Navigation

Inhaltsbereich

Cuntravenziuns levas

Ina cuntravenziun leva (art. 16a da la lescha federala davart il traffic sin via [LTV; CS 741.01]) commetta:

 • tgi che violescha las reglas da traffic e chaschuna in pitschen privel per la segirezza d'autras persunas, e mo ina pitschna culpa po vegnir adossada ad el;

 • tgi che maina in vehichel a motor en in stadi d'alcoholisaziun, dentant senza ina concentraziun qualifitgada d'alcohol en il flad u il sang (art. 55 al. 6 LTV) e senza commetter autras cuntravenziuns cunter las prescripziuns davart il traffic sin via;

 • violescha il scumond da manischar sut l'influenza d'alcohol (art. 31 al. 2bis LTV) senza commetter autras cuntravenziuns cunter las reglas davart il traffic sin via.

Suenter ina cuntravenziun leva vegn pronunzià in avertiment, nun ch'il permiss da manischar saja gia vegnì prendì davent u autras mesiras administrativas sajan gia vegnidas ordinadas cunter la persuna fallibla entaifer ils ultims 2 onns avant questa cuntravenziun.

Tgi che sa cumporta correctamain durant 2 onns a partir d'ina privaziun dal permiss da manischar u a partir d'in avertiment, vegn per regla pia sulettamain avertì en cas d'ina cuntravenziun leva. Sche la persuna pertutgada commetta ina cuntravenziun leva, ha percunter gia emplenì las actas durant ils ultims 2 onns (p.ex. in avertiment u ina privaziun dal permiss da manischar), sto ses permiss da manischar vegnir prendì davent en mintga cas per almain 1 mais.

Sulettamain en cas fitg levs (art. 16a al. 4 LTV) poi vegnir desistì d'ina mesira.

Cuntravenziuns mez grevas

Ina cuntravenziun mez greva (art. 16b da la Lescha federala davart il traffic sin via LTV) commetta:

 • tgi che violescha las reglas da traffic e chaschuna u prenda en cumpra in privel per la segirezza d'autras persunas;

 • tgi che maina in vehichel a motor en in stadi d'alcoholisaziun, dentant senza ina concentraziun qualifitgada d'alcohol en il flad u en il sang (art. 55 al. 6 LTV) e commetta supplementarmain ina cuntravenziun leva cunter las prescripziuns davart il traffic sin via;

 • tgi che violescha il scumond da manischar sut l'influenza d'alcohol (art. 31 al. 2bis LTV) cun commetter supplementarmain ina leva cuntravenziun cunter las reglas davart il traffic sin via;

 • tgi che maina in vehichel a motor senza posseder il permiss da manischar da la categoria correspundenta;

 • tgi che ha engulà in vehichel a motor per il diever.

La durada minimala da la privaziun dal permiss da manischar en cas d'ina cuntravenziun mez greva importa 1 mais, nun ch'il permiss da manischar saja gia vegnì prendì davent durant ils 2 onns precedents pervia d'ina cuntravenziun greva u mez greva. Sche quai è il cas, vegn il permiss prendì davent ussa per almain 4 mais. Sche la persuna pertutgada ha gia emplenì las actas, smanatschan mesiras bler pli rigurusas, numnadamain la privaziun dal permiss da manischar d'almain 9, 15 fin 24 mais.

Cuntravenziuns grevas

Ina cuntravenziun greva (art. 16c da la lescha federala davart il traffic sin via [LTV; CS 741.01]) commetta:

 • tgi che violescha grevamain las reglas da traffic e chaschuna u ristga in privel serius per la segirezza d'autras persunas;

 • gi che maina in vehichel a motor en in stadi d'alcoholisaziun cun ina concentraziun qualifitgada d'alcohol en il flad u il sang (art. 55 al. 6 LTV);

 • tgi ch'è inabel da manischar pervia da l'influenza da narcotics u da medicaments u per auters motivs e maina in vehichel a motor en quest stadi;

 • tgi che s'oppona intenziunadamain u sa retira d'ina emprova dal sang, d'ina emprova da l'alcohol en il flad u d'ina autra examinaziun preliminara reglada dal cussegl federal, ch'è vegnida ordinada u che vegn probablamain ordinada, ubain d'ina controlla medicinala supplementara u tgi che impedescha l'intent da questas mesiras;

 • tgi che fugia suenter avair blessà u mazzà ina persuna;

 • tgi che maina in vehichel a motor malgrà ch'il permiss da manischar è vegnì prendì davent dad el.

La durada minimala da la privaziun dal permiss da manischar suenter ina cuntravenziun greva importa 3 mais, nun ch'il permiss da manischar saja gia vegnì prendì davent durant ils 5 onns precedents pervia d'ina cuntravenziun greva u mez greva. Sche quai è il cas, vegn il permiss prendì davent ussa per almain 6 mais. Sche la persuna pertutgada è vegnida privada durant ils ultims 5 onns dal permiss da manischar pervia d'ina cuntravenziun greva, prevesa la lescha ch'il permiss da manischar vegnia prendì davent ussa per almain 12 mais.

Privaziun dal permiss da manischar per motivs da segirezza

Pervia d'inabilitad da manischar vehichels

La privaziun dal permiss da manischar per motivs da segirezza vul proteger il traffic sin via cunter manischunzas e manischunzs nunadattads. Per sclerir la dumonda da l'abilitad da manischar po vegnir prendì davent preventivamain il permiss da manischar e vegnir ordinada in'examinaziun psicologica e/u medicinala da l'abilitad per il traffic tar in post spezialisà.

Ina privaziun dal permiss da manischar per motivs da segirezza vegn disponida, sche l'abilitad da manischar da la persuna pertutgada sto vegnir negada en spezial per ils suandants motivs (art. 16d al. 1 da la lescha federala davart il traffic sin via [LTV; CS 741.01]):

 • malsognas u mendas corporalas u spiertalas

 • dependenza d'alcohol, da drogas u da medicaments

 • inabilitad da manischar per motivs da caracter (la garanzia che las reglas da traffic vegnian observadas u ch'i vegnia prendì avunda resguard da las ulteriuras participantas e dals ulteriurs participants dal traffic n'è betg avant maun)

La privaziun dal permiss da manischar per motivs da segirezza vegn pronunziada per ina durada illimitada, e quai fixond in temp da bloccada che correspunda a la durada minimala da la privaziun per las cuntravenziuns commessas. Ina readmissiun al traffic ha dentant pir lieu, cur che la persuna pertutgada cumprova ch'ella saja puspè abla da manischar.

En cas d'ina dependenza d'alcohol u da drogas vegn per regla pretendì ina temp d'abstinenza cumprovà d'almain 1 onn, avant ch'ina eventuala restituziun dal permiss da manischar po vegnir examinada.

Tenor il sistem da cascada

La privaziun dal permiss da manischar per motivs da segirezza tenor il sistem da cascada en il senn da l'art. 16b al. 2 lit. e da l'art. 16c al. 2 lit. d LTV vegn disponida, sche la persuna pertutgada ha commess repetidamain cuntravenziuns grevas u mez grevas entaifer ina tscherta perioda. En cas da la privaziun dal permiss da manischar per motivs da segirezza tenor il sistem da cascada na sto l'abilitad da manischar betg vegnir sclerida avant che relaschar la disposiziun: Sin basa da las cuntravenziuns commessas vegn l'inabilitad da manischar considerada sco dada (presumziun legala).

Mesiras en cas da surpassaments da la sveltezza Mesiras en cas da surpassaments da la sveltezza

(reputaziun irreproschabla da la manischunza u dal manischunz)

Surpassament net Mesira Grad da grevezza
Entaifer il vitg    
16 fin 20 km/h avertiment lev
21 fin 24 km/h almain 1 mais da privaziun mez grev
a partir da 25 km/h almain 3 mais da privaziun grev
Ordaifer il vitg  
21 fin 25 km/h avertiment lev
26 fin 29 km/h almain 1 mais da privaziun mez grev
a partir da 30 km/h almain 3 mais da privaziun  grev
Sin autostradas    
26 fin 30 km/h avertiment lev
31 fin 34 km/h almain 1 mais da privaziun mez grev
a partir da 35 km/h almain 3 mais da privaziun grev

Surpassament massiv da la sveltezza a partir dal 01-01-2013 (pachet da mesiras Via sicura)

almain 40 km/h, nua che la sveltezza maximala è maximalmain 30 km/h almain 2 onns* ed examinaziun da l'abilitad da manischar 
almain 50 km/h, nua che la sveltezza maximala è maximalmain 50 km/h almain 2 onns* ed examinaziun da l'abilitad da manischar
almain 60 km/h, nua che la sveltezza maximala è maximalmain 80 km/h almain 2 onns* ed examinaziun da l'abilitad da manischar
almain 80 km/h, nua che la sveltezza maximala è dapli che 80 km/h almain 2 onns* ed examinaziun da l'abilitad da manischar
*questa durada minimala da la privaziun dastga vegnir reducida per maximalmain 12 mais, sch’igl è vegnì pronunzià in chasti da main che 1 onn (16c al. 2 lit. a bis LTV)

Mesiras en cas d'in stadi d'alcoholisaziun al guvernagl

(reputaziun irreproschabla da la manischunza u dal manischunz)

Promils‰ ni concentraziun d'alcohol en il flad
Mesira Grad da gravezza
a partir da 0.10‰ u 0.05 mg/l* avertiment lev
0.50‰ u 0.25 mg/l avertiment lev
0.50‰ + cuntravenziun leva u 0.25 mg/l + cuntravenziun leva almain 1 mais da privaziun
mez grev
a partir da 0.80‰ u 0.40 mg/l            almain 3 mais da privaziun grev
a partir da 1.60‰ u 0.80 mg/l Examinaziun da l'abilitad da manischar tenor l'art. 15d al. 1 lit. b LTV  

*Ordinaziun davart las reglas dal traffic sin via (ORT; CS 741.11)

Art. 2 Scumond da charrar sut l'influenza d'alcohol

1 Igl è scumandà da charrar sut l'influenza d'alcohol:

    a. a persunas che fan transports da persunas transcunfinals u concessiunads sin via;

    b. a persunas en il transport professiunal da persunas;

    c. a persunas che fan transports cun camiuns, cun camiuns a sella grevs e cun tractors che han in pais total da passa 3,5 t;

    d. a persunas che fan transports cun martganzia privlusa che cuntegna unitads da transport che ston vegnir signalisadas;

    e. a magisters d'autoscola durant pratitgar la professiun;

    f. a manischunzs sin viadis d'emprender a manischar e sin viadis d'exercizi;

    g. a las persunas accumpagnantas sin viadis d'emprender a manischar;

    h. als possessurs dal permiss da manischar a prova, exceptà sin viadis cun vehichels da las categorias spezialas F, G e M.

1bis Betg pertutgads dal scumond tenor l'alinea 1 litera c èn:

    a. viadis da servetsch urgents e viadis respectivs tras ils appartegnents dals pumpiers da milissa;

    b. viadi da servetsch urgents e viadis respectivs tras ils appartegnents dals pumpiers professiunals, tras la polizia, tras la duana, tras la protecziun civila e la sanitad u tras persunas incumbensadas da questas organisaziuns, sch'ellas vegnan envidadas da far tals viadis senza prestar servetsch u servetsch da pichet;

    c. viadis cun vehichels cun ina sveltezza maximala – tut tenor la moda co ch'els èn construids – da betg dapli che 45 km/h;

    d. viadis cun vehichels ch'èn equivalents a vehichels a motor da lavur tenor l'artitgel 13 alinea 2 da l'ordinaziun dals 19 da zercladur 1952 davart las pretensiuns tecnicas a vehichels stradals (OPTV).

Mesiras en cas d'influenza da drogas resp. da medicaments al guvernagl

Manar in vehichel sut l'influenza da narcotics

Examinaziun da l'abilitad da manischar tenor l'art. 15d al. 1 lit. b LTV

Refusa dal permiss per emprender a manischar

Tgi che ha manà in vehichel a motor senza posseder in permiss da manischar, na survegn – tenor l'art. 15e al. 1 LTV – durant almain 6 mais suenter la cuntravenziun ni in permiss per emprender a manischar ni in permiss da manischar. Sche la persuna pertutgada cuntanscha la vegliadetgna minimala pir suenter avair commess la cuntravenziun, cumenza il temp da bloccada a partir dal mument ch'ella ha cuntanschì la vegliadetgna minimala.gi che ha manà in vehichel a motor senza posseder in permiss da manischar, survegn – tenor l'art. 14 al. 2 da la lescha federala davart il traffic sin via (LTV; CS 741.01) – durant almain 6 mais suenter la cuntravenziun ni in permiss per emprender a manischar ni in permiss da manischar. Sche la persuna pertutgada cuntanscha la vegliadetgna minimala pir suenter avair commess la cuntravenziun, cumenza il temp da bloccada a partir dal mument ch'ella ha cuntanschì la vegliadetgna minimala.

Mesiras en cas da cuntravenziuns a l'exteriur

Tenor l'art. 16cbis da la Lescha federala davart il traffic sin via LTV vegn suenter ina cuntravenziun a l'exteriur retratg il permiss per emprender a manischar u il permiss da manischar:

sch'igl è vegnì decretà in scumond da manischar a l'exteriur; e

sche la cuntravenziun tenor ils artitgels 16b e 16c LTV sto vegnir qualifitgada sco mesauna u sco greva.

Cun fixar la durada da la privaziun ston las consequenzas dal scumond da manischar a l'exteriur vegnir resguardadas adequatamain per la persuna pertutgada. La durada minimala da la privaziun dastga vegnir sutpassada. Per las persunas, davart las qualas il Sistem d'infurmaziun per l'admissiun a la circulaziun na cuntegna naginas datas davart mesiras administrativas (art. 89c lit. d LTV), na dastga la durada da la privaziun betg surpassar la durada dal scumond da manischar ch'è vegnida decretada al lieu dal malfatg a l'exteriur. 

Execuziun

Chaussas generalas

Sch'igl è anc avant maun in permiss da manischar vegl (blau) al cumenzament da la privaziun, vegn quel transferì automaticamain en las categorias da vehichels a motor ch'èn en vigur dapi il 1. d'avrigl 2003. Il permiss da manischar blau vegn confiscà uffizialmain e destruì, e cunter ina taxa vegn emess in nov permiss da manischar en il format da carta da credit (art. 151d al. 2 lit. b da l'ordinaziun davart l'admissiun al traffic [OAT; CS 741.51]).

Cumenzament da la privaziun

Sch'il permiss da manischar vegn prendì davent da la polizia (p.ex. pervia d'alcoholisaziun al guvernagl, pervia d'ina autra inabilitad da manischar u pervia d'in grev surpassament da las reglas da traffic), cumenza la durada da la privaziun il mument ch'il permiss da manischar vegn prendì davent resp. ch'il formular da privaziun da la polizia vegn surdà. A partir dal mument che la polizia prenda davent il permiss da manischar, vala in scumond da manischar per tut las categorias da vehichels a motor.

En ils auters cas vegn per regla fixà in termin da deposit da 180 dis. Decisiv per il cumenzament da l'execuziun è en quests cas la data dal bul postal resp. il mument ch'il permiss da manischar vegn surdà a noss uffizi. Cur ch'il permiss da manischar vegn mess sin posta u surdà a noss uffizi, extingua l'autorisaziun da manischar immediatamain.

Sch'il permiss da manischar vegn percunter prendì davent per motivs da segirezza per ina durada illimitada (en cas ch'igl è avant maun ina inabilitad medicinala, ina dependenza u ina inabilitad da manischar per motivs da caracter), cumenza la privaziun per regla immediatamain il mument da la communicaziun da la disposiziun. En quests cas exista in scumond immediat da manischar, ed il permiss da manischar sto vegnir deposità senza retard.

Calculaziun da la durada da la privaziun

La durada da la privaziun limitada dal permiss da manischar vegn calculada sin basa d'entirs mais chalendars e betg sin basa da mais da 4 emnas u da 30 dis. Sch'il permiss da manischar vegn deposità per exempel ils 15 d'in mais, cumenzà – en cas d'ina privaziun dad 1 mais – l'autorisaziun da manischar pir puspè ils 15 dal proxim mais.

Registraziun da las mesiras

Nua vegnan registradas las mesiras?

Las mesiras vegnan inscrittas en il Sistem d'administraziun per l'admissiun a la circulaziun (SIAC Mesiras, anteriur Register da mesiras administrativas ADMAS) che vegn manà da l'Uffizi federal da vias (UVIAS). Durant l'execuziun da la mesira vegn inscrit in scumond d'utilisaziun en il SIAC Persunas (anteriur Register d'autorisaziuns da manischar FABER). Da quest register pon ils organs da polizia prender invista da tut temp.

Quant ditg resta registrada la persuna pertutgada?

Refusas, privaziuns ed annullaziuns da permiss per emprender a manischar, da permiss da manischar u da permiss da magisters d'ir cun auto sco er scumonds da manischar vegnan allontanadas dal SIAC Mesiras 10 onns suenter lur scadenza u suenter lur aboliziun, autras mesiras 5 onns suenter ch'ellas èn entradas en vigur. L'annullaziun dal permiss da manischar sin emprova vegn allontanada 10 onns suenter la surdada d'in nov permiss da manischar. L'allontanament da mesiras registradas vegn retardà, sch'ina nova mesira vegn inscritta; en quest cas vegnan allontanadas tut las mesiras pir suenter che tut ils termins da conservaziun calculads dal sistem èn scadids.

Privaziuns illimitadas pervia d'inabilitad da manischar restan registradas durant l'entira durada da la mesira.

Cura vegnan stizzadas las datas registradas?

Las datas vegnan stizzadas automaticamain suenter la scadenza dal temp da registraziun menziunà, nun ch'i saja vegnida inscritta ina nova mesira en il fratemp. En quest cas restan inscrittas vinavant tut las mesiras gia registradas. Las datas vegnan allontanadas pir, cur che las premissas per stizzar la nova mesira èn ademplidas.

Procedura e taxas

Davart l'ordinaziun da mesiras administrativas vegni decidì en la procedura administrativa. Quella è da princip independenta da la procedura penala (multa, chasti da praschun e.u.v.) che ha lieu a medem temp.

Avant ch'ina mesira administrativa vegn disponida, survegn la persuna pertutgada per regla la pussaivladad da s'exprimer en scrit davart las cuntravenziuns renfatschadas. Sin giavisch e sin annunzia po ella prender invista da las actas. 

Per talas disposiziuns vegnan incassadas taxas, e quai independentamain da las multas e dals custs da procedura che vegnan fixads en la procedura penala. Inclus en las taxas èn tut ils custs d'elavuraziun da la procedura, las mutaziuns en il SIAC Mesiras, l'administraziun da las actas incl. lur disfatga suenter la scadenza dal temp da registraziun da 5 resp. 10 onns.

CCunter la disposiziun d'ina mesira administrativa poi vegnir fatg recurs tar il Departament da giustia, segirezza e sanadad dal Grischun, 7000 Cuira, e quai entaifer 30 dis (en cas da mesiras preventivas entaifer 10 dis) dapi la communicaziun da la disposiziun. Il recurs sto vegnir motivà. Ils custs da procedura vegnan adossads a la partida perdenta (art. 73 da la Lescha davart la giurisdicziun administrativa LGA).

Permiss da manischar sin emprova

(en vigur dapi il 1. da december 2005)

Il permiss da manischar motos e vehichels a motor vegn surdà l'emprim mo sin emprova. Il temp d'emprova dura 3 onns. Il permiss da manischar vegn surdà definitivamain:

 • sch'il temp d'emprova è scadì;

 • sche la persuna pertutgada è sa participada als curs da perfecziunament oravant tut pratics, ch'èn prescrits dal cussegl federal e che han l'intent da vesair e d'evitar privels sco er da manischar il vehichel en moda ecologica.

Sch’il permiss da manischar a prova vegn retratg, perquai ch’il titular ha commess ina cuntravenziun mesauna u greva, sa prolunghescha il temp da prova per 1 onn. Sche la privaziun dura pli ditg ch’il temp da prova, cumenza la prolungaziun il mument ch’il permiss da manischar vegn restituì.

Il permiss da manischar a prova scada, sch’il titular commetta in’ulteriura cuntravenziun mesauna u greva durant il temp da prova.

In nov permiss per emprender a manischar po vegnir surdà il pli baud 1 onn suenter che la cuntravenziun è vegnida commessa e mo sin basa d'ina expertisa psicologica che affirmescha l'abilitad per il traffic. Quest termin vegn prolungà per 1 onn, sche la persuna pertutgada ha manischà durant quest temp ina moto u in vehichel a motor.