Navigation

Inhaltsbereich

Per far annunzias da periclitaziun a la APUC pudais Vus duvrar ils formulars qua sutvart.

Tramettai per plaschair il formular emplenì per posta a la APUC cumpetenta (tenor il lieu da domicil da la persuna periclitada). Per motivs da la protecziun da datas na dastga il formular betg vegnir tramess per e-mail a la APUC.

Annunzia da periclitaziun per la protecziun da creschids

Annunzia da periclitaziun per la protecziun d'uffants

Annunzia da periclitaziun d'uffants e da giuvenils tras ina instituziun