Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Ils termins da vaccinaziun senza preannunzia èn fitg dumandads. L'emna passada han 70 persunas a Tavau e 430 persunas a Cuira profità da las pussaivladads da walk-in. In'ulteriura pussaivladad da sa laschar vaccinar senza annunzia vegn purschida venderdi, ils 6 d'avust 2021, da las 16.00 fin las 20.00 sin la Via da la staziun a Cuira (autezza Manor).

Pervia da la dumonda da termins da vaccinaziun senza ina preannunzia vegnan purschidas ulteriuras pussaivladads da walk-in venderdi, ils 6 d'avust 2021. Persunas sur 18 onns pon sa laschar vaccinar gratuitamain cunter il coronavirus tranter las 16.00 e las 20.00 sin la Via da la staziun (autezza Manor). La purschida da walk-in cumpiglia la registraziun sco er la vaccinaziun al lieu. La segunda vaccinaziun vegn alura dada ils 6 u ils 7 da settember 2021 en il center da vaccinaziun en l'Ospital da la Crusch. Las persunas che vulan sa laschar vaccinar prendan cun sai la carta da la cassa da malsauns sco er la carta d'identitad u il passaport.

La purschida da walk-in po er vegnir duvrada per la segunda vaccinaziun, sch'i èn passads almain 28 dis dapi l'emprima vaccinaziun (emprima vaccinaziun pia avant ils 10 fanadur 2021).

Pervia dals dumbers da cas che creschan en Svizra recumonda l'Uffizi da sanadad dal Grischun a tut las persunas che vulan sa laschar vaccinar da sa laschar vaccinar ussa cunter il coronavirus. I sa mussa che la vaccinaziun è l'unica alternativa per in'unda d'infecziun pli gronda l'atun. Entant che var 47,2 pertschient da la populaziun grischuna èn vaccinads duas giadas, han en spezial las persunas da 40 fin 60 onns ina quota da vaccinaziun memia pitschna. La ristga da survegnir cumplicaziuns seriusas en cas d'ina infecziun cun corona è per questa gruppa da vegliadetgna bler pli gronda che la probabilitad da grevs effects secundars pervia da la vaccinaziun. Tant la transmissiun sco er la ristga per in andament gravant da la malsogna vegnan reducidas fermamain tras ina vaccinaziun cumpletta.

L'annunzia regulara per ina vaccinaziun cunter il coronavirus è vinavant pussaivla sur la pagina d'internet www.gr.ch/vaccinar.

Infurmaziuns:

Post da communicaziun per il coronavirus dal chantun Grischun, e-mail kfsmedien@amz.gr.ch, tel. +41 79 716 22 95 (exclusivamain per collavuraturas e collavuraturs da las medias)


Responsabladad: Uffizi da sanadad

Neuer Artikel