Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Sin la rait da vias chantunalas d'ina lunghezza da passa 1400 kilometers èn previs l'onn 2017 previsiblamain 86 plazzals sin vias principalas e 112 plazzals sin vias da colliaziun. Per optimar vinavant la segirezza e la circulaziun dal traffic tar ils plazzals vegn introducida a partir da questa stagiun da construir la fasa "MELLEN sbrinzlond" empè da "VERD" per las amplas da traffic tar ils plazzals.

Per il Grischun sco chantun alpin cun ses abitadis decentrals èn vias da traffic che funcziunan bain atgnamain las avainas da vita. Per che nossa rait da vias chantunalas possia vegnir manada en moda drizzada al futur èsi necessari d'investir adina puspè en la substanza existenta e da la renovar moderadamain. La finamira è quella da garantir la segirezza da manaschi sco er d'augmentar la segirezza dal traffic e la qualitad da viver da las regiuns per part periferas. Questas mesiras per mantegnair nossas vias da traffic èn displaschaivlamain savens colliadas cun tschertas restricziuns inevitablas per la circulaziun dal traffic. Perquai dat l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun ina gronda paisa a la circulaziun dal traffic tar mintgin dals plazzals per ch'ils impediments durant la fasa da construcziun per il traffic sin via daventan uschè pitschens sco pussaivel.

Per render meglier attent las participantas ed ils participants dal traffic en il futur a las funtaunas da privels sin ils plazzals vegn la fasa "VERD" remplazzada tras "MELLEN sbrinzlond" a partir dal cumenzament da la stagiun da construcziun suenter Pasca. Da nov na vegnan las amplas da traffic als plazzals da las vias chantunalas dal Grischun betg pli a midar da "COTSCHEN" sur "MELLEN" a "VERD", mabain da "COTSCHEN" sur "MELLEN" a "MELLEN sbrinzlond".

Ulteriuras infurmaziuns èn cuntegnidas en il fegl d'infurmaziun da l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun. La glista dals plazzals cun infurmaziuns davart las lavurs e davart ils impediments dal traffic po vegnir consultada sin la pagina d'internet www.strassen.gr.ch. Las interpresas participadas a la construcziun e l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun supplitgeschan ils participants dal traffic d'avair la chapientscha duida per eventuals temps da spetga durant las lavurs da construcziun.

-
Regulaziun dal traffic a plazzals cun in'ampla


Infurmaziuns:
Elia Lardi, responsabel per las medias, uffizi da construcziun bassa dal Grischun, tel. 081 257 37 10, e-mail Elia.Lardi@tba.gr.ch


Gremi: Departament da construcziun, traffic e selvicultura dal Grischun
Funtauna: rg departament da construcziun, traffic e selvicultura dal Grischun
Neuer Artikel