Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha prendì posiziun tar duas consultaziuns da la confederaziun. Plinavant ha ella concedì contribuziuns chantunalas per realisar la Kindercity a Flem sco er per in project d'avertura dal guaud da la vischnanca d'Alvra.

La regenza beneventa il sboz per la nova concessiun da la SSR
La regenza ha prendì posiziun tar la consultaziun da la confederaziun concernent la nova concessiun per la societad svizra da radio e televisiun (SSR). Tras la nova concessiun duain vegnir augmentadas e precisadas las pretensiuns envers il service public da la SSR. Il sboz da la concessiun prescriva plinavant che almain 50 pertschient da las entradas da taxas duain vegnir impundidas per l'infurmaziun. Ultra da quai precisescha el las autas prescripziuns da qualitad per ils cuntegns e pretenda en spezial ch'il divertiment possia vegnir differenzià meglier da purschidas commerzialas.
La regenza grischuna beneventa la concessiun proponida per la SSR. Da valitar en moda positiva è en spezial che la SSR vegn obligada da dar dapli pais al barat tranter las regiuns linguisticas. Plinavant sustegna la regenza il fatg che dapli purschidas duain vegnir concepidas er per gruppas giuvnas da la populaziun. Ultra da quai dat la regenza in'attenziun speziala a l'idea da stritgar in dals dus programs da televisiun da la regiun linguistica taliana. Ella pretenda ch'i stoppia en mintga cas esser garantì da retschaiver ina purschida multimediala correspundenta en tut las parts da la regiun linguistica taliana.

Consultaziun dal departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun


L'execuziun da la lescha davart las persunas estras e l'integraziun chaschuna memia gronds custs per ils chantuns
La regenza ha prendì posiziun tar las adattaziuns da l'ordinaziun davart l'admissiun, la dimora e l'activitad da gudogn (OADA) e tar la revisiun totala da l'ordinaziun davart l'integraziun da persunas estras (OIEst). Questas duas ordinaziuns èn las disposiziuns executivas da la nova lescha davart las persunas estras e l'integraziun ch'è gia vegnida concludida e che vegn previsiblamain ad entrar en vigur la stad 2018.
En general beneventa la regenza grischuna las midadas proponidas en la OADA ed en la revisiun totala da la OIEst. Novaziuns che vegnan sustegnidas èn en spezial la meglieraziun da las schanzas da fugitivas e fugitivs e da persunas admessas provisoricamain sin il martgà da lavur, la concretisaziun dals criteris d'integraziun e da las cumpetenzas linguisticas sco er la pussaivladad da sancziunar persunas estras che n'èn betg prontas da s'integrar.
Betg d'accord n'è la regenza percunter cun il monitoring pretendì dals chantuns sco er cun las explicaziuns insuffizientas davart las consequenzas finanzialas per ils chantuns. En il rapport explicativ vegni declerà che las consequenzas finanzialas na possian betg vegnir quantifitgadas respectivamain che talas na sajan betg avant maun e ch'i sa tractia en singuls secturs d'incumbensas executivas vertentas dals chantuns. En quest connex vegnan ils custs apparentamain sutvalitads tenor l'avis da la regenza. Las novas obligaziuns dals chantuns vegnan er a chaschunar custs considerabels en il sectur d'integraziun. Avant che la confederaziun relascha disposiziuns talmain radicalas, ston vegnir analisadas exactamain las consequenzas finanzialas, ed er la finanziaziun sto vegnir reglada correspundentamain.

Consultaziun dal departament federal da giustia e polizia

Contribuziun chantunala per la Kindercity a Flem
Per realisar la Kindercity / Sciencity a Flem vegn concedida a la SwissXplorer ScRL ina contribuziun chantunala da maximalmain 1,5 milliuns francs sut il titel "infrastructuras relevantas per il sistem".
La Kindercity a Flem gida en spezial ad augmentar la cumpetitivitad turistica en la destinaziun Flem Laax, ma er en Surselva ed en la Val dal Rain. La nova purschida indoor ha plinavant in caracter d'impuls per auters furniturs da prestaziuns.
La Kindercity vegn realisada en il nov center multifuncziunal Stenna a Flem. Il public en mira da questa purschida da divertiment indoor èn famiglias cun uffants, ma er classas primaras che fan excursiuns da scola. La purschida sa basa sin in concept pedagogic che sa numna edutainment (education ed entertainment), nua ch'il gieu e la scienza vegnan colliads in cun l'auter tras ina furmaziun creativa e moderna. Igl è previs d'endrizzar ina tala purschida en tut las quatter regiuns linguisticas da la Svizra. Ultra da la Kindercity a Volketswil, ch'exista dapi 14 onns, è il project per la Svizra franzosa ad Yverdon-les-Bains gia fitg avanzà. Per la Svizra rumantscha è Flem vegnì tschernì sco lieu per la Kindercity.

-
Rampa d'entrada da la Kindercity / Sciencity a Flem en il center Stenna
©ScienceXplorer ScRL

Pista a Sursaissa Mundaun po vegnir schlargiada per in'occurrenza da skis
La regenza ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala da la vischnanca da Sursaissa Mundaun. Il motiv per questa revisiun è la realisaziun da l'occurrenza da skis "World Para Alpine Skiing Championship Obersaxen 2019". En il rom da l'examinaziun da las pistas èsi sa mussà ch'in toc guaud sto vegnir allontanà en il sectur da l'entrada en la costa finala. Cun questa mesira po vegnir augmentada la segirezza da las participantas e dals participants da las cursas, tras quai che la pista vegn schlargiada respectivamain tras quai ch'il curs vegn allontanà pli fitg dal guaud ost. A medem temp vegn creà dapli spazi, per ch'er skiunzas e skiunzs ordinaris hajan avunda plazza sper la pista da cursa. Il toc guaud pertutgà vegn runcà permanentamain, e la zona vertenta da selvicultura vegn midada ad ina zona d'agricultura ch'è surpostada d'ina zona da sport d'enviern. La mesira da cumpensaziun, che sto vegnir prendida per la runcada, vegn prestada a favur da la protecziun da la natira e da la cuntrada tras la tgira d'in territori da palì a "Prennta Gada".

-
©Uffizi federal da topografia

Approvà in project d'avertura dal guaud da la vischnanca d'Alvra
La regenza ha approvà il project "Avertura dal guaud Sulom – Lueras" da la vischnanca d'Alvra. Plinavant ha ella deliberà ina contribuziun chantunala da maximalmain 946 075 francs. Ils guauds al nord d'Alvaschagn èn vegnids determinads sco guauds da protecziun. Els protegian il vitg, la via chantunala principala Tusaun – Casti, la via chantunala da colliaziun ad Alvaschagn e la lingia da la Viafier retica cunter lavinas, cunter crudada da crappa, cunter sbuvadas e cunter bovas. Ultra da quai adempleschan quests guauds er ina funcziun impurtanta per l'utilisaziun da laina e per la protecziun da la natira. Per garantir duraivlamain questas funcziuns ston ils guauds vegnir tgirads e cultivads correspundentamain. Il project cuntegna il schlargiament da la via existenta davent dal center dal vitg d'Alvaschagn fin tar l'emprima platta da volver. La cuvrida d'asfalt veglia vegn allontanada e dismessa sco ch'i tutga. La surstructura da la via vegn rinforzada e puspè cuvrida cun asfalt. Nua che quai è necessari vegnan construids u renovads stabiliments per allontanar l'aua ed indrizs artifizials. La via vegn schlargiada a 3,3 meters. En lieus adattads vegnan ultra da quai construidas quatter plazzas per depositar laina respectivamain per installar la crana a cabel.

-
©Grünenfelder und Partner AG


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel