Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Per l'onn da scola 2014/15 cumpara il nov med d'instrucziun da lingua en rumantsch grischun per la 8. classa. Il med d'instrucziun "Qua e là" cumpiglia in cudesch per scolaras e per scolars, carnets da lavur, commentaris per las persunas d'instrucziun sco er dus discs cumpacts accumpagnants. Ina plattafurma d'emprender digitala ed in set da chartas gidan ultra da quai ad intermediar ils cuntegns en moda divertenta. 

Ils quatter chapitels dal cudesch tractan ils suandants temas dal mund da las scolaras e dals scolars: "Qua e là" – sa laschar inspirar da la diversitad da tut per sa decider conscientamain davart quai ch'è dretg individualmain; "Linguas avran portas" – experimentar la plivalur da la plurilinguitad; "Quo vadis?" – ristgar ulteriurs pass impurtants per l'atgna tscherna da professiun. Ils carnets da lavur porschan material supplementar per emprender en moda individuala. La fin dals singuls chapitels furman mintgamai controllas d'emprender cumplessivas.

Il quart chapitel "Ivettas rumantschas" permetta a las scolaras ed als scolars da prender invista da la litteratura e da la cultura rumantscha. Sin basa da tschintg extracts da texts or d'ovras classicas da differentas regiuns e da differents idioms è vegnida elavurada mintga giada ina retscha da lecziuns. Quella metta la tematica, il messadi e la valur da l'ovra en connex cun il mund dals giuvenils e duai entusiasmar las scolaras ed ils scolars da s'occupar da la litteratura e cultura rumantscha.

La tschintgavla part dal cudesch è ina sinopsa grammaticala. Quella dat ina survista dals cuntegns ch'ins ha emprendì e po vegnir utilisada er per intents da consultaziun. Sco highlight dal med d'instrucziun "Qua e là" è vegnì elavurà il set da chartas "Sabiut". Cun agid da circa 100 chartas vegn la scolara u il scolar envidà da repeter ils cuntegns dals ultims onns da scola en moda divertenta. 

In layout attractiv ed in agid cumplessiv per las persunas d'instrucziun
La grafica plaschaivla augmenta plinavant la qualitad e l'attractivitad dal med d'instrucziun. Il layout e las illustraziuns èn adattads a la vegliadetgna da las scolaras e dals scolars dal stgalim secundar I. Els accumpognan ils cuntegns didactics adina cun premura, permettan dentant – en lur moda reducida ed abstracta – a l'observatur da laschar lavurar sia atgna fantasia. En quai che reguarda la didactica e la metodica resguarda il med d'instrucziun differents nivels, diversas abilitads e differents tips d'emprender. Il med d'instrucziun cuntegna ultra da quai gieus didactics da differenta furma e da differenta finamira.

Il commentari per las persunas d'instrucziun è pia er formulà sapientivamain en moda fitg cumplessiva. El gida cun pled e fatg las persunas d'instrucziun a planisar l'instrucziun. La preparaziun individuala per ils examens permetta plinavant da far plirs tests davart l'emprender che correspundan formalmain e materialmain als examens per scolas da cuntinuaziun. Ultra da quai porscha ina plattafurma online exercizis supplementars, ulteriur material illustrativ sco er la sinopsa grammaticala en furma digitala. 


Infurmaziuns:
Ivo Berther, manader dal project "RG en scola", tel. 081 257 48 06, e-mail: ivo.berther@afk.gr.ch 
 

Gremi: uffizi per la scola populara ed il sport / uffizi da cultura
Funtauna: rg uffizi per la scola populara ed il sport / uffizi da cultura
Neuer Artikel