Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Tgi che schanegia l'ambient e pendulescha cun il bus u cun la viafier vegn recumpensà questa stad: Il fanadur e l'avust 2013 datti in rabat da 50 francs per la renovaziun d'abunaments annuals dal traffic public (AG, AGGR, abunaments coordinads, abunaments dal bus da la citad ed abunaments da lingia). Abunaments mensils survegn ins schizunt per la mesadad dal pretsch. Pussaivel è quai grazia ad in'acziun da spargnar energia dal chantun Grischun.

Grazia a la mobilitad arrivain nus mintga di en moda simpla a nossa destinaziun, ma nus duvrain energia per quai. Cun passa in terz dal consum total d'energia è il traffic il sectur respectiv il pli grond en Svizra. Gist la mobilitad sa basa per ina gronda part sin energias fossilas. Questa energia sto vegnir importada en il Grischun, schebain che las participantas ed ils participants dal traffic en il Grischun pudessan atgnamain arrivar a lur destinaziun en moda bler pli ecologica cun agid da l'energia da la forza idraulica indigena.
En il rom da l'engaschament naziunal per la vieuta energetica e per l'effizienza energetica lantscha il chantun Grischun questa stad in'acziun per midar al traffic public che sa cloma "Pendular è ina buna chaussa – spargnar energia cun bus e viafier".
  • Abitantas ed abitants che han gia midà al traffic public profitan ils mais da fanadur e d'avust 2013 d'in rabat da 50 francs, sch'els renoveschan senza interrupziun lur abunament annual dal traffic public (AG, AGGR, abunaments coordinads, abunaments dal bus da la citad ed abunaments da lingia). Famiglias profiteschan anc dapli da questa acziun, perquai che er ils abunaments dals uffants survegnan il rabat cumplain. 
  • Abitantas ed abitants che vulan prestar ina contribuziun da valur ad ina bilantscha d'energia positiva pon cumprar in abunament mensil dal traffic public (AGGR, abunaments coordinads, abunaments dal bus da la citad ed abunaments da lingia) cun in rabat da 50 pertschient, sch'il lieu da partenza ed il lieu d'arriv èn en il Grischun. Per quai sto l'emprim di che l'abunament vala esser in di da la perioda d'acziun (1. da fanadur fin 31. d'avust 2013).
Co profitar?
Il rabat vegn concedì directamain tar la cumpra da l'abunament correspundent en tut ils posts da vendita occupads da las interpresas da transport en il Grischun. Il bon correspundent cun las cundiziuns detagliadas sa chatta tar tut ils posts da vendita u po vegnir stampà giu da la pagina d'internet www.aev.gr.ch (link) a partir dals 28 da zercladur 2013.
Cun questa acziun e cun la rait dal traffic public d'in fitg bun standard presta il chantun Grischun ina contribuziun impurtanta per spargnar energias fossilas. Ultra da quai vegn reducida l'emissiun da CO2 cun duvrar las plazzas da las colliaziuns pendularas ch'èn libras durant las vacanzas da stad, e tut las participantas e participants prestan ina contribuziun persunala per distgargiar l'aria da respirar da l'ozon, da la pulvra fina e dals oxids da nitrogen.
As participai er e pruvai ora il traffic public: En il Grischun funcziuna la chadaina da transport cun il traffic public da chasa a chasa tar mintga aura e durant 365 dis da l'onn. E quai mintga ura, sin adina dapli trajects gia mintga 30 minutas ed en l'aglomeraziun schizunt mintga 10 minutas. 
 
Apero d'energia dals 5 da zercladur 2013
L'acziun dal traffic public per spargnar energia è er in tema al 74. apero d'energia mesemna, ils 5 da zercladur, a las 17.00 a la SATE a Cuira (program e talun d'annunzia). 


Infurmaziuns:
- cusseglier guvernativ dr. Mario Cavigelli, schef dal departament da construcziun, traffic e selvicultura, tel. 081 257 36 01, e-mail Mario.Cavigelli@bvfd.gr.ch  
- Erich Büsser, schef da l'uffizi d'energia e da traffic, tel. 081 257 36 21, e-mail Erich.Buesser@aev.gr.ch  
- Werner Glünkin, manader dal servetsch per il traffic public, uffizi d'energia e da traffic, tel. 081 257 36 17, e-mail Werner.Gluenkin@aev.gr.ch  


Gremi: departament da construcziun, traffic e selvicultura dal Grischun
Funtauna: rg departament da construcziun, traffic e selvicultura dal Grischun
Neuer Artikel