Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha deliberà la missiva tar la revisiun totala da la lescha da vischnancas per mauns dal cussegl grond. Suenter passa 40 onns duai il chantun Grischun survegnir in relasch general modern che permetta a las vischnancas vinavant ina gronda libertad d'agir. Uschia vegnan resguardadas las finamiras da la refurma da vischnancas e vegn rinforzada l'autonomia communala.

La lescha da vischnancas vertenta è entrada en vigur il 1. da fanadur 1974. En quests passa 40 onns è la lescha da vischnancas sa cumprovada per gronda part. Pervia da differentas revisiuns parzialas han dentant patì la survista e la legibladad. La proxima revisiun totala permetta d'integrar enconuschientschas essenzialas e da valur generala or da la giurisdicziun sco er or da la pratica e da serrar largias giuridicas.

Gronda libertad creativa per las vischnancas
La lescha da vischnancas è il relasch general per che las vischnancas possian organisar en moda optimala l'adempliment da lur incumbensas. Ils resuns da la consultaziun han procurà per in project da lescha anc pli concis. En il dretg chantunal vegn reglà mo quai che sto esser il medem per tut las vischnancas.

Las vischnancas grischunas han ina gronda autonomia. Da quest aspect tegna quint er la revisiun totala da la lescha da vischnancas. Il dumber da regulaziuns na s'augmenta pia betg. Cun fusiuns da vischnancas vegn rinforzada resp. restabilida lur autonomia. Las finamiras da la refurma da vischnancas (vischnancas fermas ed autonomas) sa mussan pia er en la revisiun totala da la lescha da vischnancas. A las vischnancas duai vegnir laschada ina libertad d'agir uschè gronda sco pussaivel per chattar atgnas soluziuns.

Las midadas las pli impurtantas:
- La suprastanza communala duai pudair concluder en atgna cumpetenza adattaziuns da relaschs communals al dretg superiur, sch'i n'exista nagina libertad legislativa.
- Votaziuns consultativas èn admessas sin basa dal dretg chantunal e senza ina basa supplementara en il dretg communal.
- Sco las sesidas dal parlament communal èn las radunanzas communalas da princip publicas. In'obligaziun da prender recusaziun na duain las vischnancas betg pli pudair prevair.
- Excorporaziuns da facultad da vischnancas burgaisas n'èn (cun excepziun da talas a la vischnanca politica) betg pli admessas.
- La fusiun da vischnancas vegn reglada en moda pli concisa sin basa da las experientschas ch'èn vegnidas fatgas l'ultim decenni. Percunter vegni desistì – cuntrari a la consultaziun – d'ina rolla pli activa da la regenza areguard ils projects da fusiun.
- I na pon betg pli vegnir furmadas novas fracziuns sco corporaziuns autonomas.
- Differents termins vegnan adattads al temp dad oz resp. a las circumstanzas midadas (convocaziun da la radunanza communala, inoltraziun dal quint annual).
- Ils statuts da las corporaziuns da vischnancas na ston betg pli vegnir approvads da la regenza.

Areguard il dumber da commembers da la suprastanza na vegnan fatgas naginas midadas. La regulaziun vertenta resta. Medemamain èsi admess er vinavant ch'ina vischnanca cun parlament prevesa ultra da la votaziun a l'urna supplementarmain la radunanza communala per tschertas fatschentas. D'ina revisiun parziala da la constituziun chantunala, sco ch'ella era anc previsa en la consultaziun, pon ins pia desister.

Igl è previs ch'il cussegl grond tractia la lescha da vischnancas en la sessiun d'october 2017. Las novas basas giuridicas duain alura entrar en vigur per il 1. da fanadur 2018. Nua che las vischnancas n'adempleschan betg las prescripziuns organisatoricas da la lescha da vischnancas, ston ellas adattar lur basas communalas fin la fin da l'onn 2022.

Agiunta:
Missiva


Infurmaziuns:
Presidenta da la regenza Barbara Janom Steiner, scheffa dal departament da finanzas e vischnancas, tel. 081 257 32 01, e-mail Barbara.Janom@dfg.gr.ch


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel