Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Sin l'entir territori chantunal vala a partir dals 25 da mars 2020 fin a la revocaziun in scumond general da far fieu. Exceptada da quai è la zona d'abitadi, uschenavant ch'i po vegnir observada ina distanza dal guaud da 50 meters.

La Regenza ha concludì ch'i vala in scumond general da far fieu sin l'entir territori chantunal a partir dals 25 da mars 2020 fin a la revocaziun. Exceptada da quai è la zona d'abitadi, uschenavant ch'i po vegnir observada ina distanza dal guaud da 50 meters. Igl è chaussa da las vischnancas, da la Polizia chantunala e dal servetsch forestal da procurar ch'il scumond da far fieu vegnia observà. Il scumond da far fieu vala er per tut ils fuclars permess. Las vischnancas procuran ch'ils fuclars vegnian designads correspundentamain.

Il scumond da far fieu per minimar la ristga d'incendis da guaud
Pervia da la situaziun en connex cun il coronavirus vegnan las organisaziuns da sustegn polizia, protecziun civila, pumpiers e militar ad arrivar ils proxims dis e las proximas emnas als cunfins da lur capacitads. Igl è l'incumbensa da las organisaziuns d'acziun da prender mesiras per segirar la situaziun normala durant l'eveniment da corona. Tar il giudicament da las ristgas dals pumpiers stat en il center in incendi da guaud pli grond. En la situaziun actuala n'èsi betg da far quint da pudair disponer d'avunda pilots da helicopter e forzas d'acziun da l'Armada sco er da la Protecziun civila. I sto er vegnir partì dal fatg ch'ils pumpiers vegnian medemamain indeblids en quai che concerna il persunal, uschia ch'els èn pli che mo occupads cun lur acziuns quotidianas en lur territoris d'acziun. Tenor il giudicament dals pumpiers sto perquai vegnir minimada la ristga. Quai po vegnir cuntanschì mo cun in scumond da far fieu extraordinari, profilactic per tut il territori chantunal.


Infurmaziuns:
- Hansueli Roth, inspectur da pumpiers, assicuranza d'edifizis dal Grischun, tel. 081 258 90 91, e-mail Hansueli.Roth@gvg.gr.ch  
- Urban Maissen, substitut dal selvicultur chantunal, uffizi da guaud e privels da la natira, tel. 081 257 62 80, e-mail Urban.Maissen@awn.gr.ch


Gremi: Regenza
Funtauna: rg Chanzlia chantunala

Neuer Artikel