campagna da stad e d'enviern previsa da Grischun vacanzas paja il chantun ina contribuziun da 790'000 francs. Plinavant è la regenza s'occupada da las consultaziuns a la confederaziun tar la revisiun da la lescha federala davart ils medicaments ed ils products medicinals sco er tar la nova lescha davart la promoziun da la perscrutaziun e da l'innovaziun.

Il program d'impuls per il turissem grischun vegn cuntinuà
Il chantun Grischun sustegna vinavant il turissem cun in program d'impuls d'ina summa da maximalmain 790'000 francs. Quai ha concludì la regenza grischuna. A l'uniun Grischun vacanzas vegnan garantids 545'000 francs per la campagna da stad previsa e 245'000 francs per la campagna d'enviern.
La cuntinuaziun dal program d'impuls correspunda a las mesiras da stabilisaziun per l'economia dal chantun ch'èn vegnidas concludidas l'onn passà. Tenor l'avis da la regenza èsi adequat da cuntinuar cun il program d'impuls sin fundament da las experientschas positivas da l'emprima part e sin fundament da l'impurtanza dal turissem per il Grischun. Gia la stad 2009 aveva il chantun sustegnì l'emprima part dal program d'impuls cun 600'000 francs. Perquai che la situaziun economica è anc adina difficila, vegn cunzunt la stagiun da stad ad esser ina sfida per il turissem. Cun mesiras da marketing che han cleras finamiras vul Grischun vacanzas metter l'accent principal sin l'acquisziun da giasts.

Resalvas visavi la revisiun previsa da la lescha federala davart ils medicaments ed ils products medicinals
La regenza grischuna beneventa da princip la meglieraziun da la qualitad e la segirezza dals medicaments che la revisiun previsa da la lescha federala davart ils medicaments ed ils products medicinals vul cuntanscher. Ella na po dentant betg acceptar il scumond proponì da la consegna directa da medicaments tras las medias e tras ils medis.
In tal scumond pegiurass considerablamain il provediment da la populaziun cun medicaments, constatescha la regenza en sia resposta da consultaziun a la confederaziun. Er las pussaivladads da gudogn da las medias e dals medis che pratitgeschan en moda libra sminuissan ed ad ellas ed ad els mancass l'impuls per surpigliar u per avrir ina pratica da medischina generala en il chantun Grischun. Per bleras pazientas e per blers pazients en differentas vals dal Grischun fissi ultra da quai cumbinà cun grondas spesas, sch'ellas e sch'els stuessan sa render en in vitg cun in'apoteca publica pervia d'in medicament. Perquai propona la regenza da mantegnair – tar la consegna directa da medicaments – las disposiziuns legalas vertentas e l'autonomia dals chantuns.

La regenza prenda posiziun tar la nova lescha federala davart la promoziun da la perscrutaziun e da l'innovaziun
Las premissas federalas per finanziar instituts da perscrutaziun e scolas autas na dastgan en nagin cas daventar pli rigurusas, sche la perscrutaziun duai restar u vegnir extendida en il Grischun. Quai pretenda la regenza grischuna en sia resposta da consultaziun tar la revisiun totala previsa da la lescha federala davart la promoziun da la perscrutaziun e da l'innovaziun.
Las midadas previsas tenor il sboz da la lescha per la finanziaziun e per la renconuschientscha vegnan a pertutgar directamain ils instituts da perscrutaziun cun domicil en il chantun. La regenza pretenda er che la domiciliaziun d'ulteriurs instituts da perscrutaziun en il chantun na vegnia betg difficultada tras la nova lescha. Per il svilup economic futur dal chantun èn instituts locals da furmaziun, da perscrutaziun e d'innovaziun numnadamain ina premissa indispensabla.

Da vischnancas e da regiuns

  • Giuvaulta: La revisiun totala da la planisaziun locala, concludida ils 7 da matg 2009 da la vischnanca da Giuvaulta, vegn approvada. Medemamain vegnida approvada è la prescripziun per garantir ina purschida suffizienta da terren da construcziun, relaschada da la vischnanca.
  • Saas: La revisiun parziala da la lescha da construcziun da la vischnanca da Saas, concludida ils 20 da november 2009, vegn approvada.
  • Schiers: La revisiun parziala da la planisaziun locala "Gebiet Palottis" da la vischnanca da Schiers dals 28 da november 2008 vegn approvada.
  • Samignun: En sia consultaziun a l'uffizi federal da traffic concernent la dumonda dals 30 d'october 2009 da las telefericas Samignun SA da dar la concessiun tenor il dretg davart las telefericas e d'approvar ils plans per construir e per manar ina sutgera da 6 Alp Bella – Muller (implant da remplazzament) sin il territori da la vischnanca da Samignun, propona la regenza da dar la concessiun.

Contribuziuns chantunalas a differentas instituziuns

  • Scola-dimora a Cuira: Las lavurs da sanaziun al plaun sutterran da la scola-dimora a Cuira vegnan approvadas e sustegnidas cun ina contribuziun chantunala da construcziun da maximalmain 123'600 francs.

 
Projects da vias
La regenza ha approvà totalmain 1'670'000 francs per construir e per sanar ils suandants trajects da vias:
- via naziunala A13: lavurs da cuvrida Cuira sid – Trimmis e Grono – Soazza


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun

Neuer Artikel