Navigation

Inhaltsbereich

Èn colliaziuns da glistas permessas?

Na. Colliaziuns da glistas èn exclusas (art. 15 al. 1 LECG). I n'è dentant betg scumandà d'inoltrar ina glista tematica (p.ex. «Glista protecziun dal clima» u «Cunter il luf») sco proposta electorala. En quest connex na sa tracti dentant betg d'ina colliaziun da glistas, cunquai che las persunas candideschan sin ina glista sut in «label» cuminaivel. Las persunas na dastgan dentant betg figurar a medem temp sin in'autra glista (p.ex. sin la glista da lur partida) (art. 13 LECG).

Dastga ina glista cuntegnair mo candidatas e candidats da la medema partida politica u èn admess er auters geners da glistas?

La lescha electorala n'enconuscha naginas partidas. Schebain ina partida, in moviment, ina gruppa d'in tavulin u in'uniun da sport stat davos ina proposta electorala u schebain las iniziantas ed ils iniziants da la glista èn organisads sco persuna giuridica u betg, n'è betg relevant.