Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La Regenza ha deliberà trais missivas tar la nova legislaziun chantunala davart gieus per daners per mauns dal cussegl grond. Uschia duai vegnir realisada la Lescha federala davart gieus per daners, ch'è entrada en vigur il cumenzament da l'onn 2019. En cumparegliaziun cun il stadi actual na chaschuna la nova legislaziun naginas midadas pli grondas per la populaziun.

Turniers da poker ed automats da giugar per daners duain restar scumandads vinavant ordaifer casinos. Ma da nov duai percunter esser permess da dar poker en il circul privat, e las reglas per las lottarias da divertiment duain per part vegnir schluccadas.

Lottarias da divertiment na dovran nagina permissiun

Tombolas u lottos che vegnan organisads a chaschun d'ina occurrenza da divertiment, dovran actualmain ina permissiun (da la vischnanca). En il futur ston talas lottarias da divertiment mo pli vegnir annunziadas a l'Uffizi da migraziun e da dretg civil. L'obligaziun actuala da dumandar ina permissiun vegn abolida. Dentant importa la summa maximala da tut las messas da nov 50 000 francs. Fin ussa na devi nagina summa maximala en il chantun Grischun.

Admissiun da gieus da poker pitschens en il circul privat

En il chantun Grischun dastgan turniers da poker vegnir realisads actualmain mo en ils casinos da San Murezzan e da Tavau. Uschespert ch'il dretg federal da gieus per daners è entrà en vigur, dastgan ins ultra da quai dar poker en il circul privat, e quai legalmain e senza permissiun. En il circul privat vul dir entaifer ina gruppa da persunas ch'è colliada tras famiglia, tras professiun u en moda sumeglianta, che n'envida betg publicamain a dar poker e che na s'occupa betg professiunalmain cun l'organisaziun da gieus da poker. La Regenza è persvadida che cun admetter gieus da poker en il circul privat vegnia legalisada la pli gronda part dal dar poker ch'è oz illegal.

Il chantun pudess admetter gieus da poker en ina dimensiun pli extendida, sch'el permettess mo cun ina permissiun ad organisaturas professiunalas da realisar gieus da poker. Ma tenor l'avis da la Regenza stattan ils interess privats che pledan a favur d'ina tala regulaziun, en ina disproporziun cun il privel da dependenza dal gieu ch'è collià cun quai, sco er cun ils custs e cun la lavur ch'èn necessaris per survegliar la regulaziun. Perquai duain turniers da poker che vegnan realisads en restaurants ed en locals da gieu, restar scumandads.

Scumond d'automats da giugar per daners ordaifer casinos

Fin ussa eran automats da giugar per daners scumandads en il chantun Grischun. Quest scumond è sa cumprovà dapi ditg. Per impedir ch'i vegnian puspè installads automats da gieus da fortuna en ils restaurants ed en ils locals da gieu dal Grischun duai vegnir mantegnì il scumond acutal d'automats da gieus d'inschign. Per quest intent ston vegnir scumandads er ils gieus d'inschign che vegnan realisads sin plaun interchantunal ed online. Il dretg federal na permetta numnadamain betg als chantuns da scumandar mo singulas categorias da gieus d'inschign gronds. En la Lescha davart gieus per daners dal chantun Grischun propona pia la Regenza da scumandar tut ils gieus d'inschign gronds.

Agiuntas:

- Missiva tar la Lescha davart gieus per daners dal chantun Grischun
- Missiva tar la participaziun al Concordat davart ils gieus per daners sin plaun naziunal (CGD)
- Missiva tar la Cunvegna interchantunala davart l'execuziun collectiva da gieus per daners (CI 2020)


Infurmaziuns:

cusseglier guvernativ Peter Peyer, schef dal Departament da giustia, segirezza e sanadad, tel. 081 257 25 01, e-mail Peter.Peyer@djsg.gr.ch


Gremi: Regenza
Funtauna: rg Departament da giustia, segirezza e sanadad

Neuer Artikel