Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La fin da l'onn finescha il presidi da la Conferenza da las regenzas chantunalas (CdC) dal cusseglier guvernativ Christian Rathgeb. Il temp d'uffizi è stà caracterisà da la pandemia dal coronavirus. Tala ha mussà ch'il stadi federal è abel da resister a crisas e ch'el contribuescha essenzialmain a soluziuns innovativas che resguardan ils basegns da la populaziun. Per la fin dal presidi grischun cumpara il cudesch «Rumantsch è …» davart la cultura linguistica rumantscha.

Il presidi da dus onns e mez è stà sut l'ensaina da la pandemia dal coronavirus sco er da las consequenzas che la Guerra en l'Ucraina ha gì per la situaziun d'energia e da migraziun. Quests dus eveniments èn stads ina dira emprova per il federalissem. Il cusseglier guvernativ Christian Rathgeb di: «Durant mes temp d'uffizi avain nus realisà meglieraziuns impurtantas en il management da crisas. Nus avain pudì mussar ch'il federalissem en il Grischun ed en il rest da la Svizra furnescha contribuziuns decisivas per dumagnar las sfidas da noss temp. Sin basa da las experientschas fatgas sto il federalissem vegnir promovì er vinavant.»

Oz ha gì lieu l'ultima radunanza plenara da la CdC sut la direcziun da Christian Rathgeb. Per la fin da l'onn sa retira el da la Regenza grischuna e dal presidi da la CdC. Ses successur è il cusseglier guvernativ da l'Argovia Markus Dieth, che ha ragischs grischunas.

La publicaziun «Rumantsch è …» sco accent duraivel per il rumantsch
Sco emprim president grischun da la CdC èsi stà in giavisch da Christian Rathgeb da metter in ferm accent per il rumantsch. Quai è reussì cun l'exposiziun «Rumantsch è …» (www.rumantsch-e.ch) ch'è sin viadi dapi l'atun 2021 tras ils chantuns cun la pli gronda diaspora rumantscha. L'onn nov surpiglia la Lia Rumantscha l'exposiziun. Grazia al Departament federal d'affars exteriurs vegn l'exposiziun mussada er a l'ester.

«Jau m'allegrel da pudair annunziar ch'i cumpara oz la publicaziun davart l'exposiziun ‹Rumantsch è … – La cultura linguistica rumantscha sin viadi›», uschia Christian Rathgeb. Il cudesch cumpiglia ils cuntegns da l'exposiziun, prefaziuns da persunalitads svizras, contribuziuns davart la promoziun e la perscrutaziun da linguas en la diaspora rumantscha sco er infurmaziuns cumplementaras davart l'ovra d'art «SVIZRA RUMANTSCHA» da Donat Caduff. Il cudesch cumpara en in'ediziun limitada e po vegnir empustà tar la Centrala per stampats e material dal Grischun (www.dmz.gr.ch/shop).

Fotografias agiuntadas:

Foto

Fotografia cun Markus Dieth e Christian Rathgeb (© Banca chantunala da l'Argovia / Sandra Ardizzone)

Cuverta dal cudesch «Rumantsch è … – La cultura linguistica rumantscha sin viadi»

Infurmaziuns:

Cusseglier guvernativ dr. Christian Rathgeb, schef dal Departament da finanzas e vischnancas, president da la Conferenza da las regenzas chantunalas, tel. +41 81 257 32 01 (cuntanschibel da las 14.00 fin las 15.00), e-mail Christian.Rathgeb@dfg.gr.ch


Responsabladad: Departament da finanzas e vischnancas

Neuer Artikel