Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Sin il 1. da settember 2018 prolunghescha l'uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals per ulteriurs 3 onns il scumond per persunas privatas da pavlar selvaschina d'ungla (tschiervs, chavriels, chamutschs, capricorns), che vala dapi 2 onns en la regiun da cunfin cun l'Austria. Il scumond è sa cumprovà sco mesira preventiva per evitar l'import da tuberculosa tras selvaschina dal Vorarlberg. En il chantun Grischun n'è fin oz anc vegnì constatà nagin cas da tuberculosa tar la selvaschina.

Cun la disposiziun da l'uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal 1. da settember 2016 è vegnì ordinà in scumond general da pavlar selvaschina d'ungla per il territori datiers dal cunfin cun il Vorarlberg e cun il Tirol:

"Igl è scumandà a persunas privatas da pavlar activamain e passivamain selvaschina d'ungla (tschiervs, chavriels, chamutschs, capricorns). Il scumond è limità sin il territori da las vischnancas da Fläsch, Maiavilla, Jenins, Malans, Landquart, Seewis, Grüsch, Schiers, Luzein, Furna, Jenaz, Fideris, Küblis, Cunter en il Partenz, Claustra-Serneus, Zernez, Scuol, Valsot e Samignun e vala ad interim fin ils 31 d'avust 2018."

Scumandà èsi uschia da pavlar intenziunadamain ed activamain selvaschina (installar indrizs da pavlar) sco er da pavlar nunintenziunadamain e passivamain. Fain, restanzas da pavel, ballas da silo, cumpost e.u.v. ston vegnir depositads uschia, che la selvaschina n'als po betg cuntanscher. D'ina vart na duain animals selvadis betg pudair tiers pavel che vegn er maglià d'animals da niz, e da l'autra vart na duai la selvaschina er betg vegnir attratga en la vischinanza dals animals da niz. Questa mesira è vegnida prendida per prevegnir a l'import da tuberculosa en las muntaneras d'animals da niz tras contacts directs u indirects cun animals selvadis malsauns.

La situaziun actuala
En l'Austria occidentala (Vorarlberg, Tirol) han ins chattà fin oz – malgrà concepts da chatscha intensivs – adina puspè tschiervs cun tuberculosa avanzada ordaifer ils territoris centrals, periferics e d'observaziun. Tenor infurmaziuns dal pajais federativ Vorarlberg è bain sa diminuida in pau la frequenza da la malsogna. Ma ils cas da tuberculosa constatads èn sa spustads durant l'onn 2017 vers il cunfin svizzer. Uschia han ins constatà da nov 5 cas en il Montafun. Ultra da quai han ins stuì serrar 8 tegnidas d'animals pervia da las controllas da tuberculosa. Quai mussa che l'epidemia vegn anc adina transferida dals animals selvadis sin ils animals da niz. Plinavant è vegnida diagnostitgada la primavaira 2018 la tuberculosa tar in uffant a Dornbirn. Contagià è el vegnì sin il bain puril da sia famiglia. Pervia da l'erupziun da l'epidemia ha stuì vegnir mazzà tut il muvel da quest bain.

Questa extensiun dals cas positivs da tuberculosa augmenta massivamain il privel d'in import en la regiun dal Grischun dal nord. Sin fundament da l'andament da la derasaziun durant ils onns passads ston ins plinavant far quint che l'epidemia na po betg vegnir extirpada il proxim temp e ch'ella è anc adina in privel per il Grischun.

Impedir la tuberculosa cun mesiras ch'èn sa cumprovadas
In scumond da pavlar è sa mussà sco mesira preventiva effectiva cunter la stabilisaziun da spots e da clusters da tuberculosa en territoris ch'èn libers da tuberculosa. Cun evitar puncts da contact stgaffids artifizialmain tranter ils animals selvadis ed ils animals da niz è entrà l'effect giavischà che ha gidà a reducir la ristga, particularmain durant il dir enviern da l'onn passà.

Il chantun Grischun è il mument anc adina liber da l'epidemia d'animals tuberculosa. Per che quai restia uschia, vegn prolungà il scumond da pavlar en il territori respectiv per 3 onns fin ils 31 d'avust 2021. Infurmaziuns detagliadas chattan ins sin la pagina d'internet da l'uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals www.alt.gr.ch.


Infurmaziuns:
Rolf Hanimann, veterinari chantunal, uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals, tel. 081 257 24 11, e-mail Rolf.Hanimann@alt.gr.ch


Gremi: uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals
Funtauna: rg uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals
Neuer Artikel