Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Mardi, ils 23 da mars 2010, a chaschun dal project da pilot "di da l'avegnir a Tavau", survegnan gimnasiastas e gimnasiasts d'ina classa da l'institut autalpin Ftan invistas extraordinarias da professiuns da perscrutaziun da la scienza natirala.

Co vegn mesirada la forza da la radiaziun dal sulegl? Pertge pon ins fin oz betg prevesair ferms terratrembels? Co daventan ins fisicra, perscrutader d'allergias u biologa cellulara? E co cumbinesch jau ina carriera da scienzada da la natira u da medi cun mia famiglia? Al "di da l'avegnir a Tavau" mussan differentas perscrutadras dals instituts renumads a Tavau lur plazza da lavur a gimnasiastas mirvegliusas ed a gimnasiasts mirveglius discutond cun ellas e cun els davart la tscherna da la professiun, davart la scienza e davart la planisaziun da la vita.
I sa participeschan: l'institut dal WSL per la perscrutaziun da naiv e lavinas SLF, l'observatori fisical-meteorologic a Tavau / World Radiation Center, il Swiss Institute of Allergy and Asthma Research, il Global Risk Forum e la AO Foundation / cuminanza da lavur per dumondas d'osteosintesa a Tavau.

Il project da pilot "di da l'avegnir a Tavau" è resultà d'ina collavuraziun dal post da stab per l'egualitad da las schanzas, da la citad da scienza Tavau, da l'institut federal per la perscrutaziun da naiv e lavinas a Tavau e da l'institut autalpin a Ftan. Il project ha la finamira d'inspirar umans giuvens per ina carriera nunusitada e d'als mussar, tge plazzas da lavur attractivas ch'i dat en il chantun Grischun. Els duain vegnir encuraschads da tscherner studis da scienza natirala ch'èn drizzads a l'avegnir e da prender per mauns activamain la planisaziun da lur professiun e da lur vita.


Infurmaziuns:
- Silvia Hofmann, lic.fil. MA, manadra dal post da stab per l'egualitad da las schanzas, tel. 081 257 35 71 u e-mail: Silvia.Hofmann@stagl.gr.ch 
- Claudia Meili-Senn, lic.fil. I, collavuratura scientifica, tel. 081 257 35 73 u e-mail: Claudia.Meili@stagl.gr.ch 


Infurmaziun per las medias:
Las collavuraturas ed ils collavuraturs da las medias che vulan rapportar davart il project èn envidads cordialmain da sa participar al di che l'occurrenza ha lieu. I vegn supplitgà da s'annunziar fin venderdi, ils 19 da mars 2010, tar Claudia Meili-Senn, lic.fil. I, collavuratura scientifica, tel. 081 257 35 73 u e-mail: Claudia.Meili@stagl.gr.ch.


Gremi: post da stab per l'egualitad da las schanzas
Funtauna: rg post da stab per l'egualitad da las schanzas
Neuer Artikel