Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Violenza en il partenadi ed en famiglia è il motiv il pli frequent per cussegliaziuns

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
L'onn 2018 ha l'agid a victimas dal Grischun puspè cusseglià dapli persunas. Las persunas pertutgadas da mesiras repressivas per motivs da provediment han survegnì agid per inoltrar la dumonda per ina contribuziun da solidaritad. Per l'emprima giada han passa 50 pertschient da las victimas rapportà da violenza a chasa en las cussegliaziuns per l'agid a victimas.

Cun 715 cussegliaziuns currentas l'onn 2018 ha il dumber da cas tar il post da cussegliaziun da l'agid a victimas dal Grischun cuntanschì in nov maximum. Vitiers èn vegnidas var 130 cussegliaziuns curtas al telefon e cussegliaziuns da persunas spezialisadas.

Cussegliaziuns per l'agid a victimas
En las cussegliaziuns per l'agid a victimas èn vegnidas cussegliadas tut en tut 573 persunas pertutgadas da violenza. Ellas èn savens victimas da plirs malfatgs. 63 pertschient da questas victimas han subì blessuras corporalas u acts da violenza, 36 pertschient èn stadas pertutgadas d'extorsiun, da smanatscha u da constricziun e 29 pertschient èn daventadas victimas da violenza sexuala. Ulteriurs 12 pertschient èn vegnidas blessadas en il traffic sin via.

-
Funtauna: Statistica da l'agid a victimas 2018

Dapli violenza a chasa?

Cun 294 persunas è passa la mesadad (51 pertschient) da las persunas pertutgadas stada pertutgada da violenza a chasa. En 66 pertschient dals cas è il partenari ed en 5 pertschient dals cas la partenaria stà il delinquent respectivamain la delinquenta, en 29 pertschient dals cas in auter commember da la famiglia. En 22 cas da violenza a chasa ha stuì vegnir intermedià temporarmain in alloschi da protecziun u d'urgenza.
Il dumber da victimas da violenza a chasa ch'èn vegnidas cussegliadas l'onn 2018 è creschì per 22 pertschient en cumparegliaziun cun l'onn precedent (241). Quella part da persunas ch'è pertutgada da violenza a chasa s'augmenta cuntinuadamain dapi l'onn 2015 ed ha surpassà l'onn 2018 per l'emprima giada 50 pertschient da las cussegliaziuns per l'agid a victimas. I n'è betg cler, sche quest augment resulta dal dumber creschent da cas da violenza a chasa u sche las persunas pertutgadas dumondan pli savens agid.

-
Funtauna: Statistica da l'agid a victimas 2018

Mesiras repressivas per motivs da provediment
142 persunas pertutgadas da mesiras repressivas per motivs da provediment èn vegnidas sustegnidas l'onn 2018 da l'agid a victimas tar la tschertga d'actas, e quai en collavuraziun cun l'archiv dal stadi dal Grischun. Ellas han er survegnì agid per inoltrar a la confederaziun la dumonda per ina contribuziun da solidaritad. A radund trais quarts da las persunas petentas è gia vegnida pajada la contribuziun da solidaritad. Tenor l'uffizi federal da giustia duessan esser respundidas tut las dumondas fin la fin da l'onn.


Infurmaziuns:
- Susanna Gadient, manadra da l'uffizi dal servetsch social, tel. 081 257 26 51, e-mail Susanna.Gadient@soa.gr.ch  
- Gian Beeli, manader dal post da cussegliaziun per l'agid a victimas, tel. 081 257 31 53, e-mail Gian.Beeli@soa.gr.ch


Gremi: uffizi dal servetsch social
Funtauna: rg uffizi dal servetsch social
Neuer Artikel