Navigation

Inhaltsbereich

Tschertgais Vus ina persuna u pliras persunas, cun la(s) quala(s) Vus n'avais nagin contact pli suenter in'adopziun?


Sco post chantunal d'infurmaziun e da cussegliaziun per la tschertga da l'origin da persunas adoptadas As sustegnain nus durant quest process, sche Vus abitais en il chantun Grischun.

Essas Vus vegnida adoptada / vegnì adoptà e tschertgais Vus Voss geniturs biologics u Voss (mezs) fragliuns?

Ina persuna adoptada maiorenna ha il dretg da survegnir infurmaziuns davart las persunalias da ses geniturs biologics ed ulteriuras infurmaziuns. Ultra da quai po ella pretender infurmaziuns davart descendents directs da ses geniturs biologics (fragliuns u mezs fragliuns biologics), sche quels èn maiorens e dattan il consentiment a questa communicaziun (art. 268c al. 3 CCS).


L'uffant adoptà minoren ha il dretg da vegnir infurmà davart ses geniturs biologics, uschenavant che las infurmaziuns na permettan betg da trair conclusiuns a lur identitad. Sch'el po cumprovar in interess degn da vegnir protegì (p.ex. suspect d'avair ina malsogna ereditara), ha l'uffant adoptà minoren il dretg da survegnir infurmaziuns che permettan d'identifitgar ses geniturs biologics (art. 268c al. 2 CCS).er Erbkrankheit), hat das minderjährige adoptierte Kind Anspruch auf identifizierende Informationen zu seinen leiblichen Eltern (Art. 268c Abs. 2 ZGB).

Avais Vus dà liber in uffant per l'adopziun e giavischais contact cun quest uffant?

Ils geniturs biologics pon pretender infurmaziuns che permettan d'identifitgar l'uffant ch'els han dà liber per l'adopziun, sche l'uffant è maioren ed ha dà il consentiment a questa communicaziun. Infurmaziuns che permettan d'identifitgar l'uffant minoren u ses geniturs adoptivs dastgan vegnir communitgadas als geniturs biologics mo, sche l'uffant è abel da giuditgar e sch'ils geniturs adoptivs sco er l'uffant han dà lur consentiment a questa communicaziun (art. 268b al. 2 e 3 CCS).

Essas Vus il (mez) fragliun biologic d'ina persuna adoptada e giavischais contact cun quella?

Fragliuns e mezs fragliuns (= descendents directs dals geniturs biologics u d'in genitur biologic) d'ina persuna adoptada dastgan survegnir infurmaziuns che permettan d'identifitgar lur (mez) fragliun biologic (= persuna adoptada), sche quel è maioren e dat ses consentiment a questa communicaziun (art. 268b al. 3 CCS).


La dumonda sto vegnir drizzada – utilisond quest formular ed agiuntond eventuals documents existents – a la APUC Grischun, filiala Grischun dal nord, Gäuggelistrasse 1, chascha postala 357, 7001 Cuira.


Per infurmaziuns ans contactai per plaschair sut il nr. da tel. 081 257 49 70 u sin e-mail nordbuenden@kesb.gr.ch.